Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 27/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu tư vốn sự nghiệp tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Số hiệu: 27/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;

Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (sau đây gọi chung là dự án) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi chung là Bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) quản lý.

Thông tư này không áp dụng cho các dự án thuộc ngân sách cấp xã; các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; dự án mua sở hữu bản quyền.

2. Vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước của các cấp NSNN, vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước) chỉ thanh toán cho các dự án đầu tư thuộc đối tượng được sử dụng vốn NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc bằng nguồn vốn chi sự nghiệp trong dự toán NSNN, các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có tách riêng nguồn vốn NSNN đầu tư cho các hạng mục, công việc hoặc các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn nhưng không thể tách riêng được vốn NSNN mà nguồn vốn đầu tư từ NSNN có tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tư của dự án phải có đủ thủ tục đầu tư và xây dựng, được bố trí vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch chi sự nghiệp hàng năm của Nhà nước và có đủ điều kiện được thanh toán vốn theo quy định tại Thông tư này.

4. Cơ quan Tài chính các cấp thực hiện công tác quản lý tài chính vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN. Cơ quan Kho bạc Nhà nước và các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cho các dự án khi đã có đủ điều kiện thanh toán vốn.

Các tổ chức ngân hàng thương mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) phải tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý tài chính dự án ODA tuỳ thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. LẬP KẾ HOẠCH, PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ.

I. Các dự án chỉ được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đối với các dự án quy hoạch: có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch và dự toán chi phí công tác quy hoạch được duyệt theo thẩm quyền.

2. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt; có dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt theo thẩm quyền.

3. Đối với các dự án thực hiện đầu tư: phải có quyết định đầu tư từ thời điểm trước 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch, có thiết kế, dự toán và tổng dự toán được duyệt theo quy định.

Trường hợp dự án được bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án thì phải có quyết định đầu tư và dự toán chi phí công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt.

Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, nếu chưa có tổng dự toán được duyệt thì công trình, hạng mục công trình thi công trong năm kế hoạch phải có thiết kế và dự toán được duyệt, chậm nhất là đến khi thực hiện được 30% giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư phải có tổng dự toán được duyệt; nếu các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A có các tiểu dự án hoặc dự án thành phần thì từng tiểu dự án hoặc dự án thành phần được quản lý như một dự án độc lập.

Thời gian và vốn để bố trí kế hoạch thực hiện các dự án nhóm B không quá 4 năm, các dự án nhóm C không quá 2 năm.

 II. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư năm:

1. Lập kế hoạch:

- Theo quy định của Luật NSNN về việc lập dự toán NSNN hàng năm, căn cứ vào tiến độ và mục tiêu thực hiện dự án, chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án gửi cơ quan quản lý cấp trên.

- Các Bộ tổng hợp, xem xét và lập kế hoạch vốn đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân các tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương về phần kế hoạch vốn đầu tư xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư cho các Bộ và các tỉnh.

- Thời gian lập, trình, duyệt, giao kế hoạch vốn đầu tư theo quy định của Luật NSNN.

2. Phân bổ vốn:

2.1- Đối với vốn đầu tư thuộc Trung ương quản lý: các Bộ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan trọng của Nhà nước và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN hàng năm.

2.2- Đối với vốn đầu tư thuộc địa phương quản lý: Ủy ban nhân dân các cấp lập phương án phân bổ vốn đầu tư trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phân bổ và quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan trọng của Nhà nước và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN hàng năm.

Sở Tài chính có trách nhiệm cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do tỉnh quản lý trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm cùng với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do huyện quản lý.

Riêng đối với các dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn được để lại theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương còn phải tuân thủ các quy định về đối tượng đầu tư và mục tiêu sử dụng của từng nguồn vốn đầu tư.

2.3- Nguyên tắc phân bổ vốn cho các dự án trong kế hoạch năm:

- Đảm bảo các điều kiện của dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo quy định tại mục I khoản A phần II Thông tư này.

- Đảm bảo theo quy định tại điểm 2.1 và 2.2 trên đây.

- Bố trí đủ vốn để thanh toán cho các dự án đã đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà còn thiếu vốn; bố trí vốn để thanh toán chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán của các dự án hoàn thành nhưng chưa được thanh toán do chưa phê duyệt quyết toán.

- Trường hợp dự án được bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án thì cần ghi chú rõ trong bản phân bổ vốn.

(Mẫu biểu kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục số 01 kèm theo).

3. Sau khi phân bổ vốn đầu tư, các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch vốn đầu tư cho Bộ Tài chính; các huyện gửi kế hoạch vốn đầu tư cho Sở Tài chính.

4. Giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư:

Sau khi việc phân bổ vốn đã được cơ quan Tài chính thẩm tra, chấp thuận, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, các huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tư để thực hiện, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài khoản để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

5. Thẩm tra và thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư:

5.1- Đối với dự án do các Bộ quản lý:

- Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư theo quy định tại điểm 2.3 trên đây, thông báo danh mục và vốn các dự án đã đủ thủ tục đầu tư và đảm bảo các quy định về điều kiện bố trí vốn cho từng Bộ, đồng gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

- Trường hợp phân bổ chưa đúng theo quy định, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các Bộ điều chỉnh lại.

5.2- Đối với dự án thuộc tỉnh, huyện quản lý:

- Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư đã được Ủy ban nhân dân quyết định, Sở Tài chính tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện xem xét thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án, thông báo gửi các ngành thuộc tỉnh, huyện, đồng gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

- Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư xây dựng hoặc việc phân bổ kế hoạch chưa đúng với quy định, Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân đồng cấp để chỉ đạo hoàn tất thủ tục theo quy định.

5.3- Chủ đầu tư phải gửi cơ quan Tài chính các cấp các tài liệu cơ sở của các dự án trong kế hoạch để thẩm tra, thông báo danh mục thanh toán vốn của các dự án đầu tư (các tài liệu này chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

- Đối với dự án quy hoạch: văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch và dự toán chi phí cho công tác quy hoạch.

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: văn bản phê duyệt dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư.

- Đối với dự án thực hiện đầu tư: dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có), quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) hoặc quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án thiết kế 1 bước và 2 bước) và quyết định phê duyệt tổng dự toán.

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm:

1. Nguyên tắc:

- Định kỳ, các Bộ, địa phương rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư của các dự án trong năm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án thực hiện vượt tiến độ, còn nợ khối lượng, các dự án có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch trong năm.

- Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án cho cơ quan Tài chính, các Bộ, địa phương làm việc với Kho bạc nhà nước để xác định số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, số vốn còn thừa do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc nhà nước đã thanh toán.

- Trường hợp sau khi đã điều chỉnh mà còn thừa vốn so với kế hoạch giao thì số vốn thừa được điều chỉnh cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Cơ quan Tài chính các cấp rà soát để thông báo danh mục và vốn của các dự án điều chỉnh theo quy định trên đây.

3. Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch.

(Mẫu biểu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục số 02 kèm theo).

B. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

I. Mở tài khoản:

1. Đối với vốn trong nước:

Chủ đầu tư được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thuận tiện cho giao dịch của chủ đầu tư.

2. Đối với vốn nước ngoài:

Chủ đầu tư được mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và ngân hàng.   

II. Tài liệu cơ sở của dự án:

Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao y bản chính, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

1. Đối với dự án quy hoạch:

- Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch;

- Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

2. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

3. Đối với dự án thực hiện đầu tư:

3.1- Đối với dự án vốn trong nước:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) hoặc quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án thiết kế 1 bước và 2 bước) và quyết định phê duyệt tổng dự toán kèm theo tổng dự toán;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (gồm các tài liệu đi kèm bản hợp đồng: bản tiên lượng của hồ sơ mời thầu; bản tiên lượng tính giá dự thầu kèm theo biểu giá chi tiết của nhà thầu và các điều kiện thay đổi về giá (nếu có), điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng);

- Dự toán chi tiết được duyệt của từng công việc, hạng mục công trình đối với các gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện.

3.2- Đối với dự án ODA: ngoài các tài liệu theo quy định nêu trên, cần có:

+ Bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư của: Hiệp định tín dụng, sổ tay giải ngân (nếu có). Riêng hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải là văn bản bằng tiếng Việt hoặc bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư;

+ Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng (kể cả trường hợp dự án vốn trong nước nhưng do nhà thầu nước ngoài thi công).

4. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư cần có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu tư được duyệt.

5. Đối với công việc chuẩn bị thực hiện dự án nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt; Riêng việc giải phóng mặt bằng phải kèm theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

III. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng:

1. Đối tượng được tạm ứng vốn và mức vốn tạm ứng:

1.1- Đối với gói thầu thi công xây dựng:

- Giá trị gói thầu dưới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng bằng 20% giá trị hợp đồng.

- Giá trị gói thầu từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, mức tạm ứng bằng 15% giá trị hợp đồng.

- Giá trị gói thầu từ 50 tỷ đồng trở lên, mức tạm ứng bằng 10% giá trị hợp đồng.

1.2- Đối với gói thầu mua sắm thiết bị (kể cả thiết bị nhập khẩu và thiết bị mua trong nước):

Mức tạm ứng vốn do nhà thầu và chủ đầu tư thoả thuận trên cơ sở tiến độ thanh toán trong hợp đồng nhưng tối thiểu 10% giá trị gói thầu.

