Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 922/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 18/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỂ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BOT MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI VÀ QUỐC LỘ 1, ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRẠM 2 CŨ ĐẾN NÚT GIAO TÂN VẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cNghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư s56/2014/TT- BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính vsửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận ti quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bđể kinh doanh do B Giao thông vận ti qun lý;

Căn cứ Thông tư s60/2018/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đkinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Hợp đồng BOT số 03/2009/HĐ-B.O.T ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Phụ lục Hợp đng BOT s3027/2018/PLHĐ-B.O.T ngày 09 tháng 07 năm 2018 ký giữa Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty Cphần đu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty C phn đầu tư cu đường CIl và Công ty C phn Đuvà Xây dựng xa lộ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII) tại Văn bản số 86/2021/CV-CII ngày 12 tháng 3 năm 2021 về trình dự thảo Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 18 tháng 3 năm 2021 ký giữa Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty CII, Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII và Công ty Cphần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội về xác định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc l 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình s 2619/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 03 năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đ hoàn vn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc l1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1370/STC-QLG ngày 15 tháng 3 năm 2021 và STư pháp tại Công văn số 929/STP-VB ngày 15 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT, với các nội dung sau:

1.1. Tên Trạm: Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

1.2. Địa điểm đặt trạm: Tại Km 4+300 đến Km 4+900 của tuyến đường xa lộ Hà Nội.

1.3. Thời đim bắt đầu thu giá: từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

1.4. Công nghệ thu giá: Công nghệ thu giá tự động RFiD và thu giá 1 dừng sử dụng mã vạch 1 chiều.

1.5. Hình thức thu giá: Thu giá dịch vụ sdụng đường bộ theo lượt.

1.6. Đối tượng min và giảm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

a) Đối tượng được miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quy định tại Điều 2 Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

b) Đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ:

- Giảm 100% mức thu cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo tuyến cố định ca Thành phố Hồ Chí Minh có lộ trình đi qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

- Giảm 50% mức thu cụ thể cho các loại xe ôtô dưới 12 ghế ngồi không sử dụng để kinh doanh mà chủ sở hu các phương tiện này có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên 06 tháng (tớc ngày Trạm thu phí xa lộ Hà Nội đi vào hoạt động) tại các vị trí thuộc mặt tiền đường của 2 đường song hành của trục xa lộ Hà Nội thuộc Thành phố Thủ Đức. Chủ sở hữu sdụng các phương tiện này phải sử dụng dịch vụ thu giá tự động không dừng (ETC) và có hồ sơ xác nhận cư trú của y ban nhân dân Quận và xác nhận không sử dụng phương tiện để kinh doanh của SGiao thông vận tải.

1.7. Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ:

a) Biểu giá:

(Đơn vị tính: đồng/vé/lượt, đng/vé/tháng; đng/vé/quý).

Số tt

Phương tiện sdụng dịch vụ đường bộ

Mức giá

Vé 1 lượt

Vé tháng
(vé lượt x 30)

Vé quý
(vé tháng x 3 x 0,9)

1

Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe ti có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng

28.000

840.000

2.268.000

2

Xe ch khách t12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe ti có tải trọng từ 2 tn đến dưới 4 tấn

42.000

1.260.000

3.402.000

3

Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tn

55.000

1.650.000

4.455.000

4

Xe tải có ti trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tn, xe chở hàng bằng container 20 ft

110.000

3.300.000

8.910.000

5

Xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 ft

155.000

4.650.000

12.555.000

b) Biểu giá áp dụng từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến 24 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022 (trong tình hình ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19).

(Đơn vị tính: đồng/vé/lượt, đng/vé/tháng; đng/vé/quý).

