Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Số hiệu: 18/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn phương pháp thực hiện quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Nội dung này được nêu tại Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng được ban hành ngày 26/12/2019.

Theo đó, quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Việc quy đổi được thực hiện theo các phương pháp sau:

- Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi;

- Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng;

- Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng;

- Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu trên.

Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng của các gói thầu xây dựng lựa chọn phương pháp để thực hiện quy đổi vốn đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Xem hướng dẫn chi tiết các phương pháp quy đổi tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-BXD (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020).

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính ph về qun lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hưng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn nội dung và phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định giá trị tài sản mới tăng hình thành qua đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Riêng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư PPP.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, t chức, cá nhân có liên quan đến quy đổi vốn đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vn nhà nước ngoài ngân sách.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy đổi vốn đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc quy đổi vốn đầu tư xây dựng

1. Quy đổi vốn đu tư xây dựng là quy đổi các khoán mục chi phí đầu tư được quyết toán về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

2. Chủ đầu tư căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này tổ chức thực hiện quy đổi vốn đầu tư xây dựng đối với dự án, công trình thực hiện thi công xây dựng với thời gian lớn hơn 02 năm (từ ngày bắt đầu thi công xây dựng đến ngày nghiệm thu hoàn thành).

3. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng phải phản ánh đủ các chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án đầu tư xây dựng về thời điểm quy đổi. Trường hợp giá trị sau khi quy đổi nhỏ hơn giá trị đầu tư đã thực hiện được quyết toán thì sử dụng giá trị quyết toán chi phí đầu tư là giá trị quy đổi. Đi với dự án đầu tư xây dựng có chi phí lãi vay trong quá trình đầu tư thì chi phí này được gi nguyên vào giá trị quy đổi của công trình.

4. Báo cáo quy đổi vốn đầu tư xây dng được lập với hồ sơ quyết toán để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 9 tháng kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

5. Ch đầu tư được thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện quy đổi vốn đầu tư xây dựng. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn được thực hiện theo quy định.

Điều 4. Nội dung quy đổi vốn đầu tư xây dựng

1. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự biến động của các yếu tố trong chi phí bồi thường, chi phí xây dựng, chi phí theo dòng tiền và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

3. Chi phí xây dựng được quy đổi là tng các chi phí xây dựng đã thực hiện từng năm của công trình (hạng mục công trình) được quy đổi do sự biến động của các yếu tố trong chi phí xây dựng (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước) theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và qun lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

4. Chi phí thiết bị được quy đổi là tổng các chi phí mua sm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; chi phí vận chuyển, bo him; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự biến động của dòng tiền (nội tệ, ngoại tệ) và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

5. Chi phí quản lý dự án được quy đổi là giá trị chi phí quản lý dự án đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự biến động của các yếu tố trong chi phí xây dựng và các yếu tkhác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác s dụng.

6. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quy đổi là tổng các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự biến động của các yếu t trong chi phí xây dựng, chi phí theo dòng tiền và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

7. Chi phí khác được quy đổi là tổng các chi phí khác đã thực hiện từng năm được quy đi do sự biến động của các yếu tố trong chi phí xây dựng, chi phí theo dòng tiền và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 5. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng

1. Vốn đầu tư xây dựng được thực hiện quy đổi theo các phương pháp như sau:

a. Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi.

b. Phương pháp sử dụng ch số giá xây dựng.

c. Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

d. Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu tại điểm a, b, c khoản này.

2. Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng của các gói thầu xây dựng lựa chọn phương pháp nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này để thực hiện quy đi vốn đầu tư cho phù hợp. Nội dung chi tiết các phương pháp quy đi vốn đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

3. Mu báo cáo kết quả quy đổi vốn đầu tư xây dựng và mẫu bảng quy đổi vn đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Thực hiện theo qui định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
-
Ủy ban Dân tộc;
- Sở Xây dựng các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, Thứ trư
ng
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VP, PC, KTXD(
100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC SỐ 1

PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

I. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng được thực hiện theo trình tự sau

c 1: Tng hợp chi phí bồi thường, h trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm.

Bước 2: Xác định hệ số quy đổi của chi phí bồi thường, h trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện tương ứng từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Bước 3: Xác định và tổng hợp giá trị quy đi chi phí bồi thường, htrợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác s dụng.

II. Quy đi vốn đầu tư xây dựng được xác định theo công thức sau

(1)

Trong đó:

: Chi phí đầu tư xây dựng đã được quy đổi;

: Chi phí xây dựng đã được quy đổi;

: Chi phí thiết bị đã được quy đổi;

: Chi phí quản lý dự án đã được quy đổi;

: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được quy đổi;

: Chi phí khác đã được quy đổi;

: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được quy đổi.

III. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng

1. Quy đi chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng được quy đổi là tổng chi phí xây dựng đã thực hiện từng năm được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng do sự biến động của các yếu t trong chi phí xây dựng (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước) theo hướng dn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Chi phí xây dựng được quy đổi bằng các phương pháp sau:

1.1. Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi

Quy đổi chi phí xây dựng được thực hiện theo công thức sau:

(2)

Trong đó:

: Chi phí xây dựng công trình thứ i được quy đổi;

n: Số công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng công trình thứ i () được quy đổi xác định theo công thức sau:

(3)

Trong đó:

m: Số năm tính toán quy đổi (m ≥ 2);

VLTHj, NCTHj, MTCTHj: Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công của năm thực hiện th j trong chi phí trực tiếp;

KVLj, KNCj, MTCTHj: Hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công năm thực hiện thứ j về thời điểm bàn giao;

, , : Hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại thời điểm bàn giao.

Hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công (KVL, KNC, KMTC) trong chi phí trực tiếp được xác định theo các phương pháp sau:

a. Xác định hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (KVL, KNC, KMTC) trong chi phí trực tiếp.

- Hệ số quy đổi chi phí vật liệu năm thực hiện thứ j (KVLj) do sự biến động giá của một số loại vật liệu chủ yếu về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao của công trình, được xác định theo công thức sau:

(4)

Trong đó:

: Giá loại vật liệu thứ t tại thời điểm bàn giao (t=1÷1);

: Giá loại vật liệu thứ t của năm thực hiện (t=1÷1);

: Tỷ trọng chi phí vật liệu thứ t trong chi phí vật liệu của công trình năm thực hiện (t=1÷1) và được xác định theo công thức sau:

(5)

Trong đó:

VLTHt: Chi phí loại vật liệu thứ t của năm thực hiện (t=1).

- Hệ số quy đổi chi phí nhân công năm thực hiện thứ j (KNCj) do sự biến động của tiền lương ngày công về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao của công trình, được xác định theo công thức sau:

(6)

Trong đó:

: Đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại thời điểm bàn giao (t=1÷1);

: Đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng của năm thực hiện (t=1÷1);

: Tỷ trọng chi phí nhân công cấp bậc thứ t trong chi phí nhân công của công trình năm thực hiện (t=1÷1) và được xác định theo công thức sau:

(7)

Trong đó:

NCTHt: Chi phí nhân công cấp bậc thứ t của năm thực hiện (t=1÷1).

- Hệ số quy đổi chi phí máy thi công năm thực hiện thứ j (KMTCj) do sự biến động của giá ca máy thi công chủ yếu về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao của công trình, được xác định theo công thức sau:

(8)

Trong đó:

: Giá ca máy thi công thứ t tại thời điểm bàn giao (t=1÷1);

: Giá ca máy thi công thứ t của năm thực hiện (t=1÷1);

: Tỷ trọng chi phí máy thi công thứ t trong chi phí máy thi công của công trình năm thực hiện (t=1÷1) và được xác định theo công thức sau:

(9)

Trong đó: MTCTHt: Chi phí máy thi công thứ t của năm thực hiện (t=1÷1).

b. Xác định hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (KVL, KNC, KMTC) trên cơ sở chỉ số giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong chi phí trực tiếp.

- Hệ số quy đổi chi phí vật liệu của năm thực hiện thứ j (KVLj) được xác định theo công thức sau:

(10)

Trong đó:

: Chỉ số giá vật liệu tại thời điểm bàn giao;

: Ch số giá vật liệu của năm thực hiện thứ j.

- Hệ số quy đổi chi phí nhân công của năm thực hiện thứ j (KNCj) được xác định theo công thức sau:

(11)

Trong đó:

: Ch số giá nhân công tại thời điểm bàn giao;

: Chỉ số giá nhân công của năm thực hiện thứ j.

- Hệ số quy đổi chi phí máy thi công của năm thực hiện thứ j (KMTCj) được xác định theo công thức sau:

(12)

Trong đó:

: Chỉ số giá máy thi công tại thời điểm bàn giao;

: Ch số giá máy thi công của năm thực hiện thứ j.

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng (Ivl), nhân công xây dựng (Inc), máy thi công xây dựng (Imtc) tại thời điểm bàn giao và thực hiện được xác định theo tháng, quý, năm của công trình theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng. Trường hợp không xác định chỉ số giá xây dựng của công trình thì có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng của địa phương tại nơi xây dựng công trình công bố.

1.2. Phương pháp sử dụng chỉ số giá phần xây dựng

- Giá trị quy đổi chi phí đầu tư công trình xây dựng thứ i () được xác định theo chỉ số giá phần xây dựng theo công thức sau:

(13)

Trong đó:

m: Số năm tính toán quy đổi (m ≥ 2);

TXDj: Chi phí phần xây dựng thực hiện của năm thứ j;

KXDj: Hệ số quy đổi chi phí phần xây dựng theo chỉ số giá tại năm thực hiện thứ j về thời điểm bàn giao và được xác định theo công thức sau:

(14)

Trong đó:

IBG: Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại thời điểm bàn giao;

ITHj: Ch số giá phn xây dựng của công trình năm thực hiện thứ j.

- Chsố giá phần xây dựng tại thời điểm bàn giao (IBG) và thực hiện (ITHj) được xác định theo tháng, quý, năm của công trình theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng. Trường hợp không xác định chỉ số giá xây dựng của công trình thì có thể sử dụng ch số giá xây dựng của địa phương tại nơi xây dựng công trình công b.