 Vốn tạm ứng được thanh toán theo tiến độ thanh toán tiền của chủ đầu tư đối với nhà thầu được quy định trong hợp đồng và được thực hiện cho đến khi thiết bị đã nhập kho của chủ đầu tư (đối với thiết bị không cần lắp) hoặc đã được lắp đặt xong và nghiệm thu (đối với thiết bị cần lắp).

1.3- Đối với gói thầu hoặc dự án thực hiện theo hợp đồng EPC:

- Tạm ứng vốn cho việc mua sắm thiết bị căn cứ vào tiến độ cung ứng trong hợp đồng (như quy định tạm ứng cho thiết bị).

- Các công việc khác, mức tạm ứng là 15% giá trị hợp đồng.

1.4- Đối với các hợp đồng tư vấn, quy hoạch:

Mức vốn tạm ứng theo thoả thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu nhưng tối thiểu là 25% giá trị hợp đồng.

1.5- Đối với công việc đền bù giải phóng mặt bằng: được cấp vốn tạm ứng, mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện nhưng không vượt kế hoạch vốn cả năm đã được bố trí. Trường hợp xây dựng khu tái định cư hoặc xây dựng công trình mới để thực hiện việc đền bù thì thực hiện tạm ứng như đối với dự án hoặc gói thầu thi công xây dựng.

1.6- Đối với các dự án cấp bách như xây dựng và tu bổ đê điều, công trình vượt lũ, thoát lũ, công trình giống, các dự án khắc phục ngay hậu quả lũ lụt thiên tai, mức vốn tạm ứng là 50% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

1.7- Đối với một số cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tư đặc chủng, vật tư phải dự trữ theo mùa, nếu cần thiết phải tạm ứng nhiều hơn mức vốn tạm ứng theo quy định trên đây, thì mức vốn tạm ứng theo nhu cầu cần thiết của việc sản xuất, nhập khẩu và dự trữ các loại vật tư nói trên nhưng không vượt kế hoạch vốn hàng năm.

1.8- Mức vốn tạm ứng theo quy định tại mục 1 trên đây không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho gói thầu. Trường hợp vốn tạm ứng chưa đủ theo mức quy định do kế hoạch vốn năm bố trí thấp hơn mức vốn được tạm ứng, dự án được tiếp tục tạm ứng trong kế hoạch năm sau cho đến khi đạt mức tỷ lệ tạm ứng theo quy định.

2. Thu hồi vốn tạm ứng:

2.1- Đối với gói thầu thi công xây dựng: vốn tạm ứng được thu hồi dần khi thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định sau đây:

- Thời điểm bắt đầu thu hồi:

+ Các gói thầu có giá trị dưới 10 tỷ đồng: khi thanh toán đạt 30% giá trị hợp đồng.

+ Các gói thầu có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng: khi thanh toán đạt 25% giá trị hợp đồng.

+ Các gói thầu có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên: khi thanh toán đạt 20% giá trị hợp đồng.

- Vốn tạm ứng được thu hồi hết khi gói thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

- Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi hết do gói thầu chưa được thanh toán đạt đến tỷ lệ quy định trên nhưng dự án không được ghi tiếp kế hoạch hoặc bị đình thi công, chủ đầu tư phải giải trình với Kho bạc nhà nước về tình hình sử dụng số vốn tạm ứng chưa được thu hồi, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

- Trường hợp đã được tạm ứng vốn mà gói thầu không triển khai thi công theo đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, chủ đầu tư phải giải trình với Kho bạc nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả số vốn đã tạm ứng.

2.2- Đối với gói thầu mua sắm thiết bị: vốn tạm ứng được thu hồi vào từng lần thanh toán khối lượng thiết bị hoàn thành.

- Đối với thiết bị không cần lắp, khi thiết bị đã được nghiệm thu và nhập kho chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi chứng từ đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục thanh toán khối lượng thiết bị hoàn thành và thu hồi hết số vốn đã tạm ứng.

- Đối với thiết bị cần lắp, khi thiết bị đã lắp đặt xong, chủ đầu tư gửi chứng từ đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục thanh toán khối lượng thiết bị hoàn thành và thu hồi hết số vốn đã tạm ứng.

Trường hợp đã tạm ứng vốn mà hết thời hạn quy định trong hợp đồng vẫn không nhận được thiết bị, chủ đầu tư phải giải trình với Kho bạc nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả số vốn đã tạm ứng.

2.3- Đối với gói thầu hoặc dự án thực hiện theo hợp đồng EPC: vốn tạm ứng cho các công việc được thu hồi như quy định thu hồi vốn tạm ứng đối với công việc tương ứng.

2.4- Đối với các hợp đồng tư vấn, quy hoạch:

Vốn tạm ứng được thu hồi vào từng lần thanh toán cho khối lượng công việc tư vấn, quy hoạch hoàn thành theo nguyên tắc:

- Thời điểm thu hồi bắt đầu khi thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Số vốn thu hồi bằng số vốn thanh toán nhân với (x) tỷ lệ cấp vốn tạm ứng.

2.5- Đối với công việc đền bù giải phóng mặt bằng, vốn tạm ứng được thu hồi vào kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành của công việc này.

2.6- Đối với các dự án cấp bách như xây dựng và tu bổ đê điều, công trình vượt lũ, thoát lũ, công trình giống, các dự án khắc phục ngay hậu quả lũ lụt thiên tai, vốn tạm ứng được thu hồi khi vốn thanh toán đạt 30% kế hoạch năm và thu hồi hết khi vốn thanh toán đạt 80% kế hoạch năm.

2.7- Đối với một số cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tư đặc chủng, vật tư phải dự trữ theo mùa, vốn tạm ứng được thu hồi khi thanh toán khối lượng hoàn thành và được thu hồi hết khi thanh toán khối lượng đạt 80% giá trị hợp đồng.

2.8- Mức thu hồi vốn tạm ứng của các loại hợp đồng có thể cao hơn mức quy định trên đây nếu chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất đề nghị.

2.9- Trường hợp vốn tạm ứng cho một số công việc (như đền bù giải phóng mặt bằng,...) mà vì lý do bất khả kháng chưa chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư phải gửi tiền ở Kho bạc nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng, nếu phát sinh lãi thì phải nộp toàn bộ số tiền lãi phát sinh vào NSNN.

2.10- Trường hợp đến hết niên độ kế hoạch mà vốn tạm ứng chưa thu hồi hết do gói thầu chưa được thanh toán đạt đến tỷ lệ quy định thì tiếp tục thu hồi trong kế hoạch năm sau và không trừ vào kế hoạch thanh toán vốn đầu tư năm sau.

3. Về tài liệu tạm ứng vốn:

Ngoài tài liệu cơ sở như quy định tại mục II trên đây, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và Giấy rút vốn đầu tư.

Đối với một số cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tư đặc chủng, vật tư phải dự trữ theo mùa, cần bổ sung thêm các tài liệu sau: Hợp đồng của nhà thầu đối với đơn vị gia công chế tạo hoặc nhập khẩu cấu kiện, vật tư hoặc biên bản xác nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu về cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư đặc chủng, vật tư phải dự trữ theo mùa vụ đã tập kết tại hiện trường.

4. Việc tạm ứng vốn được thực hiện trong thời hạn thanh toán của kế hoạch vốn và có thể tạm ứng một hoặc nhiều lần căn cứ vào nhu cầu thanh toán vốn tạm ứng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định nêu trên.

IV. Thanh toán khối lượng hoàn thành.

1- Thanh toán khối lượng xây dựng công trình hoàn thành:

1.1- Khối lượng xây dựng công trình hoàn thành theo hình thức chỉ định thầu hoặc hình thức tự thực hiện dự án được thanh toán là giá trị khối lượng thực hiện được nghiệm thu theo hợp đồng đã ký kết và có đủ điều kiện sau:

- Khối lượng nghiệm thu phải đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và có trong kế hoạch đầu tư năm được giao;

- Có dự toán chi tiết được duyệt theo đúng quy định hiện hành về định mức đơn giá của Nhà nước.

1.2- Khối lượng xây dựng công trình hoàn thành theo hình thức đấu thầu hoặc theo hợp đồng EPC được thanh toán là khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu theo tiến độ, có trong hợp đồng đã ký, có trong kế hoạch đầu tư năm được giao.

Căn cứ thời gian thực hiện hợp đồng, tính chất hợp đồng, việc thanh toán thực hiện theo các phương thức sau đây:

- Thanh toán theo giá trọn gói (giá khoán gọn): chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo giá khoán gọn trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng hợp đồng.

- Thanh toán theo đơn giá cố định: chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu các công việc hoàn thành theo đơn giá đã được xác định trước trong hợp đồng.

- Thanh toán theo giá điều chỉnh: áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả do Nhà nước thay đổi và hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng.

Trường hợp khối lượng phát sinh tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ mời thầu và không do lỗi của nhà thầu thì khối lượng phát sinh tăng giảm phải phù hợp với các điều kiện cụ thể quy định trong hợp đồng, có văn bản phê duyệt, được tính theo đơn giá của hợp đồng. Giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh không được vượt dự toán, tổng dự toán hoặc giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt, trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho phép.

Những khối lượng phát sinh vượt hoặc ngoài hợp đồng, ngoài phạm vi của hồ sơ mời thầu phải có văn bản phê duyệt (nếu khối lượng phát sinh được đấu thầu) hoặc dự toán bổ sung được duyệt (nếu khối lượng phát sinh được chỉ định thầu) của cấp có thẩm quyền cả về khối lượng và đơn giá.

