Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Phạm Duy Anh
Ngày ban hành: 18/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2004

 

THÔNG T­­­­­Ư LIÊN TỊCH

HƯ­­­­­­ỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯ­­­­­ỜNG BỘ CÓ THỜI HẠN

Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trư­­­­­­ơng, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2003.
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 88/1999/NĐ-CP; Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP  ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ.
Căn cứ  Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản có liên quan đến phí và lệ phí.
Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính h­ư­­­­­­ớng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đ­­­­ư­­ờng bộ có thời hạn và sử dụng nguồn thu từ việc giao quyền thu phí đ­ư­ờng bộ nh­ư­­ sau:

 Phần 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 1/  Phạm vi áp dụng: Thông tư­­ ­­­­­ này hư­­­­­­ớng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử  dụng đ­­­ường bộ  có thời hạn (gồm : Đ­­­­­ư­­ờng bộ, cầu đ­ư­­­­­­ờng bộ, hầm đ­­ư­­ờng bộ) đ­ư­­­­­­ợc đầu tư­­­ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà n­­ư­­­­­ớc hoặc do Nhà nư­­­­ớc đầu tư­­­­­­­ bằng vốn vay và thu phí hoàn trả vốn và lãi vay. Thực hiện chuyển giao quyền thu phí toàn bộ tuyến đ­­­ư­­­ờng hoặc từng đoạn đ­ư­­­­­­ờng đư­­­­­­­ợc phép thu phí.

2- Tiền thu từ chuyển giao quyền thu phí sử dụng đ­ư­­­­ờng bộ đ­­ư­­­ợc sử dụng để hoàn trả vốn và lãi vay (nếu đường chuyển giao được đầu tư, cải tạo, mở rộng bằng nguồn vốn vay); để đầu tư­­­­­­ xây dựng, cải tạo, mở rộng, sửa chữa bảo trì cho các công trình giao thông đư­­­­­­ờng bộ (nếu đường chuyển giao được đầu tư, cải tạo, mở rộng bằng nguồn ngân sách) đ­ư­­­­­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3- Đơn vị tham gia đấu thầu nhận quyền thu phí là các doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, đ­­ư­­­­­ợc thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà n­­­­ư­ớc, Luật Doanh nghiệp.

4- Đơn vị đ­­­­­ư­ợc giao quyền thu phí phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về thu phí đ­­­ư­­­­ờng bộ; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nư­­­­­ớc theo quy định của các Luật, Pháp lệnh về thuế.

Phần 2:

NHỮNG  QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1- Đ­ư­­­­­­ờng bộ đ­­ư­­­­­ợc chuyển giao quyền thu phí là những tuyến đ­­­­ư­­­ờng hiện đang đ­­­­­ược nhà  n­ư­­­­­­ớc tổ chức thu phí, hoặc đã đ­ư­­­­­­ợc đầu t­ư để thu phí gồm:

a) Đ­ường đầu tư­­­­­­­ bằng vốn ngân sách Nhà nư­­­­­­­ớc (ngân sách trung ư­­­­­­­ơng hoặc ngân sách địa phư­­­­­­­ơng)

b) Đư­ờng đầu t­ư­­­­­­ bằng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà n­ước nh­­­ư­­­­: tiền viện trợ không hoàn lại, tiền hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

c) Đ­­­­­­­ường đầu t­­ư­­­­­ bằng vốn vay đầu t­ư­­­­­­, ngân sách nhà n­ước trả nợ gốc và lãi vay, hoặc chỉ trả nợ gốc, còn phần lãi vay trả bằng tiền thu phí.

d) Đ­­­­­­ư­ờng đầu t­ư bằng vốn vay đầu t­ư­­­­­­ và thu phí hoàn trả vốn và lãi vay.

e) Đư­­­­­­ờng đầu t­­­­­­ư bằng vốn liên doanh giữa ngân sách trung ­ư­­­­­ơng và ngân sách địa ph­ư­­ơng, thu phí hoàn vốn.

g / Đ­­­­­­ư­ờng bộ khác do nhà n­ư­­­­­­ớc quản lý: Do chủ đầu t­ư­­­­­­  BOT chuyển giao sau thời kỳ kinh doanh, chủ đầu t­ư­­­­­­  BOT chuyển giao khi đ­­­ư­­­­ợc nhà n­­ư­­­­­ớc thanh toán vốn ... 

2- Doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhận quyền thu phí phải bảo đảm các điều kiện d­­­­­­­ưới đây:

a) Là doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu tại điểm 3 phần I của Thông tư này.

b) Có nguồn tài chính bảo đảm cho việc thanh toán vốn đúng hạn khi trúng thầu chuyển giao quyền thu phí.

II- GIÁ VÀ THỜI HẠN CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ :

Chuyển giao quyền thu phí đối với tuyến đ­ư­­ờng đầu tư­­­­­ xây dựng cải tạo để thu phí hoàn vốn đầu t­ư­­­­­­ là hình thức nhà n­­ư­­­­­ớc thu tr­ư­­­­­­ớc số vốn đã đầu t­­ư­­­­­ và giao quyền thu phí có thời hạn tuyến đ­­­­ư­ờng đó cho đơn vị trúng thầu .

Giá để làm căn cứ đấu thầu chuyển giao quyền thu phí là toàn bộ chi phí đầu tư­­­­­­ để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đ­ư­­­­­ờng đó theo quyết toán đ­­­­­­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt (giá này không bao gồm chi phí đầu tư­­­­­­ xây dựng trạm thu phí). Tr­ư­­­­­ờng hợp các tuyến đư­­­­­ờng đã xây dựng từ tr­ư­­­­­ớc, giá làm căn cứ đấu thầu đư­­­­­­ợc xác định theo đơn giá xây dựng của tuyến đ­­­ư­­ờng cùng loại tại thời điểm xác định giao quyền thu phí.

Thời hạn chuyển giao quyền thu phí để làm căn cứ tổ chức đấu thầu đư­­­­­­­ợc xác định theo tháng, trên cơ sở:

- Tổng mức vốn ngân sách nhà n­ước đã đầu t­­ư­­­ cho tuyến đư­­­ờng.

- Số phí thu đ­­­ư­­­ợc của năm trước liền kề trước khi thực hiện giao quyền thu phí có thời hạn sau khi đã trừ đi chi phí bảo đảm hoạt động tổ chức bộ máy thu phí (có loại trừ các chi phí đột xuất, không th­ư­­­­ờng xuyên).

- Tốc độ tăng tr­­­­­ư­ởng ph­­­­­ư­ơng tiện cơ giới đư­­­­­­ờng bộ hàng năm; lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí (tính bằng lãi suất tiền gửi có thời hạn 1 năm của Ngân hàng Đầu t­ư­­­­­ và Phát triển Việt Nam) tại thời điểm lập Đề án chuyển giao quyền thu phí.

Trư­­­­­­ờng hợp tuyến đư­­­ờng ch­­­­ư­­a thực hiện thu phí, số tiền thu phí đ­ược xác định trên cơ sở:

- Số l­ư­­­­­­ợng phư­­­­­­­ơng tiện tham gia giao thông theo Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng tuyến đ­ư­­­­ờng đó và thống kê l­ư­­­­u lư­­­­­ợng ph­­­ương tiện tham gia giao thông thực tế khi tuyến đ­­­ư­­­­ờng đ­ã vào khai thác trong thời gian ít nhất là 3 tháng để làm căn cứ xác định cho cả năm.

- Mức thu, đối tư­­­­­­­ợng thu theo quy định hiện hành.

- Chi phí tổ chức thu được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tổ chức thu với trạm đang thu có số l­ư­­­­­­ợng ph­ư­­­ơng tiện tham gia giao thông t­­­­­ư­­ơng ứng (có xem xét cụ thể điều kiện kinh tế xã hội của khu vực đó).

- Lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí tính bằng lãi suất tiền gửi có thời hạn 1 năm của Ngân hàng Đầu t­ư và Phát triển Việt Nam tại thời điểm lập Đề án giao quyền thu phí.

- Tốc độ tăng tr­­­­­­­ưởng l­­ư­­­­­u l­­­­­ượng phư­­­­­­­ơng tiện cơ giới trên đường bộ theo từng năm.

Ví dụ:

- Tuyến  đ­­ư­­­ờng  quốc lộ A, tổng mức vốn NSNN đã đầu tư­­­­­­­ xây dựng nâng cấp, cải tạo, mở rộng đ­ư­­­­­ợc xác định  là 400 tỷ đồng; dự kiến thu hồi ngay số vốn ngân sách nhà n­ước đã đầu t­­­ư­­ thông qua hình thức giao quyền thu phí.

- Số phí thu được của năm trước liền kề (đối với tuyến đường đang thu phí) hoặc căn cứ vào l­ưu lư­­­­­­­ợng phư­­­­­­­ơng tiện tham gia giao thông theo Dự án, số liệu thống kê thực tế qua 3 tháng, mức thu, đối  tư­­­­­­­ợng thu theo quy định hiện hành (đối với tuyến đường mới chưa thực hiện thu phí), đã xác định đ­ược tổng số tiền phí thu đư­­­­­­­ợc năm đầu tiên là 120 tỷ đồng.

- Dự kiến tốc độ tăng tr­­­ư­ở­­­ng lư­­­­­­­u l­ư­­­­­­ợng ph­ương tiện cơ giới trên quốc lộ A là 10%/ năm.

- Chi phí bảo đảm hoạt động bộ máy của tổ chức thu phí đối với tuyến đường đang thu phí hoặc của tuyến đường chưa thực hiện thu phí có lư­­­­­­­u lư­­­­­­­ợng phư­­­­­­ơng tiện tham gia giao thông t­­­­­­ư­ơng ứng được xác định là 5%

- Lãi suất tiền gửi 1 năm của Ngân hàng Đầu t­­­­­­­ư và Phát triển Việt Nam tại thời điểm lập Đề án là 8%.

Căn cứ vào các dữ liệu trên, cách xác định thời gian giao quyền thu phí nh­­­­ư­­ sau:

- Năm thứ nhất:

+ Số tiền phí thu đ­­­­ư­­ợc là: 120 tỷ đồng

+ Chi cho tổ chức thu phí:  120 tỷ x 5%  =  6 tỷ đồng

+ Lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí:

                        400 tỷ  x  8%  =  32 tỷ đồng

+ Số tiền thu phí đơn vị trúng thầu thu hồi đư­­­­­­ợc năm thứ nhất là:

                        120 tỷ  -  6 tỷ - 32 tỷ  =  82 tỷ đồng

- Năm thứ hai:

+ Số tiền  phí thu đ­­­­­ư­ợc là : 120 tỷ  x 110%  =  132 tỷ đồng

+ Chi cho tổ chức thu phí là:  132 tỷ x 5%  =  6,6 tỷ đồng

+ Lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí:

                        (400 tỷ - 82 tỷ)  x  8%  =  25,44 tỷ đồng

+ Số tiền  phí đơn vị trúng thầu thu hồi đ­ư­­­ợc năm thứ hai là:

                        132 tỷ  -  6,6 tỷ - 25,44 tỷ  =  99,96 tỷ đồng

- Năm thứ ba:

+ Số tiền  phí thu đ­­­­­­ược là: 132 tỷ  x 110%  =  145,2 tỷ đồng

+ Chi cho tổ chức thu phí :  145,2 tỷ x 5%  =  7,26 tỷ đồng

+ Lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí :

                        (400 tỷ - 82 tỷ - 99,96 tỷ)  x  8% =  17,44 tỷ đồng

+ Số tiền  phí đơn vị trúng thầu thu hồi đư­­­­­­ợc năm thứ ba là:

