Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2006/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 29/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Qua gần 7 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham mưu tích cực của cơ quan Tư pháp các cấp ở địa phương, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp ổn định, góp phần bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời góp phần xây dựng, triển khai có hiệu quả các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Tuy nhiên, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách hành chính và cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Việc cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân ở một số xã, phường, thị trấn còn biểu hiện tùy tiện, có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng cấp giấy tờ hộ tịch không đúng thẩm quyền, thủ tục. Nhiều địa phương chưa bố trí được cán bộ tư pháp hộ tịch đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cá biệt có nơi chưa có cán bộ chuyên trách. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, cán bộ tư pháp hộ tịch ở một số xã, phường, thị trấn chưa cao, nên chưa đáp ứng kịp thời cho nhân dân khi có yêu cầu về hộ tịch. Ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về hộ tịch nói riêng của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế. Những tồn tại nêu trên, ít nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong thời gian qua.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời triển khai tốt Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý hộ tịch chuyên nghiệp, hiệu quả, tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của hoạt động quản lý hộ tịch trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hộ tịch trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm giúp cho mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong đăng ký hộ tịch, nhất là các vấn đề liên quan đến đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận cha, mẹ, con, nhận nuôi con nuôi... các cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch phải tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân được thực hiện nghĩa vụ và quyền đăng ký hộ tịch, đảm bảo mọi sự kiện hộ tịch đều được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật.

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp. Ở cấp xã phải bố trí cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyên trách, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Kiên quyết thay thế những cán bộ Tư pháp hộ tịch yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn, nhằm làm cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch đủ mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tư pháp nói chung, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng trên địa bàn.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và phòng Tư pháp cấp huyện niêm yết công khai, chính xác các quy định về giấy tờ mà người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình hoặc nộp khi đăng ký hộ tịch, thời hạn giải quyết và lệ phí đăng ký hộ tịch, đối tượng được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch. Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, theo quy định trong việc đăng ký hộ tịch cho công dân. Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ, sổ hộ tịch đúng quy định.

Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình làm trái các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp, sao tùy tiện các giấy tờ về hộ tịch; tăng cường phát hiện, thu hồi và hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyên trách. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Hưởng ứng hoặc tổ chức các hội thi “Hộ tịch viên giỏi”. In ấn và cung ứng đầy đủ, kịp thời biểu mẫu, sổ hộ tịch phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương.

4. Sở Tư pháp phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp, thiết thực và phản ánh kịp thời tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân được điều chỉnh các giấy tờ hồ sơ cá nhân có nội dung liên quan các sự kiện hộ tịch theo đúng quy định pháp luật về hộ tịch.

6. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch sử dụng kinh phí do Sở Tư pháp lập, Sở Tài chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh cho việc mua và in các sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; hỗ trợ các xã nghèo trang bị sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch; hỗ trợ các địa phương, đơn vị trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Vụ HC-TP (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/2006/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123