Trên cơ sở khối lượng đã nghiệm thu, chủ đầu tư và nhà thầu xác định tiến độ thực hiện theo hợp đồng để đề nghị thanh toán.

1.3- Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng);

- Giấy rút vốn đầu tư.

Đối với khối lượng xây dựng công trình hoàn thành theo hình thức đấu thầu, Kho bạc nhà nước căn cứ vào tiến độ thực hiện do chủ đầu tư và nhà thầu xác định trên cơ sở hợp đồng và khối lượng nghiệm thu để thanh toán.

2. Thanh toán khối lượng thiết bị hoàn thành:

2.1- Khối lượng thiết bị hoàn thành được thanh toán là khối lượng thiết bị có đủ các điều kiện sau:

- Danh mục thiết bị phải phù hợp với quyết định đầu tư và có trong kế hoạch đầu tư được giao;

- Có trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

- Đã được chủ đầu tư nhập kho (đối với thiết bị không cần lắp) hoặc đã lắp đặt xong và đã được nghiệm thu (đối với thiết bị cần lắp đặt).

2.2- Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu theo quy định. Trường hợp thiết bị không cần lắp thì gửi biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và nhà thầu theo hợp đồng;

- Hoá đơn (đối với thiết bị mua trong nước) trường hợp chỉ định thầu (bản sao y bản chính có chữ ký và dấu của chủ đầu tư);

- Các chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị);

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).

- Giấy rút vốn đầu tư.

3. Thanh toán khối lượng công tác tư vấn hoàn thành:

3.1- Khối lượng công tác tư vấn hoàn thành được thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu có trong hợp đồng và kế hoạch đầu tư năm được giao.

3.2- Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản bàn giao khối lượng công việc tư vấn hoàn thành hoặc báo cáo kết quả hoàn thành. Trường hợp hợp đồng thanh toán theo thời gian có bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).

- Giấy rút vốn đầu tư.

4. Thanh toán khối lượng hoàn thành khác:

Ngoài các công việc đã thuê tư vấn, các loại công việc khác được thanh toán khi đã có đủ các căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như sau:

- Đối với lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất: phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền.

- Đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: phải có bản xác nhận khối lượng đền bù đã thực hiện; hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trường hợp mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng). Riêng chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt.

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phải xây dựng các công trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện như đối với các dự án hoặc gói thầu xây dựng công trình.

- Các chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành: phải có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép (trừ trường hợp chạy thử), dự toán được duyệt và bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.

- Các chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất: phải có hợp đồng, dự toán chi phí được duyệt, bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.

- Đối với chi phí bảo hiểm công trình: phải có hợp đồng bảo hiểm.

- Đối với chi phí quản lý dự án:

+ Các chi phí theo tỷ lệ (%), thanh toán theo định mức quy định.

+ Các chi phí theo hợp đồng (kể cả trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án), thanh toán theo quy định của hợp đồng.

+ Các chi phí phải lập theo dự toán, thanh toán theo dự toán được duyệt.

- Đối với các chi phí trong công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án: phải có dự toán được duyệt, hợp đồng, bản nghiệm thu khối lượng công việc hoặc báo cáo kết quả công việc hoàn thành.

- Đối với chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: Trường hợp thuê kiểm toán, phải có hợp đồng; trường hợp do cơ quan chuyên môn thẩm tra, phải có dự toán được duyệt.

5. Thời hạn, hình thức thanh toán:

- Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán do chủ đầu tư gửi đến, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Kho bạc nhà nước kiểm soát, cấp vốn cho chủ đầu tư, đồng thời theo đề nghị của chủ đầu tư, thay mặt chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các nhà thầu, thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

- Kế hoạch vốn năm đã bố trí cho dự án chỉ được thanh toán trong thời hạn năm kế hoạch theo quy định của Luật NSNN. Quá thời hạn thanh toán, khối lượng đã thực hiện nhưng chưa thanh toán phải bố trí vào kế hoạch năm sau để thanh toán.

6. Những dự án đầu tư có vốn nước ngoài hoặc những gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế mà trong Hiệp định tín dụng ký giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ có quy định về việc tạm ứng vốn (đối tượng được tạm ứng, điều kiện và mức tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng) và việc thanh toán khác với các quy định nêu trên thì được thực hiện theo quy định trong Hiệp định.

7. Chủ đầu tư phải bố trí đủ vốn trong kế hoạch hàng năm để mua bảo hiểm công trình xây dựng. Nhà nước không thanh toán cho chủ đầu tư để bù đắp các chi phí thiệt hại, rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm nếu chủ đầu tư không mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

8. Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình không được vượt dự toán hoặc giá trúng thầu; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án.

9. Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng, thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

10. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án được thực hiện như sau:

10.1- Đối với các dự án do các Bộ quản lý:

- Việc ứng trước được thực hiện theo quy định của khoản 3, điều 57 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước, Bộ Tài chính thông báo cho Bộ quản lý về tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng và thu hồi, đồng gửi Kho bạc nhà nước; thông báo mức vốn đầu tư ứng trước sang Kho bạc nhà nước để thanh toán cho dự án.

- Thời hạn thanh toán: vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó. Hết thời hạn thanh toán, Kho bạc nhà nước làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn ứng trước chưa sử dụng.

- Thu hồi: các Bộ có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho dự án trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả vốn ứng trước. Khi thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư kế hoạch hàng năm, Bộ Tài chính thông báo đồng thời thu hồi vốn ứng trước, số thu hồi đúng bằng mức vốn được ứng trước. Trường hợp các Bộ không bố trí hoặc bố trí không đủ số vốn thu hồi, Bộ Tài chính thu hồi vốn ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tư được giao của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện.

- Quyết toán vốn: vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách năm đó, không quyết toán vào niên độ có phát sinh ứng vốn. Trường hợp dự án được thu hồi vốn ứng theo thời kỳ một số năm thì số vốn thu hồi của kế hoạch năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách năm đó, số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí để thu hồi được chuyển sang năm sau quyết toán phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.

10.2- Đối với các dự án do địa phương quản lý:

- Việc ứng trước dự toán ngân sách của các cấp chính quyền địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003.

- Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước thực hiện tương tự như quy định tại điểm 10.1 trên đây.

C. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ

 I. Công trình bí mật nhà nước:

1. Loại công trình bí mật nhà nước theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình bí mật nhà nước thực hiện theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc lập kế hoạch, phân bổ và thông báo vốn đầu tư; kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN. Riêng đối với các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn trực tiếp cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, quản lý cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư cho các dự án.

2. Lập kế hoạch, phân bổ và thông báo vốn đầu tư:

- Việc lập kế hoạch, phân bổ và thông báo vốn đầu tư thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN, trong đó phân rõ danh mục và vốn của các dự án bí mật nhà nước.

- Đối với các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Tài chính thẩm tra việc phân bổ và thông báo danh mục và vốn của các dự án đã đủ điều kiện sang Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án.

3. Chuyển vốn, cấp phát, thanh toán vốn:

- Việc chuyển vốn, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN. Đối với các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng mở tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước để tiếp nhận nguồn vốn do Bộ Tài chính chuyển sang.

- Căn cứ kế hoạch vốn hàng năm và tiến độ thực hiện của các dự án, Bộ Tài chính chuyển vốn cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bằng hình thức lệnh chi tiền. Số vốn chuyển từng đợt căn cứ vào báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và văn bản đề nghị chuyển vốn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Sau ngày 31 tháng 01 năm sau, số dư trên tài khoản tiền gửi phải nộp trả ngân sách nhà nước.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án bí mật nhà nước theo đúng quy định về kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.

- Đối với các dự án bí mật nhà nước của các Bộ, ngành khác và các tỉnh quản lý, Kho bạc nhà nước chỉ nhận chứng từ rút vốn và chuyển tiền theo đề nghị của chủ đầu tư mà không kiểm soát về nội dung. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội dung thanh toán.

- Hết năm kế hoạch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn; xác nhận số vốn đã thanh toán trong năm, luỹ kế số vốn thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng dự án; nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, chấp hành các chế độ chính sách về tài chính.

 II. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp:

1. Loại công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo lệnh khẩn cấp thực hiện theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Tạm ứng, thanh toán vốn:

2.1- Tạm ứng vốn:

- Hồ sơ để tạm ứng vốn, bao gồm:

+ Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp của người có thẩm quyền;

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

+ Giấy rút vốn đầu tư.

- Mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng:

+ Mức vốn tạm ứng bằng 50% kế hoạch vốn đầu tư được giao.

+ Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào các kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết khi công trình hoàn thành.

2.2- Thanh toán khối lượng hoàn thành:

Việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo định mức, đơn giá hiện hành. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Dự toán được duyệt.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc hoàn thành bộ phận, hạng mục hoặc công trình xây dựng kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng).

- Giấy rút vốn đầu tư.

Từng lần thanh toán, Kho bạc nhà nước thực hiện theo đề nghị của người được giao quản lý, thực hiện công trình khẩn cấp nhưng trong phạm vi giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu và không vượt kế hoạch vốn được giao.

