Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 63/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016, ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng tình tham gia hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Báo Tuyên Quang: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước, gương điển hình tiên tiến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, tọa đàm về pháp luật, việc thực hiện pháp luật, kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Biên soạn, phát hành tài liệu hỏi đáp pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo; tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo; biên dịch và xuất bản một số ấn phẩm bằng một số tiếng dân tộc thiểu số.

- Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể, người làm công tác và người tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tờ gấp giải đáp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

- Biên soạn, phát hành băng, đĩa phát thanh trên hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn.

Các tài liệu được biên soạn phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, có tác dụng thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người làm công tác, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ, công chức, người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kỹ năng tuyên truyền cho người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, bao gồm: Cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các đoàn thể xã hội khác; Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng bản, Già làng và những người có uy tín khác trong khu vực dân cư ở xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm của từng địa phương để lựa chọn xã, phường, thị trấn, nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế để tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân thông qua các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chú trọng các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

Ngoài hình thức tuyên truyền nói trên, có thể lồng ghép vào chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua việc sân khấu hóa hoặc các hình thức khác phù hợp với tập tục của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án và Kế hoạch này ở địa phương, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện Đề án, Kế hoạch này cho từng năm, từng giai đoạn.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ Đề án giao theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện nhiệm vụ Đề án giao theo định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành.

4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Chủ động tiến hành và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo nội dung Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo sự phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc Hội Nông dân các cấp và các tổ chức trực thuộc về pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Hội Nông dân các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Đề án và Kế hoạch này thuộc phạm vi địa phương. Tạo điều kiện và bố trí cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-75)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85