Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2007/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 03/2007/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và thống nhất áp dụng trong toàn quốc mẫu Thẻ Trợ giúp viên pháp lý (Mẫu TP-TGPL-1) và mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-2).

Điều 2. Ban hành để thống nhất áp dụng trong toàn quốc các biểu mẫu về sự tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp:

1. Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3A);

2. Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3B);

3. Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3C);

4. Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3D);

5. Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-3Đ).

Điều 3. Ban hành để thống nhất áp dụng trong toàn quốc biểu mẫu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng:

1. Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (Mẫu TP-TGPL-4A);

2. Quyết định thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (Mẫu TP-TGPL-4B).

Điều 4. Giao Cục Trợ giúp pháp lý thống nhất quản lý, phát hành miễn phí Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, phôi Thẻ Trợ giúp viên pháp lý theo mẫu quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNGUông Chu Lưu


Mẫu TP-TGPL-1

MẪU THẺ TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

1. Kích thước: 5,5cm x 8,5cm

2. Đặc điểm: thẻ trợ giúp viên pháp lý có hai mặt được ghi bằng tiếng Việt, thẻ được in màu vàng nhạt.

a) Mặt trước:

+ Phía trên bên trái in hình Quốc huy (đè lên gạch chéo màu đỏ), bên phải là Quốc hiệu;

+ Dòng chữ THẺ TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ màu đỏ:

+ Họ và tên (của Trợ giúp viên pháp lý);

+ Nơi công tác (của Trợ giúp viên pháp lý);

+ Địa danh tỉnh, ngày, tháng, năm;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố);

+ Chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) và dấu c3a Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Vạch kẻ chéo mầu đỏ từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải;

+ Ở giữa là biểu tượng trợ giúp pháp lý in chìm, đè lên vạch kẻ chéo màu đỏ;

+ Bên phải là ảnh màu 2 x 3 của Trợ giúp viên pháp lý;

+ Góc dưới bên trái là số thẻ,

b) Mặt sau:

+ Phía trên là dòng chữ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ màu đỏ

+ Phía dưới in nội dung về sử dụng thẻ Trợ giúp viên pháp lý theo quy định,

+ Ở giữa là biểu tượng trợ giúp pháp lý in chìm.

Nội dung cụ thể in trên mặt trước và mặt sau của Thẻ Trợ giúp viên pháp lý theo mẫu đính kèm sau:


Mẫu TP-TGPL-2

MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TGPL

1. Kích thước 13cm x 19cm

2. Đặc điểm: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL gồm 4 trang. Trang 1 và trang 4 (mặt ngoài của Chứng chỉ) có màu xanh nước biển. Trang 2 và 3 (mặt trong của Chứng chỉ) có màu trắng.

- Trang 1:

+ Dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”: phông chữ VnTimeH, cỡ chử 12, kiểu chữ đậm, nhũ vàng;

+ Quốc huy: màu vàng;

+ Dòng chữ “Chứng chỉ”: phông chữ VntimeH, cỡ chữ 20, kiểm chữ đậm, nhũ vàng;

- Trang 2:

+ Dòng chữ “Bộ Tư Pháp”: Phông chữ VnTimeH, cỡ chữ 12, kiểu chữ thường;

+ Dòng chữ “Cục Trợ giúp pháp lý”: phông chữ VntimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đậm;

+ Biểu tượng trợ giúp pháp lý

+ Ảnh của người được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL: cỡ 3 x 4;

+ Số Quyết định cấp chứng chỉ.

- Trang 3:

+ Dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”: phông chữ VntimeH, cỡ chữ 12, kiểu chữ đậm;

+ Dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”: phông chữ VnTime, cỡ chữ 13, kiểu chữ thường;

+ Hai dòng chữ “Cục trưởng” và “Cục Trợ giúp pháp lý”: phông chữ VnTimeH, cỡ chữ 13, kiểu chữ đậm;

+ Các dòng chữ “Chứng nhận ông (bà) ……”, “Sinh ngày ……tháng……năm……”, “Đơn vị công tác……”, “Đã hoàn thành chương trình……”, “Từ ngày……tháng……năm……”, “Đến ngày…… tháng……năm….,”: phông chữ VnTime, cỡ chữ 13, kiểu chữ thường;

+ Dòng chữ “…, ngày… tháng… năm…”: phông chữ VnTime, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng;

+ Dòng chữ “Cục trưởng”: phông chữ VnTime, cỡ chữ 13, kiểu chữ đậm;

+ Chữ ký, họ và tên của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đóng dấu;

Nội dung cụ thể in trên trang bìa và các trang ruột của Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL theo mẫu đính kèm như sau:


Mẫu TP-TGPL-3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).......................................................................................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):........

