Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2024/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mẫu báo cáo đánh giá và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Mẫu báo cáo đánh giá và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Theo đó, mẫu báo cáo đánh giá và kiểm tra hoạt động đấu thầu được quy định như sau:

- Mẫu báo cáo đánh giá:

+ Mẫu số 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Mẫu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Mẫu số 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.

Việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn không qua mạng, hồ sơ đề xuất được vận dụng các mẫu quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP .

- Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu:

+ Mẫu số 4.1A sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu;

+ Mẫu số 4.1B sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;

+ Mẫu số 4.2 sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.3 sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.4 sử dụng để lập Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.5 sử dụng để lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra.

Ngoài ra, Mẫu số 5 là mẫu được sử dụng để lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Xem chi tiết Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2024

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2024/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc có liên quan đến hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Áp dụng Mẫu và Phụ lục

1. Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2024/NĐ-CP):

a) Mẫu số 1A sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;

b) Mẫu số 1B sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

c) Mẫu số 1C sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;

d) Mẫu số 1D sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Đối với gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu quốc tế, gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, việc lập hồ sơ yêu cầu được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

2. Mẫu báo cáo đánh giá:

a) Mẫu số 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.

Việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn không qua mạng, hồ sơ đề xuất được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

3. Mẫu báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng, bao gồm:

a) Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu;

b) Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường;

c) Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

4. Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu:

a) Mẫu số 4.1A sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu;

b) Mẫu số 4.1B sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;

c) Mẫu số 4.2 sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Mẫu số 4.3 sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Mẫu số 4.4 sử dụng để lập Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Mẫu số 4.5 sử dụng để lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra.

5. Mẫu số 5 sử dụng để lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

6. Các phụ lục:

a) Phụ lục 1 : Biên bản đóng thầu (nếu cần thiết);

b) Phụ lục 2A: Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

c) Phụ lục 2B: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

d) Phụ lục 2C: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

đ) Phụ lục 3 : Quyết định kiểm tra;

e) Phụ lục 4: Thông báo kiểm tra;

g) Phụ lục 5 : Biên bản công bố Quyết định kiểm tra;

h) Phụ lục 6: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp.

Đối với đấu thầu không qua mạng, mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Biên bản thương thảo hợp đồng, Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Bản cam kết được vận dụng theo các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

7. Trường hợp cần chỉnh sửa nội dung trong Mẫu hồ sơ yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, chặt chẽ và không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ yêu cầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật để thực hiện gói thầu theo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác quy định trong hồ sơ yêu cầu.

Điều 3. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

1. Định kỳ hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 của Luật Đấu thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo cáo bằng văn bản gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp có yêu cầu về bảo mật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu giúp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm của chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

4. Chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của các gói thầu, dự án của mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 4. Thời gian báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước, ngày 15 tháng 4 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Trường hợp thời điểm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 01 tháng 02 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Trường hợp thời điểm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ.

3. Chủ đầu tư, bên mời thầu gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm theo yêu cầu về thời hạn báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định kiểm tra ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện hoạt động theo Quyết định đó và quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

2. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp:

a) Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 27 tháng 02 năm 2024, việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các nội dung còn phù hợp với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

b) Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP;

c) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu chưa phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì phải lập, sửa đổi, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định của Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.

2. K từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;

b) Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

c) Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

d) Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

3. Bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục QL
ĐT (HH).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

Đề nghị các đơn vị truy cập đường link sau để tải Phụ lục kèm theo https://vbpl.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.a4f65d3d-7fb2-4e4d-a8a4-eabld0d839da

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT OF VIETNAM
-----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No. 07/2024/TT-BKHDT

Hanoi, April 26, 2024

 

CIRCULAR

PRESCRIBING FORMS OF REQUEST FOR PROPOSAL, EVALUATION REPORT, APPRAISAL REPORT, AND REPORT ON INSPECTION OF BIDDING ACTIVITIES

Pursuant to the Law on Bidding dated June 23, 2023;

Pursuant to the Law on Public-Private Partnership Investment dated June 18, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2024/ND-CP dated February 27, 2024 elaborating and providing guidelines for implementation of the Law on Bidding regarding contractor selection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2024/ND-CP dated February 27, 2024 elaborating and providing guidelines for implementation of the Law on Bidding regarding selection of investors for projects which require bidding as prescribed by specialized laws;

Pursuant to the Government’s Decree No. 35/2021/ND-CP dated March 29, 2021 providing guidelines for implementation of the Law on public-private partnership investment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2020/ND-CP dated February 28, 2020 elaborating on some Articles of the Law on Bidding regarding investor selection;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.At the request of the Director General of the Public Procurement Agency; 

The Minister of Planning and Investment of Vietnam promulgates a Circular prescribing forms of request for proposals, evaluation report, appraisal report, and report on inspection of bidding activities.