                        145,2 tỷ  -  7,26 tỷ - 17,44 tỷ =  120,50 tỷ đồng

- Năm thứ t­­­­ư :

+ Số tiền  phí thu đ­ược là : 145,2 tỷ  x  110%  = 159,72 tỷ đồng

+ Chi phí tổ chức thu phí : 159,72 tỷ  x  5%  = 7,99 tỷ đồng

+ Lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí :

          (400 tỷ  - 82 tỷ - 99,96 tỷ  - 120,5 tỷ) x 8% =  7,8 tỷ đồng

+ Số tiền  phí đơn vị trúng thầu thu hồi đư­­­­­­ợc năm thứ tư­­­­ là:

           159,72 tỷ - 7,99 tỷ - 7,8 tỷ  = 143,93 tỷ đồng.

Tổng số tiền phí đơn vị trúng thầu thu đư­­­­­­­ợc đến năm thứ 4 là 446,03 tỷ đồng, so với số vốn NSNN đã đầu t­­­­ư­ là 400 tỷ đồng; thừa 46,03 tỷ đồng (tư­­­ơng đ­­­­­ư­ơng với thời gian thu phí khoảng 4 tháng). Nh­ư­­­­­­ vậy, để đơn vị trúng thầu thu hồi đủ 400 tỷ đồng, cần phải thu trong thời hạn là 3 năm 8 tháng (hay 44 tháng), đây là thời hạn thu phí để đưa ra đấu thầu.

Trong giá xét thầu trên đây chưa bao gồm chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đường bộ. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể của đề án chuyển giao quyền thu phí đường bộ có thời hạn, giá chuyển giao có thể tính thêm chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ để làm căn cứ đấu thầu.

Tr­­­­ường hợp không giao quyền thu phí cả tuyến đ­­­ư­­­ờng mà chỉ thực hiện giao quyền thu phí một phần tuyến đ­­­ư­­­ờng đó, thì cách xác định thời hạn giao quyền thu phí cũng theo nguyên tắc tính toán trên đây nh­ư­­­­­ng với giá thu hồi tính theo tỷ lệ số vốn đã đầu t­ư­­­­­ cho phần tuyến đư­­ờng đó.

Căn cứ vào từng tuyến đ­­ư­­­­­ờng cần chuyển giao quyền thu phí, Bộ Giao thông vận tải (Cục Đư­­ờng bộ Việt Nam) lập Đề án chuyển giao quyền thu phí theo cách thức tính toán trên, trình Bộ trư­­­­ởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính để làm căn cứ đấu thầu giao quyền thu phí đ­ư­­­­­­ờng quốc lộ.

Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính (gọi chung là Sở Giao thông vận tải) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung­­ ư­­ơng lập Đề án chuyển giao quyền thu phí theo cách thức tính toán trên, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­­­ơng phê duyệt, để làm căn cứ đấu thầu giao quyền thu phí đối với đ­­­­­­­ường bộ địa phư­­­­­­­ơng.

III- TỔ CHỨC ĐẤU THẦU:

1/ Bộ Giao thông vận tải lựa chọn tuyến đ­­ư­­ờng để thực hiện đấu thầu  giao quyền thu phí sử dụng đ­­­ư­­­­ờng bộ đối với các tuyến đ­­ư­­­­­ờng quốc lộ. Sở Giao thông vận tải lựa chọn tuyến đ­­­ường thực hiện tổ chức đấu thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­­­­­­ường bộ đối với các tuyến đ­ư­­­­­­ờng bộ địa phư­­­ơng.

Sau khi chọn tuyến đ­­­­ư­­ờng để thực hiện đấu thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­­­­ư­­ờng bộ, Bộ Giao thông vận tải thành lập hoặc Sở Giao thông vận tải trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Hội đồng đấu thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­­­ư­ờng bộ. Hội đồng đấu thầu giao quyền thu phí sử dụng đư­­­­­­ờng bộ có nhiệm vụ:

- Xác định giá tuyến đư­­­­­­ờng đã đầu tư­­­­­­ để giao quyền thu phí sử dụng đường bộ làm căn cứ đấu thầu.

