Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 02/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 514/TTr-STP ngày 27 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giao dịch gồm: Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh; Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất; Hợp đồng vay tiền; Hợp đồng thuê, mượn tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản; Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản; Hợp đồng uỷ quyền; Giấy uỷ quyền; Di chúc; Công bố di chúc; Văn bản thoả thuận phân chia di sản; Văn bản từ chối nhận di sản; Nhận lưu giữ di chúc; Văn bản bán đấu giá tài sản. Công chứng các việc khác theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Sơn La.

2. Phòng Công chứng số 2 thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu.

3. Phòng Công chứng số 3 thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Mường La.

4. Ngoài việc thực hiện công chứng theo địa bàn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 trên đây, các Phòng Công chứng được thực hiện công chứng các loại việc quy định tại khoản 1 Điều 2.

Điều 2.

1. Đối với các huyện không có Phòng Công chứng, thì các bên tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại các Phòng Công chứng, hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Sơn La; huyện Mộc Châu; huyện Mường La không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng giao dịch kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức ngân hàng, tín dụng trong tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các Trưởng Phòng Công chứng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu và huyện Mường La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Vụ Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo VP, CVCK nội dung;
- Trung tâm Công báo;
- Trưng tâm Lưu trữ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, 350b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 giao cho các phòng công chứng thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.130

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!