III. Công trình tạm:

1. Loại công trình tạm theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Quản lý, tạm ứng, thanh toán vốn:

Việc quản lý, tạm ứng, thanh toán vốn cho các công trình tạm được thực hiện theo quy định tại phần B của Thông tư này và bổ sung như sau:

- Trường hợp thanh toán theo mức khoán quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, được hạch toán vào tài khoản thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án; ngoài tài liệu của dự án, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu tư.

- Trường hợp đối với các công trình có quy mô lớn, phức tạp mà chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được lập dự toán thì kiểm soát thanh toán theo dự toán được duyệt; ngoài các tài liệu của dự án, hồ sơ thanh toán gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo dự toán được duyệt, Biên bản nghiệm thu hoàn thành kèm theo bảng tính giá trị khối lượng được nghiệm thu, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng), Giấy rút vốn đầu tư.

D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

1. Sử dụng vốn:

Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp). Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới.

2. Lập kế hoạch, phân bổ và thông báo vốn:

Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra và thông báo vốn thực hiện theo quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với vốn sự nghiệp.

3. Tạm ứng, thanh toán vốn:

3.1- Tài liệu cơ sở:

- Các dự án có mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, tài liệu cơ sở như đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Các dự án có mức vốn dưới 01 tỷ đồng, tài liệu cơ sở bao gồm:

+ Dự toán và quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán;

+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

3.2- Tạm ứng vốn:

- Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn ứng được thực hiện như đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển.

 - Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, mức vốn tạm ứng là 30% kế hoạch năm đã giao. Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết trong năm kế hoạch. Số vốn tạm ứng thu hồi từng kỳ bằng số vốn thanh toán nhân với (x) tỷ lệ tạm ứng.

- Hồ sơ tạm ứng vốn gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu tư.

3.3- Thanh toán vốn:

- NSNN chuyển nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư sang Kho bạc nhà nước để thanh toán theo quy định về quản lý, cấp phát vốn chi sự nghiệp.

- Các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, việc thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo chế độ thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

- Các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành kèm bảng tính giá trị khối lượng thanh toán;

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có tạm ứng);

+ Giấy rút vốn đầu tư.

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA

I. Báo cáo:

1. Đối với chủ đầu tư:

- Định kỳ ngày 5 tháng đầu hàng quý, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, thanh toán vốn của dự án gửi cấp quyết định đầu tư, Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính đồng cấp (đối với dự án thuộc địa phương quản lý). Riêng đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, chủ đầu tư gửi báo cáo vào ngày 20 hàng tháng cho Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Mẫu biểu theo phụ lục số 03 kèm theo).

- Kết thúc năm kế hoạch, chủ đầu tư lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư trong năm gửi cấp quyết định đầu tư, Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính đồng cấp (đối với dự án thuộc địa phương quản lý) vào ngày 10 tháng 02 năm sau.

(Mẫu biểu theo phụ lục số 04 kèm theo).

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư trong năm phải phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả đầu tư trong năm, các vấn đề tồn tại và kiến nghị biện pháp giải quyết.

- Hết năm kế hoạch, chủ đầu tư lập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư cho từng dự án về số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN, gửi Kho bạc nhà nước xác nhận.

(Mẫu biểu theo phụ lục số 07 kèm theo).

2. Đối với các Bộ, các tỉnh:

- Ngày 15 tháng đầu hàng quý, các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tình hình thanh toán vốn của các dự án thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng theo quy định

(Mẫu biểu theo phụ lục số 05 kèm theo).

 - Kết thúc năm kế hoạch, các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo thực hiện vốn đầu tư trong năm gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng vào ngày 20 tháng 02 năm sau

(Mẫu biểu theo phụ lục số 06 kèm theo).

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư trong năm phải phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả đầu tư trong năm (chỉ tiêu hiện vật), các vấn đề tồn tại và kiến nghị biện pháp giải quyết.

3. Đối với Kho bạc nhà nước:

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định riêng của Bộ Tài chính.

- Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc nhà nước quyết toán sử dụng vốn đầu tư với cơ quan Tài chính đồng cấp theo quy định về quyết toán NSNN.

- Hết năm kế hoạch, Kho bạc nhà nước xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng dự án do chủ đầu tư lập.

II. Quyết toán vốn đầu tư:

Việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quyết toán vốn đầu tư.

Trường hợp quyết toán đã được duyệt, nếu số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi lại của nhà thầu để hoàn trả cho Nhà nước số vốn thanh toán thừa; nếu số vốn được quyết toán cao hơn số vốn đã thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiếp hoặc bố trí vốn vào kế hoạch năm sau để thanh toán cho nhà thầu.

 III. Kiểm tra:

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án về tình hình sử dụng vốn tạm ứng, vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát triển của Nhà nước.

Cơ quan Tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra Kho bạc nhà nước về việc thực hiện chế độ thanh toán vốn đầu tư.

F. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

I. Đối với chủ đầu tư:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, sự đúng đắn, hợp pháp của khối lượng dự án hoặc tiến độ thực hiện khi thanh toán; đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

- Khi có khối lượng đã đủ điều kiện theo hợp đồng, tiến hành nghiệm thu kịp thời, lập đầy đủ hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho nhà thầu trong thời hạn quy định.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy định cho Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan Tài chính và cơ quan quyết định đầu tư về tình hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tư; quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành.

- Được yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc nhà nước trả lời và giải thích những điểm thấy chưa thoả đáng trong việc thanh toán vốn.

II. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ Nhà nước.

- Trong phạm vi thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật nhà nước về những quyết định của mình.

III. Đối với cơ quan Tài chính các cấp:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo quy định.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc nhà nước thanh toán cho các dự án.

- Thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước.

- Được quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước, chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển, bao gồm các tài liệu phục vụ cho thẩm định dự án đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư theo quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

IV. Đối với cơ quan Kho bạc nhà nước:

- Ban hành quy trình thanh toán vốn đầu tư để thực hiện thống nhất trong cả nước.

- Hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để tạm ứng và thanh toán vốn.

- Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định.

- Có ý kiến rõ ràng bằng văn bản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các thắc mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn.

- Trường hợp phát hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành, phải có văn bản đề nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. Nếu quá thời gian quy định mà không được trả lời thì được quyền giải quyết theo đề xuất của mình; nếu được trả lời mà xét thấy không thoả đáng thì vẫn giải quyết theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, đồng thời phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan Tài chính để xem xét, xử lý.

- Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài khoản.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Được quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo chế độ quy định để phục vụ cho công tác kiểm soát thanh toán vốn. Khi cần thiết được nắm tình hình thực tế tại hiện trường.

- Định kỳ và đột xuất kiểm tra các chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự án, việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư; Được phép tạm ngừng thanh toán vốn hoặc thu hồi số vốn mà chủ đầu tư sử dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để xử lý.

- Không tham gia vào các Hội đồng nghiệm thu ở các công trình, dự án.

- Tổ chức công tác kiểm soát, thanh toán vốn theo quy trình nghiệp vụ thống nhất, đơn giản thủ tục hành chính nhưng đảm bảo quản lý vốn chặt chẽ, thanh toán kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho chủ đầu tư.

- Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng dự án, nhận xét về việc chấp hành chế độ quản lý, chấp hành định mức đơn giá, các chế độ chính sách theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật của Nhà nước về việc nhận, sử dụng vốn NSNN và thanh toán trong đầu tư xây dựng.

Phần III:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 và Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Đối với các khoản chi đầu tư phát triển khác từ NSNN (chi dự trữ nhà nước, chi hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp, chi góp vốn cổ phần liên doanh, chi cho nước ngoài vay và viện trợ nước ngoài, chi cho các quỹ hỗ trợ phát triển) thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng của từng loại chi nói trên.

3. Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài nguồn NSNN cũng vận dụng những nguyên tắc thanh toán theo quy định tại Thông tư này./.

 

Nơi nhận :
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương  của các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng  công ty nhà nước
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Văn phòng TW Đảng.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Chính phủ.
- Website Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT/BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 27/2007/TT-BTC

Hanoi, April 03, 2007

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT AND PAYMENT OF INVESTMENT CAPITAL AND NON-BUSINESS CAPITAL OF INVESTMENT NATURE BELONGING TO THE STATE BUDGET CAPITAL SOURCE

Pursuant to the State Budget Law No. 01/2002/QH11 of December 16, 2002;
Pursuant to the November 26, 2003 Construction Law and the Government's Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005, on the management of investment projects on the construction of works, and Decree No. 112/2006/ND-CP of September 29, 2006, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005;
Pursuant to the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, promulgating the Regulation on construction and investment management, Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000, and Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003, amending and supplementing a number of articles of the Regulation on construction and investment management, issued together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999;
Pursuant to the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on the management of investment in the construction of peculiar works;
The Finance Ministry guides the management and payment of investment capital and non-business capital of investment nature belonging to the state budget capital source as follows:

Part I

GENERAL PROVISIONS

1. This Circular applies to investment projects funded with development investment capital or non-business capital of investment nature belonging to the state budget capital source (hereinafter collectively referred to as projects) managed by ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, economic groups and state corporations (hereinafter collectively referred to as ministries), provinces, centrally run cities (hereinafter collectively referred to as provinces) and districts, towns and provincial cities (hereinafter collectively referred to as districts).

This Circular does not apply to projects funded with commune budgets, investment projects of Vietnamese representative missions in foreign countries, and projects on the purchase of copyright.