1.3. Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao

Giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình được xác định bằng phương pháp lập dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm bàn giao, trong đó:

a. Khối lượng hoàn thành là khối lượng đã được nghim thu;

b. Giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao;

c. Dự toán xây dựng công trình xác định theo qui định tại thời điểm bàn giao.

1.4. Trường hợp chi phí xây dựng sử dụng đồng ngoại tệ, phương pháp quy đổi chi phí xây dựng xác định trên cơ sở hệ số biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ/nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện có tính đến hệ số trượt giá ngoại tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện (tỷ giá của đồng ngoại tệ được xác định theo công bố của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Chỉ áp dụng cho phần chi phí xây dựng sử dụng đồng ngoại tệ.

2. Quy đi chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị được quy đổi là tổng các chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn; chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu k thuật; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác đã thực hiện từng năm được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Quy đổi chi phí thiết bị được thực hiện theo công thức sau:

(15)

Trong đó:

: Chi phí thiết bị thứ i được qui đổi;

n: Số lượng thiết bị của dự án.

Chi phí thiết bị thứ i () được quy đổi theo công thức sau:

(16)

Trong đó:

m: Số năm tính toán quy đi (m≥2);

: Chi phí mua sắm thiết bị công trình của năm thứ j đã được quy đổi;

: Chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn của năm thứ j đã được quy đổi (nếu có);

: Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử nghiệm theo yêu cầu k thuật của thiết bị năm thứ j đã được quy đổi;

: Chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác của thiết bị thứ i đã được quy đổi (nếu có);

: Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ của thiết bị thứ i đã được quy đi (nếu có).

: Chi phí quản lý mua sắm thiết bị thứ i của nhà thầu đã được quy đổi (nếu có).

: Chi phí mua bn quyền phần mềm sử dụng của thiết bị năm thứ j đã được quy đổi (nếu có).

2.1. Quy đổi chi phí mua sắm thiết bị

a. Trường hợp thiết bị được mua sắm bằng nội tệ, quy đổi chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo lãi suất bình quân của năm thực hiện; hoặc được xác định theo báo giá của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị hoặc giá thiết bị của công trình có thiết bị tương tự cùng công suất, công nghệ, xuất xứ tại thời điểm bàn giao.

Khi quy đi theo lãi suất bình quân của năm thực hiện thì chi phí mua sắm thiết bị công trình năm thứ j () được quy đổi xác định theo công thức sau:

(17)

Trong đó:

GMTBj: Chi phí mua sắm thiết bị năm thứ j;

ibq: Mức lãi suất bình quân của năm thực hiện (%) xác định theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

m: Số năm tính toán quy đổi.

b. Trường hợp thiết bị mua sắm bằng ngoại tệ, quy đổi chi phí mua sắm thiết bị được xác định trên cơ sở hệ số biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện có tính đến hệ số trượt giá ngoại tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện (tỷ giá của đồng ngoại tệ được xác định theo công b của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); hoặc được xác định theo báo giá của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị hoặc giá thiết bị của công trình có thiết bị tương tự cùng công suất, công nghệ, xuất xứ tại thời điểm bàn giao.

Khi quy đổi trên cơ sở hệ số biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện thì chi phí mua sắm thiết bị công trình của năm thứ j () được quy đổi xác định theo công thức sau:

(18)

Trong đó:

GMTBj: Chi phí mua sắm thiết bị năm thứ j quy đổi về đồng nội tệ theo tỷ giá năm thực hiện thứ j;

Tgbg: Hệ số biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện;

htrg: Hệ số trượt giá ngoại tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện.

2.2. Chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn

Giá trị quy đổi chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn được tính toán như quy đổi chi phí xây dựng tại mục 1 của hướng dẫn này.

2.3. Quy đổi chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kthuật của thiết bị.

Giá trị quy đổi chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu k thuật của thiết bị được tính toán như quy đổi chi phí xây dựng tại mục 1 của hướng dẫn này.

2.4. Chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác

Giá trị quy đổi chi phí vận chuyn, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác () của thiết bị thứ i được xác định theo công thức:

(19)

Trong đó:

: Chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác thiết bị thứ i được quyết toán;

: Chi phí mua sắm thiết bị thứ i được quyết toán;

: Chi phí mua sắm thiết bị thứ i sau quy đổi.

2.5. Quy đổi chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

Đối với trường hp chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ thực hiện bằng ngoại tệ thì giá trị quy đổi chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được tính toán tương tự phương pháp quy đổi chi phí mua sắm thiết bị bằng ngoại tệ, nêu tại điểm b mục 2.1 của hướng dẫn này. Trường hợp chi phí trên thực hiện bằng nội tệ thì giá trị quy đổi () của thiết bị thứ i xác định theo công thức như sau:

(20)

Trong đó:

: Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị thứ i được quyết toán;

: Chi phí mua sm thiết bị thứ i được quyết toán;

: Chi phí mua sắm thiết bị thứ i sau quy đổi.

