Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỐC LÁ LÁ TẠI TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng;
Căn cứ Thông tư số 50/2004/TT-BTC ngày 08/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư và chế biến nguyên liệu thuốc lá;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định văn bản số 221/BC-STP ngày 27/4/2006 và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 26/SNNPTNT-NN, ngày 18/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá tại tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh thuốc lá lá tại tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VP Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội-Ninh Thuận;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT, NL, NC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỐC LÁ LÁ TẠI TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy chế phối hợp đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá (sau đây gọi tắt là quy chế) quy định quyền và nghĩa vụ các bên có liên quan trong sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá, áp dụng cho Công ty Cổ phần Hòa Việt (trực tiếp là Chi nhánh Công ty cổ phần Hòa Việt tại Ninh Thuận); các tổ chức, cá nhân có kinh doanh sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá (không phân biệt loại hình và thành phần kinh tế) thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá thông qua hợp đồng với tổ chức, hộ nông dân sản xuất thuốc lá lá tại Ninh Thuận.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

Quy chế phối hợp trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá quy định sự phối hợp trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá nhằm khắc phục tình trạng tranh mua, tranh bán, phá giá thị trường gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, người trồng thuốc lá lá và người tiêu dùng, tạo điều kiện cho ngành thuốc lá phát triển ổn định bền vững và tăng thu nhập cho nhà nước, tổ chức, cá nhân, nâng cao đời sống nhân dân (đặc biệt là những người trực tiếp trồng cây thuốc lá lá).

Chương 2.

PHÁT TRIỂN VÙNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU

Điều 3. Quy hoạch vùng nguyên liệu.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận là cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm rà soát, lập quy hoạch vùng phát triển cây thuốc lá cụ thể đến từng huyện, xã; lập dự án vùng nguyên liệu tập trung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy hoạt động.

2. Trường hợp trên địa bàn tỉnh có nhiều tổ chức, cá nhân, cơ sở thu mua nguyên liệu thuốc lá lá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì cùng các tổ chức, cá nhân, cơ sở rà soát, thống nhất phân định vùng sản xuất nguyên liệu thuốc lá lá trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, xét duyệt quy hoạch cụ thể đến từng huyện, xã cho từng đơn vị.

Điều 4. Thời vụ, kế hoạch sản xuất thuốc lá lá.

Căn cứ vào kế hoạch thời vụ sản xuất thuốc lá lá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Ban điều hành dự án phát triển cây thuốc lá hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thông báo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống thuốc lá lá cho các huyện, xã, tổ chức, hộ nông dân trồng thuốc lá để làm cơ sở cân đối nhu cầu, chỉ đạo sản xuất theo đúng thời vụ, kế hoạch.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 5. Ký kết hợp đồng.

Hợp đồng đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá, là văn bản có giá trị pháp lý, các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật; bên nào thực hiện không đúng những nội dung đã cam kết trong hợp đồng mà gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của bên đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phải có trách nhiệm:

1. Hỗ trợ vốn, giống và hướng dẫn kỹ thuật cho người sản xuất;

2. Thu mua thuốc lá lá đúng số lượng, thời gian và địa điểm như đã cam kết trong hợp đồng;

3. Đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng và số lượng thuốc lá lá phải đúng quy định, không được tự ý hạ cấp sản phẩm, ép giá mua thuốc lá lá, nâng giá bán vật tư, làm thiệt hại cho người trồng thuốc lá lá.

Điều 7. Trách nhiệm của bên sản xuất.

Người sản xuất đã được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ thuốc lá lá ứng trước vật tư, tiền vốn, thì phải sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, bán đủ số lượng, đúng thời gian và đúng tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá lá đã quy định trong hợp đồng; không được tự ý bán cho đơn vị, cá nhân khác gây thiệt hại cho doanh nghiệp đã ký hợp đồng.

Điều 8. Các biện pháp hỗ trợ.

Ban điều chỉnh dự án phát triển cây thuốc lá tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn, giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá với người sản xuất theo quy định của pháp luật nhằm giúp cho người sản xuất tăng năng suất và hiệu quả cây trồng đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng.

Điều 9. Chế độ khen thưởng.

1. Các cơ quan chức năng (đơn vị phối hợp) và tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá lá hàng năm thực hiện đạt kết quả tốt về sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá thì được các doanh nghiệp (ký hợp đồng đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá) khen thưởng thích đáng, chế độ khen thưởng chủ yếu thực hiện cho công tác đầu tư sản xuất, quản lý, tiêu thụ thuốc lá lá theo hợp đồng đã ký.

2. Mức khen thưởng hàng năm do các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, thu mua thuốc lá lá quyết định trên cơ sở tỷ lệ % (phần trăm) doanh thu giá trị thuốc lá lá (bao gồm doanh thu thuốc lá lá vàng sấy và thuốc lá nâu phơi); mức thưởng cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ chỉ đạo Ban điều hành dự án phát triển cây thuốc lá Ninh Thuận có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng hoàn tất dự án phát triển cây thuốc lá tại tỉnh Ninh Thuận, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện.

b) Triển khai kế hoạch, biện pháp tổ chức sản xuất, phát triển thuốc lá nguyên liệu theo dự án được duyệt.

c) Thực hiện các biện pháp quản lý, thu mua nguồn nguyên liệu thuốc lá lá, thu thuế trên khâu lưu thông theo quy định của pháp luật hiện hành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng thời kỳ và theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan thành viên của Ban điều hành.

d) Tham mưu UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân các xã, giúp đỡ và hướng dẫn nội dung tổ chức sản xuất, phát triển thuốc lá theo kế hoạch đảm bảo đạt năng suất, chất lượng yêu cầu.

đ) Vận động, hướng dẫn nhân dân thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phát triển sản xuất, tiêu thụ, quản lý kinh doanh thuốc lá nguyên liệu.

2. Hội Nông dân các cấp phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tuyên truyền vận động nông dân ký kết và thực hiện hợp đồng đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá đối với các doanh nghiệp.

3. Ban điều hành dự án phát triển thuốc lá tỉnh Ninh Thuận tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nội dung quy chế trên cơ sở đề nghị của các địa phương, các ngành chức năng, các doanh nghiệp. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/2006/QĐ-UBND ngày 10/05/2006 về Quy chế phối hợp đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá lá tại tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198