Số tt

Phương tiện sdụng dịch vụ đường bộ

Mức giá

Vé lượt

Vé tháng
(vé lượt x 30)

Vé quý
(vé tháng x 3 x 0,9)

1

Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận ti khách công cộng

25.000

750.000

2.025.000

2

Xe chở khách từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có ti trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

38.000

1.140.000

3.078.000

3

Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có ti trọng từ 4 tn đến dưới 10 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Xe ti có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 ft

100.000

3.000.000

8.100.000

5

Xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 ft

140.000

4.200.000

1.340.000

Ghi chú: từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2022 thực hiện mức giá quy định tại điểm a Mục 1.7 nêu trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

2.1. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kthuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII) có trách nhiệm:

a) Tổ chức hoạt động của Trạm thu phí xa lộ Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, thông báo công khai liên tục trước 05 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu phí về thời gian bắt đầu thu, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu, mức thu...

b) Xây dựng phương án, bố trí phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đkịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến đường.

c) Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Công an Thành phố Thủ Đức và đơn vị có liên quan triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2.2. Công an thành phố ThĐức có trách nhiệm lập phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Trạm thu phí hoạt động.

2.3. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công ty Cphần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự trong quá trình thu giá.

2.4. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cphần Đầu tư hạ tầng kthuật Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trưởng, Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo):
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- TTUB: CT; PCT/DA;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPUB: CVP, PVP/DA/ĐT;
- Các cơ quan báo, đài;
- Phòn
g TH, ĐT, DA;
- Lưu: VT, (DA-LCT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness 
---------------

No. 922/QD-UBND

Ho Chi Minh City, March 18, 2021

 

DECISION

IMPOSITION OF HANOI HIGHWAY TOLLS FOR RECOVERY OF INVESTMENT IN THE BOT PROJECT FOR EXPANSION OF HANOI HIGHWAY AND HIGHWAY 1 WITHIN THE SEGMENT FROM TRAM 2 JUNCTION TO TAN VAN JUNCTION

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Pricing dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 elaborating some Articles of the Law on Pricing; the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 on amendments to Decree No. 177/2013/ND-CP;

Pursuant to Circular No. 56/2014/TT- dated April 28, 2014 providing guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 elaborating some Articles of the Law on Pricing; Circular No. 233/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 on amendments to some Articles of Circular No. 56/2014/TT-BTC;

Pursuant to Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Ministry of Transport on maximum tolls on roads for commercial purpose under the management of the Ministry of Transport;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to BOT contract No. 03/2009/HD-B.O.T dated November 25, 2009 and Appendix No. 3027/2018/PLHD-B.O.T dated July 09, 2018 between the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), CII Bridges and Roads Investment JSC (CIIBR) and Hanoi Highway Construction and Investment JSC (HNHC JSC);

Pursuant to Decision No. 907/QD-UBND dated March 17, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on maximum tolls for roads that belong to the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction;

At the request of CII in Document No. 86/2021/CV-CII dated March 12, 2021 on the draft agreement on adjustments to Hanoi Highway tolls;

Pursuant to the Agreement dated March 18, 2021 between the People’s Committee of Ho Chi Minh City, CII, CIIBR and HNHC JSC on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction;

In consideration of the request of Director of the Services of Transport in Document No. 2619/TTr-SGTVT dated March 18, 2021 on Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction; opinions of Department of Finance in Official Dispatch No. 1370/STC-QLG dated March 15, 2021 and of Department of Justice in Official Dispatch No. 929/STP-VB dated March 15, 2021.

DECIDES:

Article 1. Initiation of the collection of tolls for the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction:

1.1. Name of tollbooth: Hanoi Highway Toll Station

1.2. Tollbooth location: From Km 4+300 to Km 4+900 of Hanoi Highway.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4. Collection technology: RFiD and single stop collection using barcodes.

1.5. Collection method: entry-based.

1.6. Eligibility for toll exemption and toll reduction:

a) The entities eligible for toll exemption are specified in Article 2 of Decision No. 907/QD-UBND dated March 17, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on maximum tolls for roads that belong to the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction.

b) Entities eligible for toll reduction:

- Public transportation buses of Ho Chi Minh City operating fixed routes that go through Hanoi Highway Toll Station are eligible for 100% toll reduction.

