Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/2003/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2003/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Sau khi Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm được ban hành, hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm đã bước đầu đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả quan trọng. Việc đăng ký với mục tiêu công khai hoá các giao dịch bảo đảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về tài sản, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xác định chính xác thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh. Qua đó, hoạt động đăng ký đã góp phần tăng cường tính minh bạch trong giao dịch dân sự, kinh tế, lành mạnh hoá môi trường đầu tư, tạo lập đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm chưa được triển khai thực hiện đồng đều ở các địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm cho cán bộ đăng ký chưa được thực hiện kịp thời. Các giao dịch bảo đảm đã đăng ký là nguồn thông tin quan trọng để các bên xem xét, quyết định về việc đầu tư, xác lập các giao dịch dân sự, kinh tế, đặc biệt đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và công tác quản lý nhà nước về các loại tài sản có liên quan của một số cơ quan, nhưng chưa được khai thác, sử dụng triệt để. Vì vậy, hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm chưa thực sự phát huy hết ý nghĩa, vai trò trong thực tế.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và đẩy mạnh công tác quản lý, đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, từng bước xây dựng hệ thống cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo mô hình đăng ký tập trung, tin học hoá, nối mạng giữa các cơ quan đăng ký và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Chủ động nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục tố tụng, thi hành án theo hướng cải tiến trên cơ sở khai thác giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Khẩn trương xây dựng Pháp lệnh Đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật Đăng ký bất động sản nhằm tạo ra mô hình tổ chức và hoạt động đăng ký có hiệu quả, theo hướng giảm bớt đầu mối các cơ quan quản lý, đăng ký quyền sở hữu tài sản và giao dịch bảo đảm, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, bao gồm cả thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trình Thủ tướng Chính phủ trong qúy III năm 2004.

c) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thủy sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và cơ quan đăng ký, quản lý các loại tài sản, quyền tài sản nhằm khai thác thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoàn thành trong quý II năm 2004.

d) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành hữu quan khác nghiên cứu và triển khai việc chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; chuẩn hoá cấu trúc dữ liệu về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng, quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005.

đ) Định kỳ tổng kết công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi toàn quốc để kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ:

a) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển và bảo đảm cung cấp thông tin cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay, tàu biển; xây dựng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển phù hợp với các tiêu chuẩn chung về cấu trúc dữ liệu nhằm bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng và hàng năm cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng chức danh, tiêu chuẩn đăng ký viên của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, hoàn thành trong qúy III năm 2004.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ: Đôn đốc, chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm tại các cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trước khi quyết định nhận tài sản để bảo đảm khoản vay.

6. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

a) Bố trí cán bộ, trang bị phương tiện làm việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi biên chế được giao và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm cho các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân kiểm tra việc thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng và hàng năm cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

7. Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong việc nâng cao kiến thức pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm cho cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực có liên quan; phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao dịch bảo đảm, về mục đích, ý nghĩa, nội dung của hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và trong nhân dân.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này và báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và thường kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 21/2003/CT-TTg

Hanoi, October 02, 2003

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE WORK OF SECURITY TRANSACTION REGISTRATION

After the Government's Decree No. 08/2000/ND-CP of March 10, 2000 on security transaction registration was issued, the activities of security transaction registration have initially got into a groove and achieved some important results. The registration of security transactions with a view to publicizing them has created favorable conditions for individuals and organizations to inquire into information on properties, and at the same time, formed a legal basis for the accurate determination of payment priority order when handling pledged, mortgaged or guaranteed properties. As a result, registration activities have contributed to enhancing the transparency of civil and economic transactions, making the investment environment healthy, synchronously formulating elements of a market economy and protecting the legitimate rights and interests of parties involved in the transactions as well as concerned individuals and organizations.

However, over the past period, the security transaction registration has not yet been implemented unevenly in localities, especially in the fields of registration of pledge and guarantee with land-use rights and properties affixed to land. The professional guidance and fostering on security transaction registration operations for registrars has not yet been provided in time. The registered security transactions constitute an important information source for involved parties to consider and decide on the investment and determine civil and economic transactions, especially in credit and banking activities as well as the State management over related types of properties of some agencies, but have not yet been thoroughly exploited and made full use of. Therefore, the activities of security transaction registration still fail to fully promote their practical significance and role.