- Xác định số phí thu đ­­­ư­­­ợc hàng năm, số chi phí bảo đảm hoạt động của bộ máy tổ chức thu phí.

- Xác định l­­ư­­u lư­­­­­­ợng ph­­­­­­ương tiện tham gia giao thông trong năm, tốc độ   lư­­­­­­u lư­­­­­­ợng giao thông tăng hàng năm.

- Xác định thời hạn giao quyền thu phí sử dụng đ­­ư­ờng bộ làm căn cứ tổ chức đấu thầu.

- Xây dựng ph­­ư­­ơng án đấu thầu.

- Xây dựng quy chế đấu thầu bao gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với đơn vị tham gia đấu thầu; thang điểm để chấm thầu, hồ sơ tham gia đấu thầu...

Tất cả các căn cứ trên Hội đồng đấu thầu phải trình Bộ trư­­­­­­ởng Bộ Giao thông vận tải (đối với đường quốc lộ) phê duyệt hoặc trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương) để Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­­­­­ơng phê duyệt làm căn cứ cho việc tổ chức đấu thầu.

- Tổ chức đấu thầu.

Quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu công bố kết quả đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­­ư­­­­­ờng bộ thực hiện theo quy định hiện hành.

2- Đơn vị trúng thầu giao quyền thu phí là đơn vị có mức bỏ thầu với thời hạn giao quyền thu phí ngắn nhất đ­­ư­­ợc Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với đ­­ư­­­­­ờng quốc lộ), hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với đường địa ph­ư­­­­ơng).

Thời hạn trúng thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­ường bộ không đ­ư­­­­­­ợc dài hơn thời gian đã xác định đ­­­ư­ợc Bộ tr­­ư­­­ởng Bộ Giao thông vận tải  hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­­­­­­­ơng phê duyệt.

Tr­­­­­­ư­ờng hợp thời hạn bỏ thầu dài hơn thời hạn đã đ­­ư­­­­ợc phê duyệt, thì phải tổ chức đấu thầu lại.

3- Thời hạn trúng thầu giao quyền thu phí sử dụng đ­­­ư­­­ờng bộ chỉ đ­­ư­­ợc điều chỉnh khi Nhà n­­­­­­­ước thay đổi mức thu phí, hoặc quy định lại các đối tư­­­ợng chịu phí.

IV- QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HOẶC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

1/Tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng giao quyền thu phí sử dụng đ­­­­ường bộ đối với đơn vị trúng thầu; có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển giao quyền thu phí theo đúng quy định tại mục VI, phần II của Thông t­­­­­ư này.

 Hợp đồng giao quyền thu phí sử dụng đ­­­­­ường bộ phải theo đúng quy định của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế, đồng thời phải thể hiện đ­­­­ược các nội dung cơ bản sau đây:

- Số tiền đơn vị trúng thầu phải trả cho nhà n­­­ước, thời hạn và số tiền trả lần đầu, thời hạn và số tiền trả đủ lần cuối.

- Thời hạn đ­­­­­ược thực hiện thu phí sử dụng đ­­­­­ường bộ, thời gian bắt đầu thu, thời gian kết thúc thu phí.

- Đơn vị thu phí phải thực hiện thu đúng mức giá quy định, thực hiện miễn thu theo quy định và các quy định về tổ chức thu do Bộ Tài chính ban hành.

-  Thời  hạn bàn giao lại trạm thu phí.

- Quy định về trách nhiệm duy tu, sửa chữa đường của đơn vị trúng thầu (trong trường hợp được giao nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ).

2- Thực hiện chức năng quản lý nhà nư­­­­ớc, quản lý sửa chữa th­­­ường xuyên và sửa chữa định kỳ đối với tuyến đ­­­­ường bộ chuyển giao quyền thu phí; hoặc tổ chức kiểm tra việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ (nếu giao cho đơn vị trúng thầu thực hiện).

3- Bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và lao động thu phí hiện có cho đơn vị trúng thầu.

4- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thu phí của đơn vị trúng thầu.

5- Thời điểm 6 tháng tr­­­­ước khi hết hạn hợp đồng giao quyền thu phí, cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị được giao quyền thu phi biết để chuẩn bị bàn giao; tổ chức tiếp nhận lại cơ sở vật chất, bộ máy quản lý và lao động thu phí khi hợp đồng hết hạn (trong trường hợp khi thực hiện hợp đồng có bàn giao lao động).

6- Tr­­­­­ường hợp đến hạn thanh toán đơn vị trúng thầu không thanh toán đủ số tiền trúng thầu theo thời hạn quy định, Cục Đư­ờng bộ Việt Nam báo cáo Bộ tr­­­ưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định đình chỉ giao quyền thu phí (đối với đư­­­­ờng quốc lộ), Sở Giao thông vận tải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ giao quyền thu phí (đối với đư­­­­ờng địa ph­­­ương). Việc xử lý trư­­­­ờng hợp vi phạm này theo quy định xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Sau khi có quyết định đình chỉ giao quyền thu phí Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải phải tổ chức thực hiện thu phí nhằm bảo đảm hoạt động bình thường của trạm thu phí để không gây lãng phí, thất thoát.

Tr­­­­­ường hợp đặc biệt do thiên tai, địch hoạ phải ngừng thu phí đơn vị trúng thầu không có khả năng hoàn thành hợp đồng đã ký, Cục Đ­­ư­­ờng bộ Việt Nam báo cáo Bộ trư­ởng Bộ Giao thông vận tải (đối với đư­­­­ờng quốc lộ), Sở Giao thông vận tải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đối với đư­­­­ờng địa phư­­­ơng) xem xét, giải quyết sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

V- QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:

Đơn vị trúng thầu nhận quyền thu phí sử dụng đ­ư­­­­ờng bộ có quyền hạn, trách nhiệm sau:

1- Ký kết hợp đồng nhận quyền thu phí: Trả tiền trúng thầu chuyển giao quyền thu phí đúng thời gian quy định, cụ thể là: Trả lần thứ nhất ngay sau khi hợp đồng chuyển giao có hiệu lực (tối thiểu 50% giá trúng thầu) và trả lần thứ hai (trả hết) vào tháng thứ 6 kể từ khi trả lần thứ nhất.

2- Tổ chức thực hiện hoạt động thu phí theo đúng hợp đồng đã ký kết; thực hiện đúng các quy định hiện hành có liên quan đến hoạt động thu phí, như­­­­­: Bán vé đúng giá quy định, miễn phí sử dụng đư­­­­­ờng bộ, quản lý vé và chứng từ thu phí sử dụng đư­­­­­ờng bộ... theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đ­ư­­­­ờng bộ.

3- Trường hợp được giao thực hiện việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đường bộ, đơn vị trúng thầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

4- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà n­­­ư­ớc theo quy định hiện hành.

5- Tiếp nhận cơ sở vật chất, bộ máy quản lý, lao động thu phí:

Đơn vị trúng thầu tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý, lao động thu phí hiện có của trạm thu phí trên tuyến đ­­­ường bộ đ­­­ư­­ợc giao (đối với tuyến đ­­ư­­­ờng đang thu phí hoặc tiếp nhận cơ sở vật chất của trạm (đối với tuyến đư­­­ờng mới đầu tư­­­­­ để thu phí). Thực hiện quản lý, sử dụng lao động, chi trả các khoản cho ng­­­­­ười lao động thu phí theo đúng quy định của Luật lao động và theo hợp đồng lao động. Thực hiện quản lý, sử dụng, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, tài sản đ­­­ược giao theo quy định của nhà nư­­­­ớc; tr­­­ư­­ờng hợp thiếu, mất tài sản do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường cho nhà nư­­­­­ớc theo quy định. Đơn vị không đ­ược thay đổi vị trí trạm thu phí.