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular introduces detailed regulations on forms of request for proposal, evaluation report, appraisal report, and report on inspection of bidding activities.

2. This Circular applies to authorities, organizations and individuals performing or involved in the activities specified in clause 1 of this Article.

Article 2. Use of Forms and Appendixes

1. Forms of the request for proposal (RFP) are used in common direct contracting procedures prescribed in Article 76 and Article 77 of the Government’s Decree No. 24/2024/ND-CP dated February 27, 2024 elaborating and providing guidelines for implementation of the Law on Bidding regarding contractor selection (hereinafter referred to as “Decree No. 24/2024/ND-CP”), including:

a) Form No. 1A used for preparing RFP for construction package;

b) Form No. 1B used for preparing RFP for procurement of goods package;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Form No. 1D used for preparing RFP for consulting service package.

RFPs for mixed packages applying direct contracting method, packages applying international direct contracting, and packages applying direct procurement method may be prepared using the forms in this clause on the basis of compliance with provisions of the Law on Bidding and Decree No. 24/2024/ND-CP.

2. Forms of valuation reports include:

a) Form No. 2A used for preparing bid evaluation reports for non-consulting service packages, procurement of goods packages, construction packages, and mixed packages applying offline limited bidding or competitive bidding under single-stage one-envelope procedure;

b) Form No. 2B used for preparing bid evaluation reports for non-consulting service packages, procurement of goods packages, construction packages, and mixed packages applying offline limited bidding or competitive bidding under single-stage two-envelope procedure;

c) Form No. 2C used for preparing bid evaluation reports for consulting service packages applying offline limited bidding or competitive bidding method.

Reports on evaluation of expressions of interest, prequalification applications or bids for packages applying offline two-stage procedure, and proposals may be prepared using the forms in this clause on the basis of compliance with provisions of the Law on Bidding and Decree No. 24/2024/ND-CP.

3. Forms of appraisal reports are used for both online and offline bidding, including:

a) Form No. 3A used for preparing reports on appraisal of bidding documents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Form No. 3C used for preparing reports on appraisal of contractor selection results.

Reports on appraisal of bidding documents for packages applying two-stage procedure, EOI request, prequalification document, RFPs; appraisal of results of evaluation of EOIs or prequalification applications; appraisal of list of technically-responsive bidders for packages applying two-stage procedure; appraisal of contractor selection results for packages applying two-stage procedure, packages applying online quotation, direct contracting or direct procurement method may be prepared using the forms in this clause on the basis of compliance with provisions of the Law on Bidding and Decree No. 24/2024/ND-CP.

4. Forms used in inspection of bidding activities include:

a) Form No. 4.1A used for preparing a plan for periodic inspection of bidding activities;

b) Form No. 4.1B used for preparing a detailed inspection plan;

c) Form No. 4.2 used for preparing the draft report on performance of contractor/investor selection tasks;

d) Form No. 4.3 used for preparing report on inspection of contractor/investor selection;

dd) Form No. 4.4 used for preparing conclusion on inspection of contractor/investor selection;

e) Form No. 4.5 used for preparing reports on implementation of inspection conclusions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Appendixes:

a) Appendix 1: Bid closing record (if necessary);

b) Appendix 2A: Bid opening record (for packages applying single-stage one-envelope procedure);

c) Appendix 2B: Record of opening of technical proposals (for packages applying single-stage two-envelope procedure);

d) Appendix 2C: Record of opening of financial proposals (for packages applying single-stage two-envelope procedure);

dd) Appendix 3: Inspection decision;

e) Appendix 4: Inspection notice;

g) Appendix 5: Record of announcement of inspection decision;

h) Appendix 6: Notice of termination of direct inspection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Any modifications to the RFP form specified in clause 1 of this Article must be appropriate, convincing, and conformable with provisions of the Law on Bidding and Decree No. 24/2024/ND-CP. Such modifications and reasons thereof must be clearly specified in the request for approval of RFP submitted to the employer. In any case, the employer must ensure that the selected bidder shall meet capacity and experience requirements, and have appropriate technical solutions for executing the package on the schedule and in a manner meeting quality requirement and other requirements set forth in the RFP.