2. State budget capital (including domestic capital of different state budget levels, foreign loans of the Government and foreign aid capital for the Government, administrations at various levels and state agencies) shall be paid only for investment projects eligible for using state budget capital under the State Budget Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Finance agencies at various levels shall perform the financial management of investment capital and non-business capital of investment nature belonging to the state budget capital. State treasuries and units tasked to control investment capital payment shall control and pay capital in a prompt, adequate and lawful manner for projects meeting all conditions for capital payment.

Commercial banks acting as service banks for projects funded with official development assistance (ODA) capital shall, depending on their assigned functions and tasks, comply with the Finance Ministry's regulations on financial management of ODA projects.

Part II

SPECIFIC PROVISIONS

A. ELABORATION OF INVESTMENT CAPITAL PLANS, ALLOCATION OF INVESTMENT CAPITAL AND VERIFICATION OF INVESTMENT CAPITAL ALLOCATION

I. PROJECTS MAY BE INCORPORATED INTO THE STATE'S ANNUAL INVESTMENT CAPITAL PLANS ONLY IF THEY SATISFY THE FOLLOWING REQUIREMENTS:

1. For planning projects: They have planning outlines or tasks and cost estimates for planning work which have been duly approved.

2. For investment preparation projects: They are in line with approved branch or territorial development plannings and have cost estimates for investment preparation work which have been duly approved.

3. For investment execution projects: They have investment decisions which are issued prior to October 31 of the year preceding the plan year and have designs, cost estimates and total cost estimates which have been approved according to regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The duration for arrangement of capital for execution of group-B projects in plans must not exceed four years, or two years for group-C projects.

II. ELABORATION OF ANNUAL INVESTMENT CAPITAL PLANS, ALLOCATION OF INVESTMENT CAPITAL AND VERIFICATION OF INVESTMENT CAPITAL ALLOCATION:

1. Elaboration of plans:

- According to the provisions of the State Budget Law regarding elaboration of annual state budget estimates, investors shall elaborate investment capital plans of their projects on the basis of the project execution progress and purposes and send them to superior management agencies.

- Ministries shall synthesize, consider and elaborate investment capital plans and send them to the Planning and Investment Ministry and the Finance Ministry. Provincial-level People's Committees shall estimate local budget amounts for investment capital plans and submit them to the Standing Boards of provincial-level People's Councils for comments before sending them to the Planning and Investment Ministry and the Finance Ministry.

- The Planning and Investment Ministry and the Finance Ministry shall synthesize and report investment capital plans to the Prime Minister for submission to the National Assembly for decision and assignment of investment capital plans to ministries and localities.

- The time limits for elaboration, submission, approval and assignment of investment capital plans comply with the State Budget Law.

2. Capital allocation:

2.1. For centrally managed investment capital: Ministries shall allocate investment capital as planned to each of eligible projects under their management, ensuring compatibility with the assigned total investment level, domestic and foreign capital structure and economic structure and capital levels of the State's important projects and compliance with the National Assembly's resolutions and the Government's directions on the implementation of annual socio-economic development plans and state budget estimates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Provincial-level Finance Services shall, together with provincial-level Planning and Investment Services, propose the allocation of investment capital to each project under provincial management to provincial-level People's Committees for decision.

District-level Finance Sections shall, together with functional agencies, advise district-level People's Committees on allocating investment capital to each project under their management.

Particularly for projects to be invested with capital amounts permitted to be retained under the National Assembly's resolutions and the Prime Minister's decisions and capital amounts allocated from the central budget to local budgets for specified purposes, they shall also comply with regulations on investment objects and use purposes of each source of investment capital.

2.3. Principles on allocation of capital to projects included in annual plans:

- Assurance of conditions for projects to be included in investment capital plans as specified in Item I, Part A, Section II of Circular.

- Compliance with the provisions of Points 2.1 and 2.2 above.

- Allocation of sufficient capital for payment for projects which have been put into use and have the approved investment capital settlements but are still in shortage of capital; and allocation of capital to cover expenses for audit, verification and approval of capital settlements of projects which have been completed but not yet paid because their settlements have not yet been approved.

- When capital for a project is incorporated into the investment execution plan but only for project execution preparation, such must be noted in the capital allocation document.

3. After allocating investment capital, ministries and provincial-level People's Committees shall send investment capital plans to the Finance Ministry; and districts shall send investment capital plans to provincial-level Finance Services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After the capital allocation is verified and approved by finance agencies, ministries and provincial-level and district-level People's Committees shall assign capital plans to investors for implementation and, concurrently send them to the state treasuries where projects' accounts are opened for monitoring and use as a basis for capital control and payment.

5. Verification and notification of lists of projects and their investment capital:

5.1. For projects managed by ministries:

- The Finance Ministry shall verify plans on allocation of investment capital according to Point 2.3 above and notify the list of investment projects which have completed all investment procedures and satisfied all conditions for capital allocation and their capital levels to each ministry and, concurrently to the state treasuries for use as a basis for control of capital payment.

- When the capital allocation is incompliant with regulations, the Finance Ministry shall issue documents to request ministries to make readjustment.

5.2. For projects managed by provinces or districts:

- Based on the investment capital plans decided by People's Committees, provincial-level Finance Services or district-level Finance and Planning Sections shall examine construction investment procedures required for the projects and send notices thereon to various provincial- or district-level branches as well as state treasuries for use as a basis for control of capital payment.

- When construction investment procedures have not yet been completed or when the capital allocation is incompliant with regulations, provincial-level Finance Services or district-level Finance and Planning Sections shall make written reports to the People's Committees of the same level for the latter to direct the completion of procedures as prescribed.

5.3. Investors shall send to finance agencies at various levels basic documents of projects already incorporated into the plans for verification and notification of the list of capital payments for investment projects (these documents need to be sent only once until the projects' investment activities are completed, except where supplementation and/or revision are required), including:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- For investment preparation projects: the document approving the cost estimate for investment preparation work.

- For investment execution projects: the document on the investment project on the construction of works (or the techno-economic report, for projects for which only the techno-economic report is required), enclosed with the investment decision of a competent authority and decisions on readjustment to the project (if any), the decision approving the technical design (for projects subject to three-step design) or the decision approving the construction drawing design (for projects subject to one-step or two-step design) and the decision approving the total cost estimate.

III. READJUSTMENT OF ANNUAL INVESTMENT CAPITAL PLANS

1. Principles:

- Ministries and localities shall periodically review the execution progress and investment purposes of projects in the year so as to readjust investment capital plans according to their competence or submit them to the Prime Minister for readjustment, transfer capital of projects which cannot be executed to projects executed ahead of schedule with uncompleted volumes or to projects likely to be implemented ahead of plan in the year.

- Before sending plans on readjustment of investment capital of projects to finance agencies, ministries and localities shall work with state treasuries to identify the amounts of capital under the annual plans already paid for the projects and the amounts unused due to non-implementation in order to ensure that the projects' planned capital amounts, after the adjustment, are not lower than the capital amounts already paid by the state treasuries.

- Surplus capital after the readjustment of assigned plans shall be transferred to other units under decisions of competent authorities.

2. Finance agencies at various levels shall scrutinize and notify the list of projects with readjusted capital levels according to above regulations.

3. The deadline for readjusting annual investment capital plans is December 31 of the plan year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. OPENING OF ACCOUNTS:

1. For domestic capital:

Investors may open accounts at state treasuries convenient for payment control and their transactions.

2. For foreign capital:

Investors may open accounts at service banks under the guidance of the Finance Ministry and the banks.

II. Basic documents of projects

In order to serve the management and control of investment capital payment, investors shall send to the state treasuries where they open accounts basic documents of their projects (these documents must be originals or true copies, which need to be sent only once till the projects' investment activities are completed, except where supplementation and/or revision are required), including:

1. For planning projects:

- The competent authority's document approving the outline or tasks of the planning project;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The document on the selection of the contractor in accordance with the Bidding Law;

- The contract between the investor and the contractor.

2. For investment preparation projects:

- The approved cost estimate for investment preparation work;

- The document on the selection of the contractor in accordance with the Bidding Law;

- The contract between the investor and the contractor.

3. For investment execution projects:

3.1. For projects funded with domestic capital:

- The investment project on the construction of works (or the techno-economic report, for projects for which only the techno-economic report is required), enclosed with the investment decision of a competent authority and decisions on readjustment to the project (if any);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The decision on the selection of the contractor according to the Bidding Law (including bidding, designation of contractors, direct procurement, competitive offers, self-implementation, and selection of contractors in special cases);

- The contract between the investor and the contractor (including documents enclosed with the contract: the prospectus of the bidding dossier; the prospectus of the bid price, enclosed with the contractor's detailed price list and conditions for price changes (if any), general and specific terms of the contract).

- Approved detailed cost estimates of each job and work item, for bidding packages carried out by a designated contractor or by the investor itself.

3.2. For ODA projects: Apart from the above documents, the following documents are required:

+ The Vietnamese versions of the credit agreement and the disbursement manual (if any), which are signed and sealed by the investor. Particularly, the contract between the investor and the contractor must be in Vietnamese or translated into Vietnamese and signed and sealed by the investor;

+ The advance capital guarantee (if any) as specified in the contract (including projects funded with domestic capital but executed by foreign contractors).

4. For investment preparation work for which capital is arranged in the investment execution plan, the approved cost estimate for investment preparation work is required.