2.6. Quy đổi chi phí quản lý mua sm thiết bị công trình của nhà thầu

Giá trị quy đổi chi phí quản lý mua sắm thiết bị thứ i của nhà thầu () được xác định theo công thức:

(21)

Trong đó:

: Chi phí quản lý mua sm thiết bị thứ i của nhà thầu được quyết toán;

: Chi phí mua sm thiết bị thứ i được quyết toán;

 : Chi phí mua sắm thiết bị thứ i sau quy đổi.

2.7. Quy đổi chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị

Đi với trường hợp chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị thực hiện bằng ngoại tệ thì giá trị quy đổi chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng được tính toán tương tự phương pháp quy đổi chi phí mua sắm thiết bị bằng ngoại tệ, nêu tại điểm b mục 2.1 của hướng dẫn này. Trường hợp chi phí trên thực hiện bằng nội tệ thì giá trị quy đổi () của chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị năm thứ j được quy đổi theo công thức như sau:

(22)

Trong đó:

: Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị năm thứ j được quy đổi;

ibq: Mức lãi suất bình quân của năm thực hiện (%) xác định theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

m: Số năm tính toán quy đổi.

3. Quy đổi chi phí quản lý dự án

Giá trị quy đổi chi phí quản lý dự án được xác định bằng chi phí quản lý dự án được quyết toán nhân với tỷ lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã được quy đổi so với chi phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.

4. Quy đổi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Giá trị quy đổi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định bằng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quyết toán nhân với t lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã được quy đổi so với chi phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.

5. Quy đổi chi phí khác

Giá trị quy đổi các chi phí khác có tính chất xây dựng xác định bằng dự toán, được tính toán như quy đổi chi phí xây dựng tại mục 3.1 của hướng dn này. Giá trị quy đổi các chi phí khác còn lại xác định bằng chi phí khác tương ứng được quyết toán nhân với tỷ lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã được quy đổi so với chi phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.

6. Quy đổi chi phí bồi thường, h trợ và tái định cư

Chi phí bồi thường, h trợ và tái định cư là một loại chi phí tng hợp trong đó có nhiều nội dung như bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và các chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, h trợ và tái định cư; chi phí s dụng đất trong thời gian xây dựng... tùy theo điều kiện, quy mô và tính chất của công trình mà mỗi dự án có những chi phí khác nhau. Khi quy đổi chi phí này cần phải phân loại các khoản mục chi phí theo tính chất của từng công việc để thực hiện quy đổi cho phù hợp.

Giá trị quy đổi chi phí bồi thường (về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gn liền với đất, trên mặt nước... và các chi phí bồi thường khác theo quy định) được xác định trên cơ s hướng dẫn của cấp thẩm quyền tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; hoặc tham khảo, sử dụng chi phí bồi thường của khu vực công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng. Các khoản mục còn lại tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể có thể sử dụng các phương pháp nói trên để tính toán xác định giá trị quy đổi cho phù hợp.

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

(Số hiệu văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v: quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

………., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO KT QUẢ QUY ĐI VỐN ĐU TƯ XÂY DNG

Công trình: …………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………….

Kính gửi: ……………………………………………..

Thực hiện nhiệm vụ quy đổi vốn đầu tư xây dựng, (tên cơ quan thực hiện) báo cáo kết quả tính toán quy đổi vn đầu tư xây dựng như sau:

1. Thông tin chung v dự án

- n dự án, công trình; địa điểm xây dựng, đặc điểm, quy mô, quá trình thực hiện dự án,...;

2. Căn c tính toán quy đổi vốn đầu tư xây dựng

- Luật Xây dựng;

- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn quyết toán chi phí đầu tư công trình xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Các văn bản liên quan khác,...;

3. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Việc quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số ...;

4. Kết quả quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Theo các căn cứ và phương pháp nêu trên, giá trị quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đng

TT

Nội dung

Giá trquyết toán

Giá trị quy đổi

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

2

Chi phí xây dựng

3

Chi phí thiết bị

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6

Chi phí khác

Tổng cộng

(Phụ lục số 3 kèm theo)

5. Kết luận và kiến nghị

NGƯI THỰC HIỆN

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

….

NGƯỜI CHỦ TRÌ

(Ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng..., số...

Nơi nhận:

-

-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU BẢNG QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thôn
g tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Bảng 1: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐI VN ĐU TƯ XÂY DNG

Công trình: ………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: đng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Chi phí bồi thường, h trợ và tái định cư

….

....

Bảng 2

II

Chi phí xây dựng

….

....

Bảng 3

III

Chi phí thiết bị

….

....

Bảng 4

IV

Chi phí qun lý dự án

….

....

Báng 5

V

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

….

....

Bảng 6

VI

Chi phí khác

….

....

Bảng 7

Tổng cộng

….

....

....

Bng 2: BẢNG TỔNG HP GIÁ TRỊ QUY ĐI CHI PHÍ BI THƯỜNG, HTRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Chi phí...

…..

…..

…..

Tổng cộng

…..

…..

…..

