Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1251/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 08/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám đnh tư pháp’’ (sau đây gọi tt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Đán phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp vi thực tiễn, đảm bảo tính kế thừa và phát triển kết quả đã đạt được của Đán giai đoạn 2010-2015.

- Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan; gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Đán với việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp (Trung tâm Pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh); nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

a) Bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định theo chương trình khung bi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Cử người giám định tư pháp theo vụ việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định theo lĩnh vực chuyên môn do Bộ, ngành quản lý tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành quản lý người giám định tư pháp theo vụ việc;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến Đề án

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a) Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Đổi mới quy trình rà soát, lập và công bố danh sách người giám định theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành quản lý công tác giám định.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước và nội dung khác có liên quan về giám định tư pháp ở các sở, ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn.

+ Các sở, ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được btrí từ ngân sách của Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc trin khai thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2. SY tế

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

b) Rà soát, kiện toàn đội ngũ giám định viên pháp y; sắp xếp, bố trí nơi làm việc đáp ứng yêu cầu công tác cho Trung tâm pháp y tỉnh; trang bị phương tiện đáp ứng hoạt động giám định pháp y.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ngành liên quan, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên pháp y.

3. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

b) Kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp; bố trí nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện cn thiết cho hoạt đng giám định kthuật hình sự cho Phòng kỹ thut hình sự để đảm bảo để thực hiện hiệu quả công tác giám định tư pháp.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp; kiến thức pháp luật cho các giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý.

4. Sở Tài chính

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trách nhiệm của các s chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám đnh tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

b) Rà soát, kiện toàn, tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ giám đnh tư pháp theo vụ việc trong ngành, lĩnh vực quản lý.

c) Tạo điều kiện tổ chức, phòng làm việc, phương tiện và trang thiết bị đngười giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện tốt công tác giám định tư pháp; đảm bảo điều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám định do người giám đnh tư pháp thuộc tổ chức mình thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về giám định tư pháp; kiến thức pháp luật cho người giám đnh tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghcác Sở, ngành và tổ chức có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua S Tư pháp) đxem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Bản điện tử
- Các sở, ban, ngành tnh; Bản điện tử
- CVP, PCVP UBND tnh; Bản điện tử
- CV: Luân, Trung; Bản điện tử
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1251/KH-UBND ngày 08/05/2018 thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’’ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


562
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128