Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 150/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 04/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Để triển khai thi hành Đề án kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Bảo đảm cơ chế thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan quản lý giám định tư pháp trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giám định tư pháp.

- Phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, có cơ chế khuyến khích, ưu đãi, đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định viên tư pháp, người làm công tác giám định, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai Đề án; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018.

2. Hoàn thiện chế định giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp

Chủ động rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp; góp ý hoàn thiện quy định về quy chuẩn chuyên môn, quy trình giám định trong các lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các Sở, Ban, ngành khác có liên quan (Sau đây gọi chung là các Sở, Ban, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp tỉnh

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để thu hút nguồn lực vào hoạt động xã hội hóa giám định tư pháp; tạo điều kiện cho việc thành lập các Văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực còn thiếu.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

a) Đào đạo kiến thức pháp luật chung về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Các Sở, Ban, ngành có giám định viên tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; các Sở, Ban, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định.

Nghiên cứu đề nghị ban hành mới hoặc sửa đổi quy định về cơ sở vật chất tối thiểu đối với các tổ chức giám định tư pháp công lập; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, lĩnh vực kỹ thuật hình sự, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023.

6. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

a) Đổi mới quy trình rà soát, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc bảo đảm chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; Các Sở, Ban, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Có chính sách thu hút và tạo điều kiện cho các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tham gia vào hoạt động giám định.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Một số hoạt động khác: Tổ chức hướng dẫn, đánh giá việc triển khai Đề án; sơ kết, tổng kết đối với công tác triển khai Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Y tế: Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Chủ trì thực hiện việc rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp tại Trung tâm Pháp y; xây dựng phương án đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định thuộc lĩnh vực quản lý trong giai đoạn tiếp theo báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Công an tỉnh: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự; xây dựng phương án đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định thuộc lĩnh vực quản lý trong giai đoạn tiếp theo để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đối với những nhiệm vụ không thường xuyên phát sinh khi thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất ban hành các quy định về chế độ tài chính có liên quan đến giám định tư pháp phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn của địa phương.

6. Trách nhiệm của giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện trưng cầu giám định: Thực hiện hoạt động giám định tư pháp theo quy định pháp luật; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

7. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch này.

8. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, các đơn vị có liên quan chủ động sử dụng dự toán chi thường xuyên theo định mức được bố trí trong dự toán hàng năm để thực hiện Kế hoạch này trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao. Chỉ đề nghị ngân sách tỉnh bố trí kinh phí đối với những nhiệm vụ không thường xuyên phát sinh khi thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện triển khai Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251