Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 68/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Số hiệu: 68/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 03/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật;

b) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này;

c) Tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012) và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016); bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2016;

b) Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và lộ trình thời gian thực hiện;

c) Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Tiếp tục tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp cho các dạng tật tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, tại Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và tổ chức khác của người khuyết tật…), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố;

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức của người khuyết tật;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng dân sự, hành chính lồng ghép với các lớp tập huấn có nội dung khác về trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố;

b) Đơn vị phối hợp: Tổ chức của người khuyết tật và cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, băng cát-xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác cho người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật ở địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài phát thanh quận, huyện, Báo Cần Thơ...;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

b) Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm tại ít nhất 60% địa điểm được lắp đặt (trụ sở Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trgiúp pháp lý cho người khuyết tật

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quốc tế về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức của người khuyết tật;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Trung ương và địa phương;
các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động do địa phương chủ trì thực hiện;

b) Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

b) Sơ kết, đánh giá, đề xuất, kiến nghị và tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật trên địa bàn (số lượng người khuyết tật, phân chia theo dạng tật, các tổ chức của người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội); phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xác định nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố lập dự toán, phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp thành phố

Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng quận, huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong hoạt động tố tụng.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố triển khai thực hiện, tạo điều kiện để hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố đạt kết quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 68/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114