Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 5030/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi

Số hiệu: 5030/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5030/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nội dung triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phải chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Tạo cơ chế tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý; tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 - Quý I năm 2018.

b) Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý; tuyên truyền, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các hội nghị quán triệt được tổ chức, các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và các hình thức truyền thông khác phản ánh kịp thời về tình hình triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến về hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đbảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Vận hành trang thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả đầu ra: Vận hành trang thông tin điện tử.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Tổ chức tập huấn, lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác.

b) Tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức.

5. Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Báo cáo về đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh được thành lập theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

b) Báo cáo về tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

c) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

d) Rà soát đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và thực hiện sơ kết, tổng kết

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

- Kết quả đầu ra: Các Đoàn thanh tra, kiểm tra; Hội nghị sơ kết, tổng kết được tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc các sở, ngành trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính hàng năm trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; ngân sách Trung ương hỗ trợ; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách Nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có), ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ sung cân đối ngân sách hàng năm cho hoạt động trợ giúp pháp lý để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

4. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ngành, địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

5. Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo thành viên của đơn vị mình quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Các Hội: Nông dân tỉnh, Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư tỉnh; Hội luật gia tỉnh;
- VP
UB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv399.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5030/KH-UBND ngày 18/08/2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!