Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 60/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 24/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Công văn số 1721-CV/TU ngày 22/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Hội Luật gia tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của Hội Luật gia; tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật gia, góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia tự nguyện tham gia tổ chức Hội, hoạt động vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

2. Hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở những nơi có đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội mà chưa thành lập Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

3. Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp Hội đã được thành lập và phát triển hội viên.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

4. Lựa chọn, bố trí luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia xây dựng chính sách pháp luật; các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phòng, chống tội phạm.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tạo điều kiện để Hội Luật gia nâng cao chất lượng hoạt động tư vn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hp với tính chất, nhiệm vụ của Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của các cơ quan tư pháp.

9. Đảm bảo kinh phí để Hội Luật gia thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương giao; hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy vai trò, vị trí trong tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này tham mưu với cấp có thẩm quyền có biện pháp cụ thể để đảm bảo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và các chế độ hiện hành của Nhà nước, tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168