5. For project execution preparation work for which capital is arranged in the investment execution plan:

- The investment project on the construction of works (or the techno-economic report, for projects for which only the techno-economic report is required), enclosed with the investment decision of a competent authority;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The document on the selection of the contractor in accordance with the Bidding Law;

- The contract between the investor and the contractor.

III. ADVANCE PAYMENT AND RECOVERY OF ADVANCE CAPITAL

1. Objects eligible for advance payment and levels of advance capital:

1.1. For bidding packages for the construction of works:

- For bidding packages valued at under VND 10 billion, the advance capital level is equal to 20% of the contract value.

- For bidding packages valued at between VND 10 billion and under 50 billion, the advance capital level is equal to 15% of the contract value.

- For bidding packages valued at VND 50 billion or more, the advance capital level is equal to 10% of the contract value.

1.2. For bidding packages for procurement of equipment (including imported equipment and domestically procured equipment):

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Capital shall be advanced according to the schedule of payment by the investor to the contractor as specified in the contract up to the time equipment is put into the investor's warehouses (for equipment requiring no installation) or is completely installed and tested before takeover (for equipment requiring installation).

1.3. For bidding packages or projects executed under EPC contracts:

- Capital for the procurement of equipment shall be advanced according to the equipment supply schedule specified in the contract (similar to advance capital for equipment procurement).

- For other jobs, the advance capital level is equal to 15% of the contract value.

1.4. For consultancy and planning contracts:

The advance capital level shall be agreed upon in the contract between the investor and the contractor but must be at least 25% of the contract value.

1.5. For compensation and ground clearance work: Capital shall be advanced at a level dependent on the execution progress but must not exceed the capital plan already approved for the whole year. The advance of capital for the construction of resettlement quarters or new residential quarters in service of compensation is in accordance with regulations applicable to projects or bidding packages on the construction of works.

1.6. For urgent projects such as dyke building and consolidation, flood control and drainage works, seedling projects, projects for immediately overcoming flood or natural disaster consequences, the advance capital level is equal to 50% of the capital plan decided by a competent authority.

1.7. For some structures and semi-finished products used in construction which are of great value and need to be manufactured beforehand in order to ensure construction schedule and some special supplies and supplies which need to be reserved on a seasonal basis, if it is necessary to advance capital at a level higher than the above-said level, the advance capital level may be based on the manufacture, import and reserve of these supplies but must not exceed the annual capital plan.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Recovery of advance capital:

2.1. For bidding packages for the construction of works: Advance capital shall be gradually recovered upon payment for completed volumes according to the following regulations:

- The recovery starts:

+ When 30% of the contract value is paid, for bidding packages valued at under VND 10 billion.

+ When 25% of the contract value is paid, for bidding packages valued at between VND 10 billion and under 50 billion.

+ When 20% of the contract value is paid, for bidding packages valued at VND 50 billion or more.

- Advance capital shall be fully recovered when 80% of the contract value is paid for the completed volume under the bidding package.

- If advance capital is not fully recovered because the bidding package has not yet been received payment up to the above said percentage but the project is not further incorporated into the subsequent plan or is suspended, the investor shall explain to the state treasury on the use of the advance capital amount not yet recovered and concurrently report thereon to competent authorities for handling.

- If capital has been advanced but construction under the bidding package cannot be executed according to the schedule specified in the contract, the investor shall explain such to the state treasury and repay the advance capital amount.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- For equipment requiring no installation, after equipment is tested and put into the investor's warehouse, the investor shall send relevant vouchers to the state treasury for the latter to carry out procedures for payment for the completed equipment volume and fully recover the advance capital amount.

- For equipment requiring installation, after equipment is completely installed, the investor shall send relevant vouchers to the state treasury for the latter to carry out procedures for payment for the completed equipment volume and fully recover the advance capital amount.

When capital has been advanced but, past the time limit specified in the contract, equipment has not been received, the investor shall explain such to the state treasury and repay the advance capital amount.

2.3. For bidding packages or projects executed under EPC contracts: Advance capital for each job is recovered according to regulations on the recovery of advance capital for corresponding work.

2.4. For consultancy and planning contracts:

Advance capital is recovered upon each payment for completed consultancy or planning volume on the following principles:

- Recovery starts upon payment for completed volume.

- The recovered capital amount is equal to the paid capital amount multiplied by (x) the advance capital rate.

2.5. For ground clearance and compensation work, advance capital is recovered upon payment for the completed work volume.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.7. For some structures and semi-finished products used in construction which are of great value and need to be manufactured beforehand in order to ensure the construction schedule and some special supplies and supplies which need to be reserved on a seasonal basis, advance capital is recovered upon payment for the completed volume and fully recovered when the paid capital reach 80% of the contract value.

2.8. The recovery levels of advance capital for contracts may be higher than those prescribed above if investors and contractors so agree.

2.9. When advance capital for some works (such as compensation for ground clearance) is, for some force majeure reasons, not yet paid to beneficiaries, the investor shall deposit such amount in a state treasury or credit institution. The total interest amount, if any, shall be fully remitted into the state budget.

2.10. If the plan year has expired but advance capital has not yet been fully recovered because the bidding package has not yet received payment up to the prescribed percentage, the remainder shall be further recovered in the subsequent year's plan and not be deducted from the subsequent year's investment capital plan.

3. Documents on advance payment:

Apart from basic documents specified in Section II above, the investor shall send to the state treasury a written request for advance payment of investment capital and the investment capital withdrawal voucher.

For some structures and semi-finished products used in construction which are of great value and need to be manufactured beforehand in order to ensure the construction schedule and some special supplies and supplies which need to be reserved on a seasonal basis, the following documents are also required: the contract between the contractor and the unit that processes, manufactures or imports structures or supplies or the record between the investor and the contractor certifying the structures, semi-finished products, special supplies and supplies to be reserved on a seasonal basis which have been transported to construction sites.

4. The advance payment of capital shall be made within the payment time limit under the capital plan one or several times, depending on the demand for advance capital, with the advance capital amounts not exceeding the levels prescribed above.

IV. PAYMENT FOR COMPLETED VOLUMES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. The completed volume of construction works performed by a designated contractor or by the investor itself which is eligible for payment is the value of the work volume which has been executed and passed the takeover test under the signed contract and satisfies the following conditions:

- The volume is compatible with the construction drawing design already approved and included in the assigned annual investment plan;

- Its detailed cost estimate has been approved in accordance with the State's current regulations on unit price limits.

1.2. The completed volume of construction works performed in the form of bidding or under EPC contracts which is eligible for payment is the work volume which has been executed and passed the takeover test according to schedule and included in the signed contract and the assigned annual investment plan.

Based on the implementation duration and nature of the contract, the payment shall be made by the following modes:

- Payment based on package prices (package payment): The investor shall make payment to the contractor according to the package price specified in the contract when the contractor fulfills his/her/its contractual obligations.

- Payment based on fixed unit prices: The investor shall make payment to the contractor for completed works according to the unit prices already set in the contract.

- Payment based on adjusted prices: To be applied to bidding packages of which the quantity and volume of works cannot be determined at the time of signing contracts or which see large price fluctuations made by the State and are performed under contracts of over 12 months.

If there is any arising volume which is either larger or smaller than the contractual volume but within the scope of the bidding dossier and not through the fault of the contractor, the increased or decreased volume must meet specific conditions defined in the contract, be approved in writing and calculated according to contractual unit prices. The adjusted contract value must not exceed the cost estimate, total cost estimate or price of the bidding package stated in the approved bidding plan, unless so agreed by competent persons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the basis of the volume which has been tested before takeover, the investor and the contractor shall determine the contract performance progress of the contract and make requests for payment therefor.

1.3. After the completed volume is tested before takeover, the investor shall make and send a payment request dossier to the state treasury, comprising:

- The record on the takeover test of the completed part of the construction work or the construction stage or the record on the takeover test of the completed construction item or work before use, enclosed with the statement on the calculation of the value of the volume taken over;

- The written request for investment capital payment;

- The written request for advance payment of investment capital (if any);

- The investment capital withdrawal voucher.

For completed volumes of construction works performed through bidding, the state treasury shall make payment based on the execution progress determined by the investor and the contractor in their contract and the volume taken over.

2. Payment for completed equipment volume:

2.1. The completed equipment volume eligible for payment is the equipment volume satisfying the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- It is included in the contract between the investor and the contractor;

- It has been warehoused by the investor (for equipment requiring no installation) or completely installed and tested before takeover (for equipment requiring installation).

2.2. After the completed equipment volume is tested before takeover, the investor shall compile and send a payment request dossier to the state treasury, comprising:

- The record on the takeover test according to regulations. For equipment requiring no installation, the record on the takeover test between the investor and contractor under the contract is required;

- Invoices (for domestically purchased equipment) in case of contractor designation (true copy signed and sealed by the investor);

- Transport, insurance, tax and warehousing charge vouchers (if these charges are not yet included in the equipment prices);

- The written request for payment of investment capital;

- The written request for advance payment of investment capital (if any);

- The investment capital withdrawal voucher.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1. The completed consultancy volume eligible for payment is the performed volume already tested before takeover, which is included in the contract and the assigned investment plan.

3.2. After the completed volume is tested before takeover, the investor shall compile and send a payment request dossier to the state treasury, comprising:

- The record on the take test or delivery of the completed consultancy volume or the report on performance results. For contracts with time-based payment, a list of expenses made by the investor is required.

- The written request for payment of investment capital;

- The written request for advance payment of investment capital (if any).

