Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 922/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 18/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỂ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BOT MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI VÀ QUỐC LỘ 1, ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRẠM 2 CŨ ĐẾN NÚT GIAO TÂN VẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn c Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư s 56/2014/TT- BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính vsửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận ti quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bđể kinh doanh do B Giao thông vận ti qun lý;

Căn cứ Thông tư s 60/2018/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Hợp đồng BOT số 03/2009/HĐ-B.O.T ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Phụ lục Hợp đng BOT s 3027/2018/PLHĐ-B.O.T ngày 09 tháng 07 năm 2018 ký giữa Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty C phần đu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty C phn đầu tư cu đường CIl và Công ty C phn Đu và Xây dựng xa lộ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành ph ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII) tại Văn bản số 86/2021/CV-CII ngày 12 tháng 3 năm 2021 về trình dự thảo Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 18 tháng 3 năm 2021 ký giữa Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty CII, Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII và Công ty C phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội về xác định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc l 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình s 2619/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 03 năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đ hoàn vn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc l1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1370/STC-QLG ngày 15 tháng 3 năm 2021 và S Tư pháp tại Công văn số 929/STP-VB ngày 15 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thu giá dịch vụ sdụng đường bộ dự án BOT Mrộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT, với các nội dung sau:

1.1. Tên Trạm: Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

1.2. Địa điểm đặt trạm: Tại Km 4+300 đến Km 4+900 của tuyến đường xa lộ Hà Nội.

1.3. Thời đim bắt đầu thu giá: từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

1.4. Công nghệ thu giá: Công nghệ thu giá tự động RFiD và thu giá 1 dừng sử dụng mã vạch 1 chiều.

1.5. Hình thức thu giá: Thu giá dịch vụ sdụng đường bộ theo lượt.

1.6. Đối tượng min và giảm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

a) Đối tượng được miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quy định tại Điều 2 Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

b) Đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ:

- Giảm 100% mức thu cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo tuyến cố định ca Thành phố Hồ Chí Minh có lộ trình đi qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

- Giảm 50% mức thu cụ thể cho các loại xe ôtô dưới 12 ghế ngồi không sử dụng để kinh doanh mà chủ sở hu các phương tiện này có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên 06 tháng (tớc ngày Trạm thu phí xa lộ Hà Nội đi vào hoạt động) tại các vị trí thuộc mặt tiền đường của 2 đường song hành của trục xa lộ Hà Nội thuộc Thành phố Thủ Đức. Chủ sở hữu sdụng các phương tiện này phải sử dụng dịch vụ thu giá tự động không dừng (ETC) và có hồ sơ xác nhận cư trú của y ban nhân dân Quận và xác nhận không sử dụng phương tiện để kinh doanh của SGiao thông vận tải.

1.7. Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ:

a) Biểu giá:

(Đơn vị tính: đồng/vé/lượt, đng/vé/tháng; đng/vé/quý).

Số tt

Phương tiện s dụng dịch vụ đường bộ

Mức giá

Vé 1 lượt

Vé tháng
(vé lượt x 30)

Vé quý
(vé tháng x 3 x 0,9)

1

Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe ti có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng

28.000

840.000

2.268.000

2

Xe ch khách t12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe ti có tải trọng từ 2 tn đến dưới 4 tấn

42.000

1.260.000

3.402.000

3

Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tn

55.000

1.650.000

4.455.000

4

Xe tải có ti trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tn, xe chở hàng bằng container 20 ft

110.000

3.300.000

8.910.000

5

Xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 ft

155.000

4.650.000

12.555.000

b) Biểu giá áp dụng từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến 24 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022 (trong tình hình ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19).

(Đơn vị tính: đồng/vé/lượt, đng/vé/tháng; đng/vé/quý).

Số tt

Phương tiện s dụng dịch vụ đường bộ

Mức giá

Vé lượt

Vé tháng
(vé lượt x 30)

Vé quý
(vé tháng x 3 x 0,9)

1

Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận ti khách công cộng

25.000

750.000

2.025.000

2

Xe chở khách từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có ti trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

38.000

1.140.000

3.078.000

3

Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có ti trọng từ 4 tn đến dưới 10 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Xe ti có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 ft

100.000

3.000.000

8.100.000

5

Xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 ft

140.000

4.200.000

1.340.000

Ghi chú: từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2022 thực hiện mức giá quy định tại điểm a Mục 1.7 nêu trên.

Điều 2. Tổ chức thực hin.

2.1. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kthuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII) có trách nhiệm:

a) Tổ chức hoạt động của Trạm thu phí xa lộ Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, thông báo công khai liên tục trước 05 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu phí về thời gian bắt đầu thu, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu, mức thu...

b) Xây dựng phương án, bố trí phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đkịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến đường.

c) Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Công an Thành phố Thủ Đức và đơn vị có liên quan triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2.2. Công an thành phố ThĐức có trách nhiệm lập phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Trạm thu phí hoạt động.

2.3. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công ty Cphần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự trong quá trình thu giá.

2.4. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cphần Đầu tư hạ tầng kthuật Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trưởng, Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội và Th trưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo):
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- TTUB: CT; PCT/DA;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPUB: CVP, PVP/DA/ĐT;
- Các cơ quan báo, đài;
- Phòn
g TH, ĐT, DA;
- Lưu: VT, (DA-LCT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness 
---------------

No. 922/QD-UBND

Ho Chi Minh City, March 18, 2021

 

DECISION

IMPOSITION OF HANOI HIGHWAY TOLLS FOR RECOVERY OF INVESTMENT IN THE BOT PROJECT FOR EXPANSION OF HANOI HIGHWAY AND HIGHWAY 1 WITHIN THE SEGMENT FROM TRAM 2 JUNCTION TO TAN VAN JUNCTION

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Pricing dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 elaborating some Articles of the Law on Pricing; the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 on amendments to Decree No. 177/2013/ND-CP ;

Pursuant to Circular No. 56/2014/TT- dated April 28, 2014 providing guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 elaborating some Articles of the Law on Pricing; Circular No. 233/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 on amendments to some Articles of Circular No. 56/2014/TT-BTC ;

Pursuant to Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Ministry of Transport on maximum tolls on roads for commercial purpose under the management of the Ministry of Transport;

Pursuant to Circular No. 60/2018/TT-BGTVT dated December 21, 2018 on amendments to some Article of Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Ministry of Transport  on maximum tolls on roads for commercial purpose under the management of the Ministry of Transport;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249