Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 715/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 715/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 07/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/KH-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/ HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí"; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Giảm chi phí, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

3. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân.

4. Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Công khai, thực hiện các thủ tục hành chính thực hiện liên thông.

5. Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

6. Sơ kết việc thực hiện Đề án tại địa phương.

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên, từ nguồn ngân sách của địa phương chi cho việc thực hiện cải cách hành chính và các nguồn khác theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính, theo khả năng cân đối ngân sách cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí và lồng ghép với nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan để thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công là cơ quan chủ trì thực hiện nội dung trong kế hoạch này, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội AG;
- CT, các PCT. UBND tỉnh; Qua Email
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; Qua Email
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; Qua Email
- UBND các xã, phường, thị trấn; Qua Email
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Qua Email
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/ HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI

1

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Tư pháp

Công an và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Trước ngày 01/12/2018

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang

II

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

2

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn

Văn phòng UBND tỉnh

Công an và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Tháng 12/2018

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính liên thông (VP.UBND sẽ bố trí hội trường, thời gian; Sở, ngành chịu trách nhiệm về nội dung).

III

ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ , CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CHO UBND CẤP XÃ

3

Đầu tư trang thiết bị , cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa cho UBND cấp xã

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Theo nhiệm vụ đã được quy định tại Kế hoạch 548/KH- UBND ngày 06/9/2018

Bộ phận Một cửa các cấp được bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động.

IV

CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

4

Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do mình quản lý

Công an và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

Tháng 12/2018 và những năm tiếp theo

Thủ tục hành chính liên thông được giải quyết.

V

CÔNG KHAI, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TẠI UBND CẤP XÃ

5

Niêm yết công khai thủ tục hành chính liên thông tại UBND cấp xã

UBND cấp xã

Công an và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện

Tháng 12/2018

- Sở, ban ngành cấp tỉnh : cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

- UBND cấp huyện (tổng hợp) công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- UBND cấp xã niêm yết công khai và thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sở Thông tin truyền thông công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cập nhật vào hệ thống phần mềm một cửa.

VI

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

6

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

UBND cấp huyện

Cơ quan thông tấn báo chí; UBND cấp xã.

Quý IV/2018 và những năm tiếp theo

Người dân được thông tin biết về thủ tục hành chính liên thông.

VII

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

7

Kiểm tra kết quả thực hiện đề án tại địa phương

VP. UBND tỉnh

Các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

- Đột xuất ;

- Lồng ghép với công tác kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính

VIII

SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

8

Thực hiện Sơ kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh An Giang

VP. UBND tỉnh

Các cơ quan có liên quan;

Cấp tỉnh: Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Cấp huyện: Lồng ghép báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện

IX

BỐ TRÍ NGƯỜI CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC THỰC HIỆN VIỆC LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

9

Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Sở Nội vụ; UBND cấp huyện

Tháng 12/2018

Sở Nội vụ hướng dẫn địa phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 715/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172