Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31/2016/TT-BYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 31/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 31/2016/TT-BYT quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác và tại cơ sở y tế tư nhân sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

 

- Thông tư số 31/2016 ban hành hai mẫu hồ sơ sau:
 
+ Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
+ Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 
- Bên cạnh đó, Thông tư số 31/TT-BYT quy định Cục quản lý Y, Dược cổ truyền phải cập nhật các thông tin sau lên trang Thông tin điện tử của Cục:
 
+ Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín;
 
+ Danh sách dược liệu được cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO;
 
+ Danh sách cơ sở có Giấy phép nhập khẩu dược liệu;
 
+ Danh sách cơ sở có kho bảo quản dược liệu đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với dược liệu;
 
+ Danh sách cơ sở đạt các Điều kiện chế biến dược liệu;
 
+ Danh sách cơ sở và dược liệu, vị thuốc cổ truyền có số đăng ký lưu hành hoặc bản công bố tiêu chuẩn;
 
+ Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền;
 
+ Danh Mục mẫu dược liệu đối chiếu.
 
- Ngoài ra, Thông tư 31/2016 quy định đối với các hồ sơ mời thầu của gói thầu đã phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện. Còn với các gói thầu chưa phát hành hồ sơ thì:
 
+ Nếu kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung phù hợp với Thông tư 11/2016TT-BYT thì được tiếp tục thực hiện;
 
+ Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hopự với Thông tư 11/2016 thì phải điều chỉnh kế hoạch theo các hướng dẫn tại Thông tư số 31 và trình cấp có thẩm quyền theo Thông tư 11/2016 để phê duyệt kế hoạch Điều chỉnh.
 
Thông tư 31/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 26/9/2016.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi Tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác và tại cơ sở y tế tư nhân sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

2. Ngoài quy định của Thông tư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu, mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2016/TT-BYT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế như sau:

1. Mẫu 1: hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

2. Mẫu 2: hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có trách nhiệm thường xuyên cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục các thông tin sau:

a) Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Danh sách các dược liệu được cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO;

c) Danh sách cơ sở có Giấy phép nhập khẩu dược liệu;

d) Danh sách cơ sở có kho bảo quản dược liệu đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với dược liệu;

đ) Danh sách cơ sở đạt các Điều kiện chế biến dược liệu;

e) Danh sách cơ sở và dược liệu, vị thuốc cổ truyền có số đăng ký lưu hành hoặc bản công bố tiêu chuẩn;

g) Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

h) Danh Mục mẫu dược liệu đối chiếu theo quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tổ chức triển khai, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trong toàn quốc.

3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này tại địa phương.

Điều 4. Điều Khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ mời thầu của gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước đmua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

2. Hồ sơ mời thầu của gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện như sau:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà nội dung phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT thì được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà nội dung không phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT thì phải Điều chỉnh kế hoạch theo quy định tại Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2016/TT-BYT để phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 5. Điều Khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,

Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, YDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

 

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 31/2016/TT-BYT

Hanoi, August 10, 2016

 

CIRCULAR

ON GUILDELINES FOR BIDDING DOCUMENTS FOR PROCUREMENT OF HERBAL INGREDIENTS AND TRADITIONAL INGREDIENTS AT HEATH FACILITIES

Pursuant to the Law on Bidding No. 43/2013/QH13 dated November 26, 2013;

Pursuant to the Law on Pharmacy No. 34/2005/QH11 dated June 14, 2005;

Pursuant to Government's Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014 on guidelines for the Law on Bidding in terms of selection of bidders;

Pursuant to the Government's Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of Director of Traditional Medicine Administration of Vietnam,

The Minister of Health promulgates a Circular on guidelines for bidding documents for procurement of herbal ingredients and traditional ingredients at heath facilities.

Article 1. Scope and regulated entities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2016/TT-BYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141