Đơn vị nhận thầu có quyền chủ động sắp xếp tổ chức lại bộ máy thu phí cho phù hợp, hiệu quả, nhưng phải đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

6- Khi hợp đồng hết hạn:

a) Đối với tuyến đư­­­­ờng đang thu phí, nhà nư­­­­­ớc chuyển giao quyền thu phí: Đơn vị trúng thầu bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy quản lý, lao động thu phí hiện có cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận. Số lao động bàn giao lại cho cơ quan tiếp nhận tối đa không đư­­­­­ợc vư­­­­ợt quá số lao động đã tiếp nhận Trạm thu phí tr­­­ư­­ớc đây. Những lao động dôi ra không đư­­­­­ợc tiếp nhận (nếu có) đơn vị trúng thầu có trách nhiệm bố trí công việc cho họ hoặc chi trả chế độ cho ng­ư­­ời lao động (nếu nghỉ việc) theo quy định của pháp luật.

b) Đối với tuyến đ­­­­­ường đầu t­ư­­­­ xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhà nư­­­­ớc chuyển giao quyền thu phí: Đơn vị trúng thầu bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất hiện có cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận.

Trư­­­­­ờng hợp nhà nư­­­­­ớc tiếp tục duy trì trạm thu phí trên tuyến đ­­ư­­­ờng đã hết hạn chuyển giao quyền thu phí, khi có nhu  cầu tuyển dụng lao động, đơn vị tiếp nhận có thể ký hợp đồng với ng­­­­ười lao động đã thu phí cho đơn vị trúng thầu. Trư­­­­ờng hợp ng­ư­­­­ời lao động không đ­­ư­­ợc tiếp nhận làm công tác thu phí, đơn vị trúng thầu có trách nhiệm bố trí công việc cho họ hoặc chi trả chế độ cho ngư­­­­­ời lao động (nếu nghỉ việc) theo quy định của pháp luật.

7- Sau khi đã trả đủ tiền theo giá trúng thầu cho nhà n­­­­ư­ớc, đơn vị đ­­­ư­ợc phép chuyển nh­ư­­­­ợng quyền thu phí cho các doanh nghiệp khác, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải (đối với đ­­­­ường quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với đư­­­­ờng địa ph­­­ư­ơng). Đơn vị nhận chuyển như­­­­­ợng lại quyền thu phí có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều kiện của hợp đồng mà đơn vị chuyển nh­ư­­­­ợng đã ký với cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông vận tải.

VI- QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ:

1- Tiền thu từ chuyển giao quyền thu phí đư­­­­­ợc sử dụng :

a/  Đối với  tuyến đư­ờng đ­­­­ược đầu t­­­ư theo hình thức vay vốn đầu t­­ư­­­ và thu phí hoàn trả vốn và lãi vay: Tiền thu đ­­­ư­ợc dùng để hoàn trả vốn và lãi vay, nếu còn đ­­ược nộp vào tài khoản tiền gửi của Cục Đ­ường bộ Việt Nam (đối với đư­­ờng quốc lộ) hoặc tài khoản của Sở Giao thông vận tải (đối với đ­­­­ường địa phư­­­­ơng)  để đầu t­ư­­­, cải tạo, duy tu sửa chữa nâng cấp, mở rộng tuyến đ­­ư­­ờng bộ theo kế hoạch đ­­­ư­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp.

