Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2001/CT-TTg về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 06/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Hội Luật gia Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Qua 45 năm hoạt động và trưởng thành, Hội Luật gia Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, phát huy tiềm năng và trí tuệ của các luật gia trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Hội đã tích cực mở rộng quan hệ với các tổ chức và luật gia các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 56/CT-TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các luật gia trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố và phát triển về tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam, cụ thể là:

a) Ở những nơi đã thành lập tổ chức Hội Luật gia cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội Luật gia củng cố, phát triển hội viên, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của mình theo đúng mục đích, tôn chỉ của Hội.

b) Ở những nơi có đủ điều kiện mà chưa thành lập tổ chức Hội Luật gia, cần hỗ trợ cho việc thành lập tổ chức Hội Luật gia và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội.

c) Ở những nơi có cán bộ, công chức là luật gia đang công tác, làm việc mà họ chưa phải là Hội viên của Hội Luật gia thì cần quan tâm và tạo điều kiện để họ sớm gia nhập Hội và tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội.

2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp nhằm phát huy khả năng của Hội Luật gia trong các hoạt động xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật, hoà giải các tranh chấp ở cơ sở, làm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, tích cực tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân tham gia có hiệu quả cuộc vận động "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

- Chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các Bộ, cơ quan hữu quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành các Nghị định và soạn thảo Pháp lệnh sau đây:

+ Nghị định ban hành quy chế quản lý luật sư;

+ Nghị định về tư vấn pháp luật, trong đó chú trọng và tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách của Hội Luật gia;

+ Dự thảo Pháp lệnh trọng tài và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh để chuẩn bị trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với các tổ chức luật gia và luật gia tiến bộ ở các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng; tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài góp phần tạo môi trường pháp lý quốc tế thuận lợi phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia; giúp Hội Luật gia Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước.

4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Hội Luật gia có biện pháp cụ thể hỗ trợ Hội Luật gia các cấp về cán bộ chuyên trách, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác (trụ sở, phương tiện hoạt động) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ hiện hành của Nhà nước tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 06/2001/CT-TTg

Hanoi, April 09, 2001

 

DIRECTIVE

ON THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO PROMOTE AND RAISE EFFECT OF ACTIVITIES OF VIETNAM LAWYERS� ASSOCIATION

Vietnam Lawyers Association is a professional organization of a profound political and social character of the persons working in the legal domain. Through 45 years of activities and growth, Vietnam Lawyers Association has rallied and united broadly those who have been working in the legal domain in the State agencies, economic and social organizations, those who have been practicing as lawyers or legal consultants, helping the lawyers to develop their potentials and intellect in the building and defense of the Motherland, taking part in the law making, dissemination and popularization and translation of laws into life, enhancement of the socialist legality and building of the law-governed State of Vietnam. The Association has actively broadened its relations with the legal organizations and lawyers of the countries in the region and in the world, thus contributing to the implementation of the foreign policy of the Party and State.

In furtherance of Directive No. 56/CT-TW of August 18, 2000 of the Political Bureau on strengthening the Party leadership toward the work of Vietnam Lawyers Association, further promoting the effect of the lawyers activities in the period of the stepped-up national industrialization and modernization for the objective of prosperous people, a strong country and an equitable, democratic and civilized society, the Prime Minister gives the following instruction:

1. The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and enterprises of various economic sectors shall have to pay more attention to and create favorable conditions for consolidating and developing the organization of Vietnam Lawyers Association. More concretely:

a/ Where Vietnam Lawyers Association has set up its organizations, it is necessary to pay more attention to and create favorable conditions for such organizations propagating to consolidate and develop their membership, adequately and effectively carry out their activities strictly according to the Associations goal and guiding principles.

b/ Where there are already the necessary conditions but the Lawyers Association has not yet set up its organizations, it is necessary to assist the setting up of the Associations organizations and create favorable conditions for its activities.

c/ Where there are lawyers among the cadres and public employees who are not yet members of Vietnam Lawyers Association, it is necessary to pay attention to them and create conditions for them to join as soon as possible the Association and actively take part in the activities of the Association.

2. The Ministry of Justice shall have:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2001/CT-TTg về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.358
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198