With a view to overcoming these above-stated shortcomings and enhancing the work of management and registration of, and provision of information on, security transactions, step by step building a system of security transaction registries after the concentrated registration model, computerizing and linking the computer networks among registries and forming a national database on security transactions, the Prime Minister instructs:

1. The Ministry of Justice:

a/ To coordinate with the concerned ministries and branches in urgently reviewing legal documents on security transactions and security transaction registration so as to promptly amend or supplement them, promulgate new documents according to its competence or propose competent authorities to amend, supplement or promulgate them.

To take initiative in studying and amending regulations on litigious order and procedures and judgment execution according to its competence or proposing competent authorities to amend them along the direction of renovation on the basis of exploiting the legal value of security transaction registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in studying and formulating a scheme on experimenting the concentrated registration of security transactions, including pledge and guarantee with land-use right and properties affixed to land, and submitting it to the Prime Minister in the third quarter of 2004.

c/ To coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Construction and the Ministry of Natural Resources and Environment in studying and formulating a mechanism for information exchange among security transaction registries and agencies performing the registration and management of assorted properties and property rights, with a view to exploiting information on security transaction registration in service of the work of State management in the second quarter of 2004.

d/ To coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the concerned ministries and branches in studying and carrying out the preparation of material-technical foundations for the system of national security transaction registries; to standardize the structure of data on security transactions with aircraft, sea-going vessels, land-use right and properties affixed to land in order to create conditions for the uniform formulation and management of national data on security transactions according to the Prime Minister's Decision No. 112/2001/QD-TTg of July 25, 2001 approving the scheme on computerization of the State administrative management in the 2001-2005 period.

e/ Periodically, to review the work of security transaction registration throughout the country so as to timely propose solutions to overcome existing problems and obstacles and to enhance the efficacy of State management over security transaction registration.

2. The Ministry of Communications and Transport:

a/ To enhance the direction and inspection of the registration of transactions of security with aircraft and sea-going vessels and ensure the provision of information to all organizations and individuals wishing to inquire thereinto according to current law provisions.

b/ To coordinate with the Ministry of Justice in finalizing laws on the registration of aircraft and/or sea-going vessel pledge or mortgage; to build a database on transactions of security with aircraft and sea-going vessels in compatibility with common criteria on data structure in order to ensure the uniform formulation and management of the national database on security transactions.

c/ To comply with the regime of biannual and annual reporting to the Ministry of Justice on the registration of transactions of security with aircraft and sea-going vessels.

3. The Ministry of Natural Resources and Environment shall have to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Justice in, propagating and disseminating laws on the registration of mortgage and pledge with land-use right and properties affixed to land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Vietnam State Bank shall have to urge and direct its provincial/municipal branches to inspect the observance of laws on security transaction registration by credit institutions under their management; to direct credit institutions to enhance the inquires into information on security transactions at agencies competent to register and provide information on security transactions before deciding to receive properties as loan security.

6. The provincial/municipal People's Committees:

a/ To arrange officials and working facilities for the provincial/municipal Natural Resources and Environment Services and the commune, ward and township People's Committees within their assigned payroll and annual State budget estimates for these agencies to well perform the tasks of registering and providing information on pledge and guarantee with land-use right and properties affixed to land according to their competence.

b/ To direct their professional bodies to inspect the registration of, and provision of information on, pledge and guarantee with land-use right and properties affixed to land; to comply with the regime of biannual and annual reporting to the Ministry of Justice on the registration of pledge and guarantee with land-use right and properties affixed to land in their respective localities.

c/ To coordinate with the Ministry of Justice and the Ministry of Natural Resources and Environment in providing professional fostering for cadres engaged in the work of registration of pledge and guarantee with land-use right and properties affixed to land.

7. The Ministry of Justice, Vietnam State Bank, the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Natural Resources and Environment and the provincial/municipal People's Committees shall have to take responsibility for the raising of knowledge about law on security transactions and security transaction registration for officials and employees working in the related domains; to coordinate with the Coordinating Councils for Law Dissemination and Education at various levels as well as concerned agencies and organizations in intensifying the dissemination of laws on security transactions as well as the purposes, significance and contents of the registration of, and provision of information on, security transactions among credit institutions, enterprises and people.

8. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Directive and report the implementation results to the Ministry of Justice.

The Ministry of Justice shall have to monitor, urge and inspect the implementation of this Directive and biannually report thereon to the Prime Minister

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2003/CT-TTg ngày 02/10/2003 về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.124

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!