- The investment capital withdrawal voucher.

4. Payment for other completed volumes:

Apart from jobs for which consultants have been hired, other jobs are eligible for payment when they acquire all the following grounds to prove that they have been completed:

- For construction land allocation fees and land use right transfer tax: lawful invoices and receipts issued by collecting agencies are required.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For compensation and ground clearance work involving the construction of works (including the building of houses for relocation in service of ground clearance): the advance payment and payment shall be made as in the case of projects or bidding packages on the construction of works.

- For expenses for construction commencement, takeover, trial operation and inauguration, a written permit of a competent authority (except for trial operation), the approved cost estimate and a list of expenses made by the investors are required.

- For expenses for specialists, training of technicians and production managers: the contracts, the approved cost estimates and a list of expenses made by the investor are required.

- For construction insurance premiums: The insurance policy is required.

- For project management expenses:

+ Expenses must comply with the prescribed payment percentage (%).

+ Contractual expenses (including cases of hiring consultants for project management) shall be paid according to the terms of the contracts.

+ Expenses subject to elaboration of cost estimates shall be paid according to the approved cost estimates.

- For expenses for planning, investment preparation and project execution preparation, the approved cost estimate, the contract and the record of the takeover test of the completed work volume or the report on performance results are required.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Time limits and forms of payment:

- Basing themselves on the investors' payment request dossiers, within seven working days after receiving valid and complete dossiers, state treasuries shall examine dossiers, allocate capital to investors and concurrently make payment on behalf of investors directly to contractors, and recover the advance capital amounts according to regulations.

- For annual capital plans already assigned to projects, payments shall be made only in the plan year according to the State Budget Law. Past that time limit, work volumes which have been completed but not yet paid shall be incorporated into the subsequent year's plan for payment.

6. For projects funded with foreign capital or bidding packages subject to international bidding under credit agreements between the Vietnamese Government and the donors, which contain provisions on advance payment of capital (objects eligible for advance payment, conditions for and levels of advance payment, recovery of advance capital) and payment of capital different from the above provisions, these agreements will be applied.

7. Investors shall arrange enough capital in the annual plans for the purchase of insurance for construction works. The State does not make payment for damage and risk expenses which fall under the insurance scope if the investors fail to purchase insurance for construction works according to current regulations.

8. The capital amounts paid for each job, construction item and work must not exceed the cost estimates or winning bid prices; the total capital amounts paid for the projects must not exceed the approved total investment levels.

The capital amount paid in the year for the projects (including advance capital and capital paid for completed volumes) must not exceed the annual capital amount already planned for the project.

9. For some special important projects which need a mechanism for advance payment and payment of capital different from the above regulations, the Finance Ministry shall issue separate guiding documents after obtaining opinions of competent authorities.

10. The management, payment, recovery and settlement of advance capital amounts allocated under the subsequent year's cost estimates for projects shall be effected as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The advance payment of capital must comply with the provisions of Clause 3, Article 57 of the December 16, 2002 State Budget Law and Article 61 of the Government's Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the implementation of the State Budget Law.

- After the advance payment of capital for the projects is permitted by competent authorities, the Finance Ministry shall notify the managing ministries of the total advance capital level, source of advance capital and time limit for advance payment and recovery and concurrently notify such information to state treasuries for payment.

- Payment time limit: The time limit for payment of advance capital under a year's plan coincides with the time limit for payment of investment capital under such year's plan. Past the payment time limit, state treasuries shall carry out procedures to cancel advance capital amounts that remain unused.

- Recovery: Ministries shall incorporate the projects' capital plans into the subsequent year's budget estimates for repayment of advance capital. When publicizing the list of projects and their annual investment capital plans, the Finance Ministry shall concurrently notify the recovery of capital amounts which are exactly equal to the advance capital amounts. When ministries fail to arrange or fully arrange the to-be-recovered amounts, the Finance Ministry shall recover advance capital amounts by deducting them from the assigned investment expenditure estimates of ministries and issue written notices to ministries for coordination.

- Capital settlement: Advance capital under a year's plan shall be settled with that year's budget but not with the budget of the year when the advance payment is made. When advance capital for a project is recovered once every several years, the recovered capital amount of one year's plan shall be settled with that year's budget, the capital amounts already paid but not yet arranged for recovery shall be forwarded to the subsequent year for settlement in accordance with the capital recovery plan.

10.2. For projects managed by localities:

- The advance of capital from the budget estimates of local administrations shall be decided by provincial-level People's Committee presidents according to their competence in accordance with State Budget Law No. 01/2002/QH11 of December 16, 2002, the Government's Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the implementation of the State Budget Law, and the Finance Ministry's Circular No. 59/2003/TT-BTC of June 23, 2003, guiding the implementation of Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003.

- The management, payment, recovery and settlement of advance capital shall be effected under the provisions of Point 10.1 above.

C. MANAGEMENT AND PAYMENT OF INVESTMENT CAPITAL FOR PECULIAR WORKS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Works of state secret are those defined in Article 2 of the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on management of investment in the construction of peculiar works.

The management of investment in the construction of works of state secret shall be performed under the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on management of investment in the construction of peculiar works.

The elaboration of plans, allocation and notification of investment capital; control, payment and settlement of investment capital for works of state secret shall be made according to regulations applicable to investment capital from the state budget. Particularly for projects of state secret managed by the Public Security Ministry or the Defense Ministry, the Finance Ministry shall transfer capital directly to the Public Security Ministry or the Defense Ministry for management, allocation, payment and settlement for projects.

2. Elaboration of investment capital plans, allocation and notification of investment capital:

- The elaboration of investment capital plans, and allocation and notification of investment capital shall be made according to regulations applicable to investment capital from the state budget, in which the list of works of state secret and their capital levels shall be clearly determined.

- For projects of state secret managed by the Public Security Ministry or the Defense Ministry, the Finance Ministry shall verify the allocation of capital and notify the list of eligible projects and their capital levels to the Public Security Ministry or the Defense Ministry for management, control and payment of capital for projects.

3. Capital transfer, allocation and payment:

- The transfer, allocation and payment of investment capital shall be made according to regulations applicable to investment capital from the state budget. For works of state secret managed by the Public Security Ministry or the Defense Ministry, the Public Security Ministry or the Defense Ministry shall open deposit accounts at transaction bureaus of state treasuries to receive capital transferred from the Finance Ministry.

- Based on the annual capital plans and the execution progress of the projects, the Finance Ministry shall transfer capital to the Public Security Ministry and the Defense Ministry in the form of money order. The amount of capital to be transferred each time shall be based on the reports on the execution progress of the projects and the written request for capital transfer of the Public Security Ministry or the Defense Ministry. After January 31 of the subsequent year, the credit balance on the deposit accounts shall be remitted to the state budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- For works of state secret managed by other ministries, branches and localities, state treasuries shall only receive capital withdrawal vouchers and transfer money at the request of investors without controlling payment contents. Investors shall take full responsibility for controlling payment contents.

- At the end of the plan year, the Public Security Ministry and the Defense Ministry shall report on the implementation of capital plans, the receipt and use of capital; certify the capital amounts paid in the year and the total capital paid to each project from construction commencement till the end of the state budget year; and give comments on the implementation of investment plans and the observance of financial regimes and policies.

II. WORKS BUILT ON URGENT ORDERS

1. Works built on urgent orders are those defined in Article 2 of the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on management of investment in the construction of peculiar works.

The management of investment in the construction of works under urgent orders shall be performed under the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on management of investment in the construction of peculiar works.

2. Advance payment and payment of capital:

2.1. Advance payment of capital:

- A dossier for advance payment of capital comprises:

+ The decision on the building of an urgent work, issued by a competent person;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The investment withdrawal voucher.

- Advance capital level and recovery of advance capital:

+ The level of advance capital is equal to 50% of the assigned investment capital plan.

+ The advance capital shall be gradually recovered upon payment for completed volumes and fully recovered upon completion of works.

2.2. Payment for completed volumes

The control and payment of capital shall be based on current norms and unit prices. A payment dossier comprises:

- The approved cost estimate.

- The record of the takeover test of the completed construction stage, construction part, item or work, enclosed with the statement on the calculation of the value of the volume taken over.

- The written request for payment of investment capital;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The investment capital withdrawal voucher.

State treasuries shall make each payment at the request of the person assigned to manage the construction of the urgent work, which, however, must not exceed the value of the completed volume taken over and the assigned capital plan.

III. MAKESHIFT WORKS

1. Makeshift works are those defined in Article 2 of the Government's Decree No. 71/2005/ND-CP of June 6, 2005, on management of investment in the construction of peculiar works.

2. Management, advance payment and payment of capital:

The management, advance payment and payment of capital for makeshift works shall be performed under the provisions of Part B of this Circular and the following additional provisions:

- For cases of package payment specified in the Construction Ministry's Circular No. 04/2005/TT-BXD of April 1, 2005, capital for makeshift works may be accounted as payment for the completed volume of the project: Apart from the project's documents, the payment dossier also comprises a written request for payment of investment capital and the investment capital withdrawal voucher.

- For large-scale and complicated works with cost estimates formulated for the building of makeshift houses at construction sites for accommodation and construction administration, the payment shall be controlled based on the approved cost estimates: Apart from the project's documents, the payment dossier also comprises the decision approving the cost estimate, enclosed with the approved cost estimate, the record of the takeover test, enclosed with the statement on the calculation of the value of the completed volume, a written request for payment of investment capital, the written request for advance payment of investment capital (if any) and the investment capital withdrawal voucher.