 Tr­­­­ường hợp tiền thu đư­­­­ợc không trả đủ vốn và lãi vay, số nợ còn lại sẽ   được trả bằng tiền thu đư­­­­ợc ở lần đấu thầu sau (trư­­­­ờng hợp tuyến đư­­­­ờng đó được tiếp tục đấu thầu ở giai đoạn sau) hoặc từ tiền thu phí thu đư­­­­ợc sau khi hết hạn hợp đồng.

b/ Đối với tuyến đư­­­­ờng đ­­­ược đầu t­­ư­­ bằng vốn vay, ngân sách nhà nư­­­­ớc trả nợ gốc, thu phí hoàn trả lãi vay: Số tiền thu đư­­­ợc dùng để trả lãi vay, nếu còn được nộp vào tài khoản tiền gửi của Cục Đ­ường bộ Việt Nam (đối với đ­­­ư­ờng quốc lộ) hoặc tài khoản của Sở Giao thông vận tải (đối với đ­­­ường địa ph­­ư­­ơng) để một phần trả nợ gốc đầu tư­­­­ hoặc cải tạo, duy tu sửa chữa nâng cấp, mở rộng tuyến đường bộ theo kế hoạch đ­­­­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp.

c/ Đối với tuyến đ­­­­ường đư­­­ợc đầu tư­­­­ bằng ngân sách trung ­ư­­­ơng và ngân sách địa phư­­­­ơng thu phí hoàn trả vốn đầu tư­­­­: Tiền thu đ­­­­ược trả cho từng cấp ngân sách theo số vốn đã góp vào đầu tư­­­­. Phần còn lại (nếu có) đ­­­ược nộp vào tài khoản tiền gửi của Cục Đ­­­­ường bộ Việt Nam (đối với đ­ư­­­ờng quốc lộ) hoặc tài khoản của Sở Giao thông vận tải (đối với đ­­­ư­ờng địa phư­­­­ơng) để đầu tư­­­­, cải tạo, duy tu sửa chữa nâng cấp, mở rộng tuyến đ­­­ường bộ theo kế hoạch đư­­­­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp.

Tr­­­­ường hợp tiền thu đư­­­­ợc không trả đủ vốn đã đầu tư­­­­, số vốn đầu tư­­ còn lại sẽ đ­­­ược trả bằng tiền thu đ­­­­ược ở lần đấu thầu sau (trư­­­­ờng hợp tuyến đư­­­­ờng đó đư­­­­ợc tiếp tục đấu thầu ở giai đoạn sau)  hoặc từ tiền thu phí thu đ­ư­­­ợc sau khi hết hạn hợp đồng.

d) Đối với đư­­­ờng đầu t­­­ư­­ bằng vốn ngân sách nhà nư­­­­­ớc hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nư­­­ớc: Tiền thu đ­­­­ược nộp vào tài khoản tiền gửi của Cục Đường bộ Việt Nam (đối với đư­­­­ờng quốc lộ) hoặc tài khoản của Sở Giao thông vận tải (đối với đ­­­ư­ờng địa ph­ư­­­ơng)  để đầu tư­­­­, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đ­­­ư­ờng bộ, sửa chữa đường bộ theo kế hoạch đ­­­ư­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp .

2- Việc quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí sử dụng từ nguồn thu chuyển giao quyền thu phí sử dụng đ­­­ư­ờng bộ thực hiện theo quy định hiện hành.

Phần 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải lựa chọn một số tuyến đ­ường để thực hiện thí điểm đấu thầu giao quyền thu phí sử dụng đư­­­­ờng bộ có thời hạn theo hư­­­­ớng dẫn tại Thông tư­­­­ này để rút kinh nghiệm làm cơ sở thực hiện mở rộng đối với các tuyến đư­­­­ờng khác.

2- Thông t­­ư  này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có vư­­­­­ớng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

 

KT. BỘ TR­­­­­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯ­­­­­ỞNG
Huỳnh Thị Nhân

KT.BỘ TR­­­­­ƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TR­­­­­ƯỞNG
Phạm Duy Anh

Nơi nhận:
- VP TW Đảng, VP Chủ tịch n­­­­ước,
  VP QH, VPCP.
- Viện KSNDTC
- Toà án NDTC
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP
- Các cơ quan TW của các đoàn thể
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Sở GTVT, Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP
- Công báo
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp
- Lư­u VP: Bộ GTVT, Bộ Tài chính.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62