Bảng 3: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ XÂY DỰNG

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá tr quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Công trình 1

....

....

....

2

Công trình 2

....

....

....

i

Công trình i

....

....

....

n

Công trình n

....

....

....

Tng cộng

....

....

....

Bảng 4: BẢNG TNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐI CHI PHÍ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trquyết toán

Giá trị quy đi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Thiết bị 1

....

....

....

+ Chi phí mua thiết bị

....

....

....

+ Chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn

....

....

....

+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy th nghiệm thiết bị

....

....

....

+ Chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác

....

....

....

+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

....

....

....

+ Chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu

....

....

....

+ Chi phí chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị

....

....

....

2

Thiết bị 2

....

....

....

+ Chi phí mua thiết bị

....

....

....

+ Chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn

....

....

....

+ Chi phí lắp đt, thí nghim, hiệu chnh, chi phí chạy thử nghiệm thiết bị

....

....

....

+ Chi phí vận chuyn, bo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác

....

....

....

+ Chi phí đào tạo và chuyn giao công nghệ

....

....

....

+ Chi phí quản lý mua sm thiết bị công trình của nhà thầu

....

....

....

+ Chi phí chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị

....

....

....

...

....

....

....

n

Thiết bị n

....

....

....

+ Chi phí mua thiết bị

....

....

....

+ Chi phí gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn

....

....

....

+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chnh, chi phí chạy thử nghim thiết bị

....

....

....

+ Chi phí vận chuyn, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác

....

....

....

+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

....

....

....

+ Chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thu

....

....

....

+ Chi phí chi phí mua bn quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị

....

....

....

Tổng cộng

....

....

....

Bng 5: BẢNG TNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Nội dung chi phí

....

....

....

Tổng cộng

....

....

....

Bảng 6: BẢNG TNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐI CHI PHÍ TƯ VN ĐU XÂY DNG

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Nội dung chi phí

....

....

....

Tổng cộng

....

....

....

Bảng 7: BẢNG TNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐI CHI PHÍ KHÁC

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Giá trị quy đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Nội dung chi phí

....

....

....

Tổng cộng

....

....

....

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 18/2019/TT-BXD

Hanoi, December 26, 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING INSTRUCTIONS ON CONVERSION OF CONSTRUCTION INVESTMENT CAPITAL

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2017/ND-CP dated July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on administration of investment and construction expenses.

Upon the request of the Director of Institute of Construction Economics and the Director of Construction Economics Department;

Minister of Construction hereby promulgates the Circular providing instructions on conversion of construction investment capital.

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on contents and methods for converting construction investment capital in investment and construction projects funded by the state budget or extra-budgetary capital for valuation of assets newly acquired from investment under the provisions of clause 1 of Article 32 in the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on management of construction investment expenses. Investment projects developed in the public-private partnership form (hereinafter referred to as PPP investment project) shall be subject to laws on PPP investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Persons and entities involved in conversion of construction investment capital in investment and construction projects funded by the state budget and extra-budgetary capital.

2. Other entities and persons involved in conversion of construction investment capital in investment and construction projects funded by other capital shall be encouraged to apply regulations laid down herein.

Article 3. Principles of conversion of construction investment capital

1. Conversion of construction investment capital means the act of converting investment costs qualified to be settled into costs falling on a price level determined at the date of commissioning, transfer and operation of an investment and construction project.

2. Project owners shall consult instructions given herein to convert construction investment capital in projects or construction works that are completed for the duration of greater than 02 years (from the commencement date to the pre-operation commissioning date).

3. Conversion of construction investment capital must fully reflect recognized investment costs of investment and construction projects at the date of conversion. In case where post-conversion value is less than realized investment value qualified to be settled, the first shall be used as investment costs qualified to be settled. If investment and construction projects incur loan interest costs during the investment period, these costs shall remain unchanged and be accepted as post-conversion value of an investment and construction project.

4. Reports on conversion of construction investment capital, enclosing final settlement documentation, shall be submitted to persons making investment decisions to seek their approval no more than 9 months from the date of signing of reports on commissioning, transfer and operation of investment and construction projects.

5. Project owners shall be authorized to hire cost management advisory bodies that meet competency requirements in accordance with regulations laid down in Government's Decrees on administration of investment and constructions projects in order to convert construction investment capital. These advisory bodies shall be selected in compliance with regulations.

Article 4. Details about conversion of construction investment capital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Compensation, support and resettlement costs realized each year can be converted due to variation in components of compensation or construction costs or costs associated with cash flows and other related components to those costs falling on a price level determined at the date of transfer and operation of investment and construction projects or works.

3. Convertible construction cost is the gross construction cost realized each year of a construction project (project item) which is converted owing to variance in components of construction costs (including building materials, labor, machinery and other cost-related items or accounts constituting construction costs, e.g. indirect costs and estimated taxable income) under the guidance of the Ministry of Construction on determination and administration of construction investment expenses that is provided at the date of commissioning, transfer and operation of an investment and construction project.

