Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2006 Quy đinh về phân cấp lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Biện pháp-thi công, Dự toán công trình Quyết toán các công trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thuộc nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tư và xây dựng do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 952/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Châu
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 952/QĐ-UBND

Tây ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP LẬP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, BIỆN PHÁP-THI CÔNG, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SỬA CHỮA, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2006 số 41/BB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 21 /Tr-SNN&PTNT ngày 26 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Biện pháp thi công Dự toán công trình và Quyết toán các công trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng nâng cấp thuộc nguồn vân Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tư và xây dựng”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1150/2001/QĐ-CT ngày 17/12/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh;

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chù tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, CVNC;
- Như Điều 4;
- Lưu VT-VP. UBND tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP LẬP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, BIỆN PHÁP-THI CÔNG, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SỬA CHỮA, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 952/2006/QĐ-UBNĐ ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi là nhiệm vụ của ngành chuyên môn, của đơn vị quản lý trực tiếp và của các tổ chức tập thể hộ dùng nước. Căn cứ vào phân cấp quản lý kênh và công trình đã quy định, yêu cầu các đơn vị, tập thể, cá nhân có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp kênh và công trình kịp thời nhằm chống xuống cấp, đảm bảo công trình làm việc bình thường, tránh dẫn đến hư hỏng lớn.

Điều 2. Đối với kênh tưới hoặc kênh tiêu có diện tích từ 50 ha trở lên thì việc sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp kênh và công trình được bố trí từ nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi do Nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật và từ nguồn thu thủy lợi phí.

Đối với kênh tưới hoặc kênh tiêu có diện tích dưới 50 ha theo phân cấp do UBND huyện, thị quản lý thì được Nhà nước hỗ trợ đầu tư phần xây đúc, còn phần đất do chính quyền huy động lao động của địa phương để thực hiện đắp vá, nạo vét, phát cỏ mái kênh, cắt vớt rong trong lòng kênh, làm mới mở rộng diện tích tưới theo quy hoạch; từng bước chuyển giao cho tập thể nông dân tự quản lý, khai thác, sửa chữa.

Trình tự thực hiện quản lý nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi theo quy định dưới đây.

Chương II

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN DUY TU, SỬA CHỮA, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 3. Lập, phê duyệt kế hoạch và phân khai vốn

1. Lập kế hoạch vốn

Công ty khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh là chủ đầu tư các nguồn vốn sửa chữa, có trách nhiệm lập kế hoạch vốn duy tu, sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống kênh mương được phân cấp quản lý theo đúng quy định.

Áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Tây Ninh và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung Ương và địa phương.

3. Lập hồ sơ biện pháp thủ công và dự toán công trình

a) Việc lập biện pháp thi công do Hội đồng lập biện pháp, thuyết minh khối lượng, .kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện; thành phần Hội đồng gồm có: Chi cục Thủy lợi Tây Ninh; các phòng, ban và các-xí nghiệp, trạm trực thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng:

- Công tác phát cỏ mái kênh, đáy kênh, cất vớt rong trong lòng kênh;

- Sửa chữa công trình xây đúc có khối lượng bê tông dưới 5m3/ 01 vị trí công trình;

- Công tác nạo vét cục bộ lòng kênh, đắp áp trúc mái kênh, tôn bờ kênh, xử lý lở lòng, đắp bể sạt có tổng khối lượng đất đào đắp dưới 300m3/01 tuyến kênh (từ 50m3 trở lên/ 01 tuyến kênh, sử dụng tài liệu khảo sát của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh);

- Sửa chữa các phần thiết bị cơ khí, các bộ phận đóng mở và phần cơ điện các trạm bơm.

c) Danh mục hồ sơ gồm có:

- Biên bản Hội đồng xác minh khối lượng hư hỏng thực tế, nguyên nhân hư hỏng để lập biện pháp thi công.

- Hồ sơ dự toán công trình do công ty Khai thác, công trình thủy lợi Tây Ninh lập theo đúng quy định hiện hành.

d) Đơn giá lập dự toán:

- Áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Tây Ninh và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Công tác phần cỏ mái kênh, đáy kênh: áp dụng đơn giá phát hoang rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn bằng 0

- Cắt, vớt rong trong lòng kênh: áp dụng đơn giá phát hoang rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn bằng 0.

4. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định nội dung thiết kế cơ sở trong thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công của các Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên.

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công của các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công và dự toán công trình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Về tư vấn thiết kế xây dựng

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng đối với gói thầu tư vấn cổ giá gói thầu dưới 500 triệu đồng. Nếu gói thầu tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên thì tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

2. Tổ chức thi công

a) Công tác phát cỏ mái kênh, đáy kênh, vớt rong trong lòng kênh giao Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh tự tổ chức thực hiện.

b) Công tác sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp kênh và công trình trên kênh; Sửa chữa, đầu tư mới thiết bị cơ khí, các bộ .phận đóng mở và phần cơ diện các trạm bơm có giá trị dự toán xây lắp dưới 300 triệu đồng, giao Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh tự tổ chức thực hiện, có hợp đồng nội bộ với các đơn vị trực thuộc Công ty gồm: xí nghiệp xây lắp; các xí nghiệp và các trạm thủy nông.

c) Các hạng mục công trình có giá trị dự toán xây lắp từ 300 triệu đồng trở lên: thực hiện theo Luật đấu thầu hiện hành.

d) Phần tự thực, hiện ở Điểm a và b phải thuê đơn vị tư vấn giám sát theo đúng quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

3. Quản lý chất lượng công trình xây dựng

a) Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra .định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Điều 6. Cấp phát, thanh quyết toán vốn

a) Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm soát cấp phát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

b) Sở Tài chính chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Các công trình đã và dang thực hiện trước ngày quy định này có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm bắt đầu thực hiện công trình đó./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2006 Quy đinh về phân cấp lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Biện pháp-thi công, Dự toán công trình Quyết toán các công trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thuộc nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tư và xây dựng do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220