...............................................................................................................................................

Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có):....................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax:.............................. Email:..........................................

2. Quyết định thành lập số:............................... do....................................................................

............................................................ cấp ngày:....................................................................

3. Giấy chứng nhận hoạt động số:................... do....................................................................

............................................................ cấp ngày:....................................................................

4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):..............................................................

...............................................................................................................................................            

Chức danh:..............................................................................................................................            

Điện thoại:.................................................... Fax:.............................. Email:...........................

5. Đăng ký tham gia TGPL với nội dung như sau:

5.1. Về người được TGPL:.......................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

5.2. Về hình thức TGPL:............................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

5.3. Về lĩnh vực TGPL:..............................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

5.4. Về phạm vi TGPL:..............................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

Gửi kèm theo đơn: Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý; bản sao Giấy đăng ký hoạt động.

                                                            …………, ngày …… tháng ……năm……

                                                ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh
Luật sư hoặc Tư vấn viên pháp luật)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

…………, ngày…… tháng….. năm ……

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
                       


Mẫu TP-TGPL-3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).......................................................................................            

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):........

...............................................................................................................................................            

Tên giao dịch hoặc tên viết tắc (nếu có):....................................................................................

...............................................................................................................................................            

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:..................................... Email:.......................................

2. Giấy đăng lý tham gia TGPL số:........................... do:...........................................................

................................................................... cấp ngày:............................................................

3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):..............................................................

...............................................................................................................................................

Chức danh:..............................................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:................................... Email:..........................................

4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:

4.1. Về người được TGPL:.......................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.2. Về hình thức TGPL:............................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.3. Về lĩnh vực TGPL:..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.4. Về phạm vi TGPL:..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Nay đăng ký tham gia TGPL với nội dung mới như sau:

5.1. Về người được TGPL:.......................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.2. Về hình thức TGPL:............................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.3. Về lĩnh vực TGPL:..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.4. Về phạm vi TGPL:..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Gửi kèm theo đơn Giấy đăng ký tham TGPL.

                                                            ................, ngày …… tháng ….. năm ………

                                                                        ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu TP-TGPL-3C

ỦY BAN NHÂN DÂN…

………………………

 

SỞ TƯ PHÁP

Số:           /

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1. Tên tổ chức đăng ký (chữ in hoa) và tên viết tắt (nếu có):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:.............................. Email:..............................................

3. Đại diện là:

Họ và tên (chữ in hoa):.............................................................................................................                        

Chức danh:..............................................................................................................................                        

Điện thoại:.................................. Fax:.............................. Email:..............................................

4. Tham gia TGPL với nội dung:

4.1. Người được TGPL:............................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

4.2. Hình thức TGPL:................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

4.3. Lĩnh vực TGPL:..................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

4.4. Phạm vi TGPL:..................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

 

                                                      Hà Nội, ngày …… tháng…… năm……
                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Mẫu TP-TGPL-3D

Tên tổ chức…  

Số:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

THÔNG BÁO

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).......................................................................................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):........            

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................

...............................................................................................................................................            

Điện thoại:............................. Fax:............................ Email:.....................................................

3. Giấy đăng ký tham gia TGPL số:................................. do.....................................................

......................................... cấp ngày:......................................................................................

4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):..............................................................

...............................................................................................................................................            

Chức danh:..............................................................................................................................            

Điện thoại:.................................. Fax:................................... Email:..........................................

5. Thông báo chấm dứt tham gia TGPL như sau:

Lý do chấm dứt:......................................................................................................................                        

...............................................................................................................................................                        

Chấm dứt tham gia TGPL kể từ ngày:.......................................................................................

.............................................................................................. (tên tổ chức đăng ký tham gia TGPL) cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chấm dứt tham gia hoạt động TGPL theo quy định của phát luật./.

 

                                                            …………, ngày …… tháng ……năm……

                                                            ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THAM GIA TGPL
                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu TP-TGPL-3Đ

ỦY BAN NHÂN DÂN…..
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/QĐ-…(1)……

…..(2)…….., ngày …… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của ............................................... (3)....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của ......................... (4).........................