4. Convertible equipment cost is the gross cost, including costs of purchase of building and technological equipment; administrative costs for purchase of building equipment of a contractor; costs of purchase of copyrights of software used for building and technological equipment in an investment and construction project; costs of training and technology transfer; costs of manufacture and production of non-standard equipment (if any); costs of installation, testing and calibration; costs of test runs on equipment conforming to technical requirements; costs of transport and insurance; taxes and other fees or charges realized each year, which is converted due to any fluctuation in both domestic and foreign currency) cash flow and other related factors to the gross cost falling on a price level determined at the date of transfer, handover and operation of an investment and construction project.

5. Convertible project administration cost is the gross cost of project management realized each year which is converted due to any variation in factors of construction costs and other related components into the one falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project or work.

6. Convertible investment and construction counseling cost is the gross cost of investment and construction consulting activities realized each year which is converted due to any variation in factors of construction costs and costs associated with cash flow and other related factors into the one falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project or work.

7. Convertible other cost is the gross other cost realized each year which is converted due to any variation in factors of construction costs and costs associated with cash flow and other related factors into the one falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project or work.

Article 5. Approaches to conversion of construction investment capital

1. Construction investment capital shall be converted according to the following methods:

a. Conversion factor approach.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Estimation of costs based on completed workloads and construction costs determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project.

d. Combination of the approaches referred to in a, b and c of this clause.

2. Project owners must refer to manners of project implementation and types of value of construction contracts to choose appropriate conversion approaches out of those specified in a, b, c and d of clause 1 of this Article. Details about approaches for conversion of construction investment capital are given in Appendix No. 1 hereto.

3. The sample report on results of conversion of construction investment capital and the sample conversion table are provided in Appendix No. 2 and No. 3 hereto.

Article 6. Transition provisions

Transitional issues shall be dealt with in compliance with Article 36 in the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on administration of construction investment capital.

Article 7. Entry into force

This Circular shall enter into force on February 15, 2020.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Pham Khanh

 

APPENDIX 1

APPROACHES FOR CONVERSION OF CONSTRUCTION INVESTMENT CAPITAL
(To the Circular No. 18/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 of Ministry of Construction)

I. Steps in converting construction investment capital

Step 1: Consolidating compensation, support and resettlement costs (if any); construction costs; equipment costs; project administration costs; construction investment counseling and other costs, all of which have already been realized in a computation year.

Step 2: Determining the factor of conversion of compensation, support and resettlement costs (if any); construction costs; equipment costs; project administration costs; construction investment counseling and other costs, all of which have already been realized each computation year, into those costs falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project.

Step 3: Determining and consolidating the value of conversion of compensation, support and resettlement costs (if any); construction costs; equipment costs; project administration costs; construction investment counseling and other costs, all of which have already been realized each computation year, into the value falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project.

II. Formulas for conversion of construction investment capital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

Where:

: Converted construction investment cost;

: Converted construction cost;

: Converted equipment cost;

: Converted project administration cost;

: Converted construction investment counseling cost;

: Converted other cost;

: Converted compensation, support and resettlement cost;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Construction cost conversion

Convertible construction cost is the gross construction cost realized each year which is converted into the one falling on a price level determined at the date of transfer and operation of an investment and construction project owing to any variance in components of construction costs (including building materials, labor, machinery and other cost-related items or accounts constituting construction costs, e.g. indirect costs and estimated taxable income) under the guidance of the Ministry of Construction on determination and administration of construction investment expenses that is provided on the date of commissioning, transfer and operation of that project.

Below are approaches for conversion of construction costs:

1.1. Conversion factor approach

Construction cost is converted according to the following formula:

(2)

Where:

: Convertible cost of construction activities in the construction work i;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Convertible construction cost of construction work i () is determined according to the formula:

(3)

Where:

m: Number of computation years (m ≥ 2);

VLTHj, NCTHj, MTCTHj: Material, labor and machinery costs of the implementation year j, included in direct costs;

KVLj, KNCj, MTCTHj: Factors of conversion of material, labor and machinery costs in the implementation year j into those costs determined at the date of transfer;

, , : Factors of other costs constituting construction costs, including indirect costs and estimated taxable income, determined according to instructions of the Ministry of Construction on determination and administration of construction investment expenses given at the transfer date.

Factor of conversion of building material, labor and machinery cost (KVL, KNC, KMTC) constituting direct costs shall be determined according to the following methods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Factor of conversion of building material cost in the implementation year j (KVLj) due to any fluctuation in prices of several major materials into the cost falling on a price level determined on the date of transfer of the construction work shall be calculated according to the following formula:

(4)

Where:

: Price of material t at the transfer date (t=1÷1);

: Price of material t in implementation year (t=1÷1);

: Proportion of material t to material cost of a construction work in the implementation year (t=1÷1) shall be determined according to the following formula:

(5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VLTHt: Cost of material t in implementation year (t=1÷1).