Article 3. Authorities and obligations in charge of submitting reports on performance of bidding activities

1. The Ministry of Planning and Investment of Vietnam shall annually submit consolidated report on performance of bidding activities nationwide to the Prime Minister of Vietnam.

2. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, other central-government authorities, provincial People's Committees, state-owned enterprises, and other authorities and organizations that are the regulated entities in Article 2 of the Law on Bidding shall submit annual reports on performance of bidding activities in provinces, fields or areas under their management on VNEPS or submit written reports to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam if information confidential requirements are imposed.

3. Provincial Departments of Planning and Investment, and units tasked with managing bidding activities shall assist Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, other central-government authorities, provincial People's Committees, state-owned enterprises, and other authorities and organizations in expediting and preparing annual consolidated reports on performance of bidding activities by employers and procuring entities in provinces, fields or areas under their management.

4. Employers and procuring entities shall submit reports on bidding for their packages or projects to Provincial Departments of Planning and Investment or units tasked with managing bidding activities prescribed in clause 3 of this Article.

Article 4. Time limits for submitting reports on bidding activities

1. The Ministry of Planning and Investment of Vietnam shall submit reports to the Prime Minister by April 15 of the year following the reporting period. If this deadline falls on a weekly day off or public holiday as defined in the Labour Code, it shall be extended to the next business day after the day off or the public holiday.

2. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, other central-government authorities, provincial People's Committees, and state-owned enterprises shall submit reports on VNEPS by February 01 of the year following the reporting period. If this deadline falls on a weekly day off or public holiday as defined in the Labour Code, it shall be extended to the next business day after the day off or the public holiday.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 5. Transition

1. Inspection teams established under inspection decisions issued before the effective date of this Circular shall continue operating under such decisions and provisions of the Circular No. 10/2016/TT-BKHDT dated July 22, 2016 of the Minister of Planning and Investment of Vietnam prescribing supervision, monitoring and inspection of bidding activities.

2. Regarding packages applying direct contracting or direct procurement method:

a) If the RFP is issued within the period commencing on January 01, 2024 to before February 27, 2024, preparation of RFP, evaluation of proposals, appraisal of contractor selection result, and signing and performance of contract shall comply with provisions of the Law on Bidding No. 22/2023/QH15, and provisions of the Decree No. 63/2014/ND-CP which are not contrary to the Law on Bidding No. 22/2023/QH15;

b) If the RFP is issued within the period commencing on February 27, 2024 to before the effective date of this Circular, preparation of RFP, evaluation of proposals, appraisal of contractor selection result, and signing and performance of contract shall comply with provisions of the Law on Bidding No. 22/2023/QH15, and the Decree No. 24/2024/ND-CP;

c) From the effective date of this Circular, preparation, modification, appraisal and approval of RFPs for packages for which the RFP is not yet issued before the effective date of this Circular must comply with provisions of this Circular.

Article 6. Effect

1. This Circular comes into force from June 15, 2024.

2. The documents listed hereunder shall cease to have effect from the effective date of this Circular: 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The Circular No. 19/2015/TT-BKHDT dated November 27, 2015 of the Minister of Planning and Investment of Vietnam;

c) The Circular No. 23/2015/TT-BKHDT dated December 21, 2015 of the Minister of Planning and Investment of Vietnam;

d) The Circular No. 06/2017/TT-BKHDT dated December 05, 2017 of the Minister of Planning and Investment of Vietnam;

3. Article 10 of the Circular No. 09/2019/TT-BKHDT dated July 29, 2019 of the Minister of Planning and Investment of Vietnam is abrogated.

Article 7. Implementation

1. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, other central-government authorities, People’s Committees at all levels, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam for consideration and guidance./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.469

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!