...............................................................................................................................................

Điều 2. Lý do thu hồi................................................. (5)..........................................................

...............................................................................................................................................            

Điều 3. Kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực, ................................. (4)...........................

không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý; các vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện phải được chuyển giao cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ......................... (6)..........................................................            

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.................................................... (4)............................................... , Trung tâm trợ giúp

pháp lý nhà nước ................................................ (6)...............................................................

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT,….

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Viết tắt của Sở Tư pháp;

(2) Địa danh ban hành quyết định;

(3) Thẩm quyền của người đề nghị (Ví dụ: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước)

(4) Tên tổ chức tham gia TGPL;

(5) Nêu rõ lý do thu hồi Giấy đăng ký tham gia TGPL;

(6) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.


Mẫu TP-TGPL-4A

 

………….(1)……….
………………(2)……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: ……/QĐ-…(3)……

…..(4)….., ngày … tháng … năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc cử Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

 

…………………….(5)……………………

 

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà ……….……(6)…….….. là  ……….. (7)/(8) …………………….. trong vụ………………….(9)………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định cử ông/bà .......................... (10)............... là............... (11).........................

của.................. (2).................................. tham gia tố tụng để.................... (12).........................

.......... cho.................... (13).....................................................................................................

Điều 2. Ông/bà..................................... (10).................................. tham gia tố tụng từ giai đoạn

............................. (14)......................... của .............................. (9)..........................................

Điều 3. Ông/bà............................................................... (10)...............................................................

có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- ………(6 hoặc 7), ..(15)……..;

- ………(10)……;

- Lưu: TT/CN.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2) “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Chi nhánh trợ giúp pháp lý…”;

(3) Viết tắt của Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh trợ giúp pháp lý;

(4) Địa danh ban hành quyết định;

(5) “Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý…”;

(6) Họ và tên của người làm đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(7) Ghi rõ: “người được trợ giúp pháp lý”;

(8) Ghi rõ: “người thân thích của (12)” hoặc “người đại diện của (12)”;

(9) Ghi rõ tên vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hành chính;

(10) Họ và tên của Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên;

(11) Ghi rõ chức danh: “Trợ giúp viên pháp lý” hoặc “Luật sư cộng tác viên”;

(12) Ghi rõ: “bào chữa”; “bảo vệ quyền lợi hợp pháp”…;

(13) Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý;

(14) Ghi rõ: “điều tra”, “truy tố” hoặc “xét xử”;

(15) Tên cơ quan tiến hành tố tụng mà Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên bắt đầu tham gia tố tụng.


Mẫu TP-TGPL-4B

 

………….(1)………….
……………….(2)…………….…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/QĐ-…(3)……

……(4)…., ngày … tháng … năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

……………………(5)…………………….

 

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào thông báo thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng của ông/bà .............................

............ (6)................ là................... (7).................. trong vụ........................ (8)........................ ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định cử ông/bà ............................ (9).................. là .................. (7)....................

tham gia tố tụng thay thế cho ông/bà......................... (6).................. là ................ (7)................

để..................................... (10)............................... cho .............. (11).................................................

Điều 2. Ông/bà.................... (9)..................................................... tham gia tố tụng từ giai đoạn

.................................. (12)...................... của................................. (8).....................................

Điều 3. Ông/bà............. (9)................................................................ có quyền và nghĩa vụ theo

quy định của pháp luật tố tụng và pháo luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- ………(6), (11), (13)………

- ……(9)……..

- Lưu: VT, TT/CN.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2) Ghi rõ: “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Chi nhánh trợ giúp pháp lý…”;

(3) Viết tắt của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Chi nhánh trợ giúp pháp lý…;

(4) Địa danh ban hành quyết định;

(5) Ghi rõ: “Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý…”;

(6) Họ và tên Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng;

(7) Ghi rõ: “Trợ giúp viên pháp lý” hoặc “luật sư cộng tác viên”;

(8) Nêu rõ tên vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hành chính;

(9) Họ và tên của Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên sẽ thay thế;

(10) Ghi rõ: “bào chữa”; “đại diện”; “bảo vệ quyền lợi hợp pháp”…;

(11) Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(12) Ghi rõ: “Điều tra”, “truy tố” hoặc “xét xử”;

(13) Tên cơ quan tiến hành tố tụng.

 

(Công báo số 460+461 ngày 12/7/2007)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/06/2007 ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.922

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!