- Any motor vehicle that satisfies the following conditions shall be eligible for 50% toll reduction: (i) It has fewer than 12 seats; (ii) it is not used for commercial purposes; (iii) its owner has a permanent residence or long-term temporary residence (over 06 months before inauguration date of Hanoi Highway Toll Station) at a location along either parallel road of Hanoi Highway segment in Thu Duc City. Owners of these motor vehicles shall pay tolls using electronic toll collection (ETC) technology and must obtain the confirmation of residence from the People’s Committee of the district and the confirmation that the vehicle is not used for commercial purposes from the Department of Transport.

1.7. Tolls:

a) Tolls:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Road vehicle

Tolls

1 entry

Monthly ticket (30 entries)

Quarter
(Monthly ticket x 3 x 0,9)

1

Passenger vehicle with fewer than 12 seats; trucks with payload of less than 2 tonnes, public transportation buses

28.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.268.000

2

Passenger vehicle with 12 - 30 seats; trucks with payload of 2 tonnes to less than 4 tonnes

42.000

1.260.000

3.402.000

3

Passenger vehicle with 31 seats or more; trucks with payload of 4 tonnes to less than 10 tonnes

55.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.455.000

4

Trucks with payload of 10 tonnes to less than 18 tonnes, cargo vehicles with 20 ft container

110.000

3.300.000

8.910.000

5

Trucks with payload of over 18 tonnes, cargo vehicles with 40 ft container

155.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.555.000

b) Tolls applicable from 00:00 of April 01, 2021 to 24:00 of March 31, 2022 (during the impact of Covid-19 pandemic)

Unit: VND/ticket/entry, VND/ticket/month; VND/ticket/quarter

No.

Road vehicle

Tolls

1 entry

Monthly ticket (30 entries)

Quarter
(Monthly ticket x 3 x 0,9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Passenger vehicle with fewer than 12 seats; trucks with payload of less than 2 tonnes, public transportation buses

25.000

750.000

2.025.000

2

Passenger vehicle with 12 - 30 seats; trucks with payload of 2 tonnes to less than 4 tonnes

38.000

1.140.000

3.078.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Passenger vehicle with 31 seats or more; trucks with payload of 4 tonnes to less than 10 tonnes

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Trucks with payload of 10 tonnes to less than 18 tonnes, cargo vehicle with 20 ft container

100.000

3.000.000

8.100.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trucks with payload of over 18 tonnes, cargo vehicles with 40 ft container

140.000

4.200.000

1.340.000

Note: The tolls in 1.7.a apply from 00:00 of April 01, 2022.

Article 2. Organization of implementation

2.1. CII shall:

a) Organize the Hanoi Highway toll collection in accordance with regulations of law. Announce the toll collection 05 consecutive days in advance and post the collection time, technology, method, payers, tolls etc. at the toll station.

b) Prepare a plan, provide rescue equipment and forces to respond to emergencies that occur on the route.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Police Authority of Thu Duc City shall prepare a plan for assurance of public security, order and traffic safety throughout the operation of the toll station.

2.3. The People’s Committee of Thu Duc City shall carry out frequent inspections, provide assistance, cooperate with relevant units and CII in assurance of public security and order during the toll collection process.

2.4. Department of Transport shall cooperate with CII in identification of entities eligible for toll reduction.

Article 3. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

Article 4. Chief of Office of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Directors of Department of Transport, Department of Finance, Department of Planning and Investment, Department of Justice, Department of Construction, Department of Information and Communications, Department of Taxation, Traffic Project Management Board, Police Authority of Ho Chi Minh City, the President of the People’s Committee of Thu Duc City, General Director of CII, General Director of CIIBR, Director of HNHC JSC, heads of relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE PEOPLE’S COMMITTEE
PP THE PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Hoa Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204