Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện công tác quản lý về công chứng năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 13/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2017

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về công chứng năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đưa hoạt động quản lý Nhà nước về công chứng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Qua đó, xây dựng được mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy các quan hệ, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại trên địa bàn thành phố;

b) Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

a) Phải xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như đưa ra giải pháp, tiến độ phù hợp, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch;

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ kế hoạch chủ động triển khai thực hiện, phối hợp thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng

a) Nội dung:

- Triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến Luật Công chứng;

- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng của công chứng viên để tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hội công chứng viên thành phố, tổ chức hành nghề công chứng;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

a) Nội dung: Tiếp tục thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, rà soát quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được phê duyệt so với nhu cầu thực tiễn của địa phương để kiến nghị điều chỉnh phù hợp;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở, ngành liên quan, Hội công chứng viên thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Khi có thông báo của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh quy hoạch.

3. Củng cố đội ngũ công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

a) Nội dung:

- Thực hiện các thủ tục nhằm xây dựng mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ;

- Rà soát Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ để kiến nghị điều chỉnh phù hợp;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Hội công chứng viên thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

4. Tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2017 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức hành nghề công chứng

a) Nội dung: Tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2017 để đánh giá những kết quả đạt được và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức hành nghề công chứng;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội công chứng viên thành phố, cơ quan có liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng;

c) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý IV năm 2017.

5. Xây dựng thể chế

a) Nội dung: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công chứng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp sở, ngành có liên quan thực hiện;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

6. Quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung

a) Nội dung: Quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng của thành phố;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017

7. Thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Công chứng và các hướng dẫn có liên quan

a) Nội dung: Kiểm tra, thanh tra định kỳ, thường xuyên hoạt động công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện;

c) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III, quý IV năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và tổ chức có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý công chứng năm 2017. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, sở, ban, ngành và địa phương báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục BTTP);
- UB MTTQVN TPCT;
- Công an TP;
- Sở, ban, ngành TP có liên quan;
- UBND quận, huyện;
- Hội Công chứng viên TP;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện công tác quản lý về công chứng năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


235
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41