D. MANAGEMENT AND PAYMENT OF NON-BUSINESS CAPITAL OF INVESTMENT NATURE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Non-business capital of investment nature in the state budget estimates of administrative and non-business agencies and units shall be used only for investment in the upgrading and extension of existing material foundations (including construction of work items in existing material foundations of administrative and non-business agencies and units). Non-business capital may not be allocated for new investment projects.

2. Elaboration of plans, allocation and notification of capital:

The elaboration of plans and allocation and notification of capital shall be performed under the provisions of the State Budget Law and the Finance Ministry's guidance regarding non-business capital.

3. Advance payment and payment of capital:

3.1. Basic documents:

- For projects capitalized at VND 1 billion or more, basic documents are similar to those of investment projects funded with development investment capital sources.

- For projects capitalized at under VND 1 billion, basic documents comprise:

+ The cost estimate and the decision approving the cost estimate and design;

+ The document on the selection of the contractor according to the Bidding Law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.2. Advance payment of capital:

- For projects capitalized at VND 1 billion or more, the level of advance capital and recovery of advance capital comply with regulations applicable to investment projects funded with investment development capital sources.

- For projects capitalized at under VND 1 billion, the advance capital is equal to 30% of the assigned annual plan. Advance capital shall be gradually recovered upon each payment for completed volumes and fully recovered in the plan year. The capital amount to be recovered each time is equal to the paid capital amount multiplied (x) by the advance payment rate.

- A dossier of advance payment of capital comprises a written request for advance payment of investment capital and the investment capital withdrawal voucher.

3.3. Capital payment:

- Non-business capital of investment nature shall be transferred from the state budget to state treasuries for payment according to regulations on management and allocation of non-business capital.

- For projects capitalized at VND 1 billion or more, payments for completed volumes shall be made according to the regime of payment for investment capital belonging to the state budget capital source.

- For projects capitalized at under VND 1 billion, after the completed volume is tested before takeover, the investor shall compile and send a payment request dossier to the state treasury, comprising:

+ The record of the takeover test of the completed volume, enclosed with the statement on the calculation of the value of the volume;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The written request for advance payment of investment capital (if any);

+ The investment capital withdrawal voucher.

E. REPORTING, SETTLEMENT AND INSPECTION REGIMES

I. REPORTING:

1. For investors:

- Periodically on the 5th of the first month every quarter, the investor shall make a report on the situation of investment execution and capital payment of the project and send it to the investment-deciding authority, state treasury and finance agency of the same level (for projects managed by localities). Particularly for important national projects and group-A projects, the investor shall send the report on the 20th every month to the managing ministry or provincial-level People's Committee, the Planning and Investment Ministry and the Finance Ministry for sum-up and reporting to the Prime Minister.

- At the end of the plan year, the investor shall make a report on the execution of investment capital in the year and send it to the investment-deciding authority, state treasury and finance agency of the same level (for projects managed by localities) on the 10th of February of the subsequent year.

Reports on the execution of investment capital in the year must analyze and assess the situation of plan execution and investment results in the year, point out existing problems and propose solutions thereto.

- At the end of the plan year, the investor shall draw up a table of comparison of data on payment of investment capital to each project regarding the amounts paid in the year and the total amounts paid from the construction commencement to the end of the state budget year, then send it to the state treasury for certification.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- On the 15th of the first month every quarter, ministries and provincial-level People's Committees shall review the execution of investment plans and payment of investment capital to projects under their management and send review report to the Finance Ministry, the Planning and Investment Ministry and the Construction Ministry according to regulations.

- At the end of the plan year, ministries and provincial-level People's Committees shall review the execution of investment capital in the year and send review reports to the Finance Ministry, the Planning and Investment Ministry and the Construction Ministry on the 20th of February of the subsequent year.

Reports on the execution of investment capital in the year must analyze and assess the execution of plans and investment results in the year (material indicators), point out existing problems and propose solutions thereto.

3. For state treasuries:

- To comply with the information and reporting regime according to separate regulations of the Finance Ministry.

- At the end of the plan year, state treasuries shall settle the used investment capital with finance agencies of the same level in accordance with regulations on settlement of state budget.

- At the end of the plan year, state treasuries shall certify the amounts paid in the year and the total amounts paid from the construction commencement to the end of the state budget year to each project formulated by investors.

II. SETTLEMENT OF INVESTMENT CAPITAL:

The annual investment capital settlement and the settlement of paid investment capital shall be made under the Finance Ministry's guidance on the regime of investment capital settlement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. INSPECTION:

Ministries, provincial-level People's Committees, finance agencies and state treasuries shall conduct regular and irregular inspections of investors and contractors participating in the projects regarding their use of advance capital and capital paid for completed volumes and their observance of the State's development investment financial policies and regimes.

Finance agencies at all levels shall conduct regular and irregular inspections of state treasuries regarding the implementation of the investment capital payment regime.

F. RESPONSIBILITIES AND POWERS OF CONCERNED AGENCIES

I. INVESTORS:

- To perform their assigned functions and tasks according to regulations. To receive and use capital for proper purposes and proper objects in an economical and efficient manner. To abide by the provisions of law on the development investment financial management regime.

- To be answerable for the quality of works, the accuracy and lawfulness of the projects' volumes or progress upon payment; to assure the accuracy, truthfulness and validity of data and documents in dossiers supplied to state treasuries and state functional agencies.

- When the construction volume satisfies the contractual conditions, to promptly conduct a takeover test, compile a complete payment dossier and file a request for payment to the contractor within the prescribed time limit.

- To send reports in time and fully as prescribed to investment-deciding agencies and concerned state agencies; to supply full dossiers, documents and facts according to regulations to state treasuries and finance agencies in service of capital management and payment; to submit to the inspection by finance agencies and investment-deciding agencies regarding the use of investment capital and observance of the development investment financial policies and regimes of the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To request capital payment when all conditions are met and request state treasuries to reply and explain on matters they find unsatisfactory in capital payment.

II. MINISTRIES AND PROVINCIAL- AND DISTRICT-LEVEL PEOPLE'S COMMITTEES:

- To guide, inspect and urge investors under their management to execute investment plans, receive and use investment capital for proper purposes in accordance with the state regulations.

- Within the scope of their assigned competence, to be responsible to the Government and law for their decisions.

III. FINANCE AGENCIES AT ALL LEVELS:

- To report on the execution of investment plans according to regulations.

- To ensure sufficient capital sources according to the Finance Ministry's regulations for state treasuries to make payment for projects.

- To carry out the settlement of investment capital under the provisions of the State Budget Law.

- To coordinate with functional agencies in guiding and inspecting investors, state treasuries and contractors participating in project execution regarding their observance of development investment financial regimes and policies, the management and use of investment capital and the settlement of investment capital so as to work out measures to handle violations, issue decisions to recover amounts spent in contravention of state regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IV. STATE TREASURIES:

- To promulgate the process for investment capital payment for uniform application nationwide.

- To guide investors to open accounts for advance payment and payment of capital.

- To control and pay capital in time and fully for projects which satisfy all conditions.

- To clearly explain in writing to investors the reduced or rejected payment amounts, to reply to investors' inquiries about capital payment.

- When detecting that decisions of competent authorities are contrary to current regulations, to make written proposals for re-consideration and put forward their recommendations. If past the prescribed time limit, no reply is made, to settle the cases according to their recommendations; if a given reply is unsatisfactory, to settle the case according to competent authorities' opinions and, at the same time, to report such to the authorities of higher competence and finance agencies for consideration and handling.

- To urge investors to pay debts after the projects have been settled and their accounts liquidated.

- To comply with the information and reporting regime and settle investment capital and non-business capital of investment nature belonging to the state budget capital source according to the State Budget Law and the guidance of the Finance Ministry.

- To request investors to supply dossiers, documents and information according to regulations in service of capital payment control. When necessary, to inspect the practical situation at construction sites.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Not to participate in takeover test councils in works and projects.

- To organize the control and payment of capital according to uniform professional processes, to simplify administrative procedures while ensuring strict capital management and timely, adequate and convenient payment to investors.

- At the end of the plan year, to certify the amounts paid in the year and the total amounts paid from the construction commencement to the end of the state budget year for each project, give comments on the observance of management regimes, unit price limits and policies and regimes as prescribed.

- To be responsible to the Minister of Finance and law for the receipt and use of state budget capital and payment in construction investment.

Part III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Finance Ministry's Circular No. 44/2003/TT-BTC of May 15, 2003, guiding the management and payment of investment capital and non-business capital of investment and construction nature belonging to the state budget capital source, Circular No. 45/2004/TT-BTC of May 21, 2004, amending and supplementing a number of points of Circular No. 44/2003/TT-BTC of May 15, 2003, and Circular No. 96/2004/TTY-BTC of October 13, 2004, guiding the management, payment, recovery and settlement of advance capital from subsequent year's budget estimates for capital construction investment projects.

2. For other development investment expenditures of the state budget (state reserve expenditures, expenditures in support of enterprises' working capital, expenditures for contribution to joint ventures, expenditures for loans to foreign counties and foreign aid, expenditures for development assistance funds), they shall be governed by separate guiding documents on each kind of expenditure.

3. Investment projects funded with other capital sources of the State must also abide by the payment principles prescribed in this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Cong Nghiep

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.355

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!