- Factor of conversion of the labor cost in the implementation year j (KVLj) due to any variation in daily wages into the cost falling on a price level determined on the date of transfer of the construction work shall be calculated according to the following formula:

(6)

Where:

: Unit labor cost per a working day t of a worker directly performing construction duties on the transfer date (t=1÷1);

: Unit labor cost per a working day t of a worker directly performing construction duties in the implementation year (t=1÷1);

: Proportion of labor cost t to total labor cost of a construction work in the implementation year (t=1÷1) shall be determined according to the following formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

NCTHt: Labor cost t determined in the implementation year (t=1÷1).

- Factor of conversion of the machinery cost in the implementation year j (KMTCj) due to any variation in costs of major machines per shifts into the cost falling on a price level determined on the date of transfer of the construction work shall be calculated according to the following formula:

(8)

Where:

: Cost of machinery t per shift determined at the transfer date (t=1÷1);

: Cost of machinery t per shift determined in the implementation year (t=1÷1);

: Proportion of the cost of machinery t to total machinery cost of a construction work in the implementation year (t=1÷1) shall be determined according to the following formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(9)

Where: MTCTHt: Cost of machinery t determined in the implementation year (t=1÷1).

b. Determining the factor of conversion of the building material, labor and machinery cost (KVL, KNC, KMTC), based on the building material, labor and machinery index, which constitute direct costs.

- Factor of conversion of the material cost in the implementation year j (KVLj) shall be determined according to the following formula:

(10)

Where:

: Building material price index computed at the transfer date;

: Building material cost in the implementation year j.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(11)

Where:

: Labor cost index computed at the transfer date;

: Building material cost in the implementation year j.

- Factor of conversion of the machinery cost in the implementation year j (KMTCj) shall be determined according to the following formula:

(12)

Where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Machinery cost of the implementation year j.

- Building material cost index (Ivl), building labor cost index (Inc), building machinery cost index (Imtc) computed at the transfer date and determined by month, quarter or year of a construction work according to the Circular providing instructions on determination and administration of construction cost indices. In case where it is impossible to determine construction cost indices, local construction cost indices published by localities where construction works are located may be used.

1.2. Approach for computation of construction cost index

- Convertible investment cost of construction work i () is determined on the construction cost index by using the following formula:

(13)

Where:

m: Number of computation years (m ≥ 2);

TXDj: Realized construction cost of year j;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(14)

Where:

IBG: Construction cost index computed at the transfer date;

ITHj: Construction cost index in the implementation year j.

- Construction cost index at the transfer date (IBG) and the implementation date (ITHj) shall be determined by month, quarter or year of a construction work according to the Circular providing instructions on determination and administration of construction cost indices. In case where it is impossible to determine construction cost indices, local construction cost indices published by localities where construction works are located may be used.

1.3. Approach for estimation of costs based on completed workloads and construction costs determined at the date of transfer

Convertible investment cost of a construction work shall be determined according to the method of estimation of construction costs under the instructions of the Ministry of Construction on determination and administration of construction investment expenses at the date of transfer, including:

a. Completed workloads are those items of a construction work or project that have already passed the acceptance test;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Construction costs estimated in accordance with regulations at the transfer date.

1.4. In case of using foreign currency for calculation of construction costs, the approach for conversion of construction cost shall be determined on the basis of the factor of domestic/foreign currency exchange rate fluctuation at the transfer date in comparison with the implementation year, taking into account the factor of foreign currency price slide occurring at the transfer date in comparison with the implementation year, (foreign currency exchange rate is determined as published by the Transaction Center of State Bank of Vietnam). This approach shall be applied only to foreign-currency construction costs.

2. Equipment cost conversion

Convertible equipment cost is the gross cost, including costs of purchase of building and technological equipment; administrative costs for purchase of building equipment of a contractor; costs of purchase of copyrights of software used for building and technological equipment in an investment and construction project; costs of training and technology transfer; costs of manufacture and production of non-standard equipment; costs of installation, testing and calibration; costs of commissioning and test runs on equipment according to technical requirements; costs of transport and insurance; taxes and other fees or charges realized each year, which is converted into the gross cost falling on a price level determined at the time of transfer, handover and operation of that investment and construction project.

Equipment cost is converted according to the following formula:

(15)

Where:

: Convertible cost of equipment i;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cost of equipment i () is converted according to the following formula:

(16)

Where:

m: number of conversion years (m≥2);

: Converted cost of purchase of equipment of year j;

: Converted cost of manufacture and production of non-standard equipment of year j (if any);

: Converted cost of installation, testing, calibration, and cost of commissioning and test runs in conformance to technical requirements of such equipment in year j;

: Converted cost of transportation and insurance; taxes, other relevant fees and charges of equipment i (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Converted administrative costs for purchase of equipment i of a contractor.

: Cost of purchase of copyright of software in use in year j (if any).

2.1. Conversion of equipment purchase costs

a. If a piece of equipment is purchased by paying domestic currency, the equipment cost can be converted with the average interest rate of the implementation year accepted as computation value in the implementation year; or can be determined according to the pricing proposal of a manufacturer or supplier or the price of equipment used in a project with the similar equipment having the same capacity, technology or origin at the transfer date.

