Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 159/2011/TT- BTC sửa đổi Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 159/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 159/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 138/2007/TT-BTC NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La; Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007, Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008, Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 và Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Thông tư số 138/2007/TT-BTC) như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1, phần I như sau:

Đảm bảo thủ tục đầu tư và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại điểm 2, phần II như sau:

- Thời hạn điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư là trước ngày 25/12 hàng năm.

- Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm được thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán kế hoạch vốn hàng năm (kể cả kế hoạch điều chỉnh) là đến hết ngày 31/01 năm sau. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thanh toán vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/01 năm sau để phối hợp giải quyết.

3. Về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị:

Bãi bỏ quy định về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị tại điểm 4, phần IV; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

4. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 vào mục a, điểm 7.4, phần IV như sau:

Thời gian hỗ trợ lương thực: thực hiện theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sửa đổi, bổ sung mục a, điểm 7.5, phần IV như sau:

Căn cứ phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, thực hiện thanh toán một lần cho hộ tái định cư.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm 8.2, phần IV như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Bãi bỏ quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng quy định tại điểm 1, phần V.

8. Bổ sung nội dung trong phụ lục số 06 về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả trực tiếp cho hộ dân thực hiện.

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, phần V như sau:

Vào ngày 01/4 năm sau, Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án đến hết ngày 31/01 năm sau.

10. Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại điểm 2 phần VI như sau:

- Bãi bỏ quy định "riêng báo cáo quý IV được thay bằng báo cáo cả năm vào ngày 20/01 năm sau".

- Bổ sung báo cáo 13 tháng (thay cho báo cáo cả năm) được lập vào ngày 20/02 năm sau.

11. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm 3, phần VI như sau:

Trước khi lập báo cáo quyết toán về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối chiếu với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về số vốn đã tiếp nhận và thanh toán trong năm.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công báo; VP Ban Chỉ đạo TW về PCTN,
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC SỐ 06

(kèm theo Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính)

ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ DÂN

STT

Nội dung chi phí

Số tiền

(đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

 

TỔNG SỐ

 

 

I

Chi phí bồi thường

 

 

1

Chi trả đối tượng được bồi thường

 

 

 

Bồi thường thiệt hại về đất

 

 

 

Bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở

 

 

 

Bồi thường cây trồng, vật nuôi

 

 

 

…..

 

 

2

Chi phí tổ chức thực hiện

 

 

3

Chi phí khác (chi phí quyết toán, kiểm toán…)

 

 

II

Chi phí hỗ trợ tái định cư

 

 

1

Chi trả đối tượng được hỗ trợ

 

 

 

Hỗ trợ làm nhà ở

 

 

 

Hỗ trợ lương thực

 

 

 

………

 

 

2

Chi phí tổ chức thực hiện

 

 

3

Chi phí khác (chi phí quyết toán, kiểm toán….)

 

 

 

………………Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

1. Phụ lục này phản ánh các khoản chi phí bằng tiền thanh toán trực tiếp cho các hộ dân.

2. Kèm theo các bảng kê và các chứng từ liên quan.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 159/2011/TT- BTC sửa đổi Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116