Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 239/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho các giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý đối với công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời yêu cầu giám định trong hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

b) Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp tới các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đội ngũ người làm giám định; đội ngũ quản lý công tác giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng, luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ người tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021.

1.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài, phổ biến luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên báo chí và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

3. Củng cố, rà soát, phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng tại tỉnh (rà soát, đổi mới quy trình bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp và công nhận, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; rà soát cập nhật danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp)

a) Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành có liên quan.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Phân công cơ quan làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định; đơn vị làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng.

a) Đơn vị chủ trì: Các sở, ban/ngành có liên quan, các cơ quan tiến hành tố tụng.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp lý cho đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp tại tỉnh.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Y tế.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Đánh giá công tác giám định tư pháp tại tỉnh; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật; Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được nêu trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để được hướng dẫn giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-CB tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64