The cost of purchase of building equipment in the year j () is converted with the average interest rate of the implementation year accepted as computation value by using the following formula:

(17)

Where:

GMTBj: Cost of purchase of equipment in the year j;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m: number of conversion years.

b. If a piece of equipment is purchased by paying foreign currency, the equipment purchase cost can be converted on the basis of the factor of fluctuation in foreign/domestic currency exchange rate at the transfer date in comparison with the implementation year, taking into account foreign currency slide factor at the transfer date in comparison with the implementation year (the foreign exchange rate quoted by the Transaction Center of the State Bank of Vietnam); or can be determined according the pricing proposal of the manufacturer or supplier, or the price of equipment in the project or construction work having the similar equipment having the same capacity, technology or origin at the transfer date.

In case of conversion based on the factor of fluctuation in the foreign/domestic currency exchange rate at the transfer date in comparison with the implementation year, the equipment purchase cost of the year j () shall be converted according to the following formula:

(18)

Where:

GMTBj: Equipment purchase cost of the year j converted into the domestic currency according to the foreign exchange rate quoted in the implementation year j;

Tgbg: Factor of fluctuation in the foreign/domestic currency exchange rate quoted at the transfer date in comparison with the implementation year;

htrg: Foreign currency sliding factor at the transfer date in comparison with the implementation year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conversion value of cost of manufacture and production of non-standard equipment shall be computed like conversion of construction cost stated in paragraph 1 herein.

2.3. Conversion of cost of installation, testing or calibration of equipment, test run or commissioning of equipment according to technical requirements of such equipment.

Conversion value of installation, testing or calibration of equipment, test run or commissioning of equipment according to technical requirements of such equipment shall be computed like conversion of construction cost stated in paragraph 1 herein.

2.4. Cost of transportation and insurance; taxes, other relevant fees and charges of equipment

Conversion value of transportation and insurance; taxes, other relevant fees and charges () of equipment i shall be computed according to the following formula:

(19)

Where:

: Cost of transportation and insurance; taxes, other relevant fees and charges of equipment I, qualified for final settlement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Post-conversion cost of purchase of equipment i.

2.5. Conversion of cost of training and technology transfer

If the cost of training and technology transfer is realized in foreign currency, the conversion value of the cost of training and technology transfer shall be computed in the manner similar to the approach for conversion of equipment in foreign currency, specified in paragraph b, 2.1 herein. If the aforesaid cost is realized in domestic currency, the conversion value () of equipment I shall be determined according to the following formula:

(20)

Where:

: Cost of training and technology transfer of equipment i, qualified for final settlement;

: Cost of purchase of equipment i, qualified for final settlement;

: Post-conversion cost of purchase of equipment i.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conversion value of administrative cost for purchase of equipment i of a contractor () shall be calculated according to the following formula:

(21)

Where:

: Administrative costs for purchase of equipment i of a contractor, qualified for final settlement;

: Cost of purchase of equipment i, qualified for final settlement;

 : Post-conversion cost of purchase of equipment i.

2.7. Conversion of cost of purchase of copyright of software designed for running equipment

If the cost of purchase of copyright of software designed for running equipment is realized in foreign currency, the conversion value of this cost shall be calculated in the same manner as used in the approach for conversion of cost of purchase of equipment in foreign currency, stated in b, 2.1 herein. If the aforesaid cost is realized in domestic currency, the conversion value () of such cost in the year j shall be determined according to the following formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(22)

Where:

: Converted cost of purchase of copyright of software used for running equipment in the year j;

ibq: Average interest rate of the implementation year (%) quoted by the State Bank of Vietnam;

m: number of conversion years.

3. Conversion of project administration cost

Conversion value of project administration cost shall be determined by multiplying the project administration cost qualified for final settlement by the proportion of the converted cost of construction or equipment to the settled cost of construction or equipment.

4. Conversion of construction investment counseling cost

Conversion value of construction investment counseling cost shall be determined by multiplying the construction investment counseling cost qualified for final settlement by the proportion of the converted cost of construction or equipment to the settled cost of construction or equipment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conversion value of other cost associated with construction activities shall be determined by cost estimates and may be calculated like conversion of construction cost referred to in 3.1 herein. Conversion value of other cost shall be determined by multiplying respective other cost qualified for final settlement by the proportion of the converted cost of construction or equipment to the settled cost of construction or equipment.

6. Conversion of compensation, support and resettlement cost

Compensation, support and resettlement cost is a general cost, including compensations associated with land, house, fixture or property attached to land, built on water surface and others prescribed by laws; financial support from the state in case of land expropriation; resettlement costs; administrative costs for compensation, support and resettlement activities; land use fees during construction period, etc., which may vary depending on conditions, size and characteristics of a construction project or work. In order to convert this cost properly, it is necessary to classify cost-related items or accounts by the nature of each activity.

The convertible cost of compensation (land, house, fixture, property attached to land or build on water surface, etc., and other compensation costs prescribed by laws) may be determined according to instructions given by competent authorities at the date of commissioning, transfer and operation; or may be determined by referring to or using costs of compensation determined by the locality where the construction work or project is located at the date of commissioning, transfer and operation. Conversion value of other cost-related accounts or items may be calculated by using the aforesaid approaches, depending on the specific nature and requirements of respective compensation, support or resettlement activities.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.048

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!