Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Lào Cai được đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH LÀO CAI ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, CHO VAY ĐẦU TƯ, TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2013 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ văn bản số 17/HĐND-TT ngày 20/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thoả thuận tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh;

Xét đề ngh của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQL ngày 28/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Lào Cai được đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 như sau:

1. Hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

2. Đường giao thông, bến xe, sân bay, phát triển thủy điện, hệ thống truyền tải điện và phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

3. Phát triển và quản lý vận hành nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, ký túc xá sinh viên.

4. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

5. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực đô thị.

6. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

7. Khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

8. Phát triển nhà ở để tạo ra các điểm nhấn về kiến trúc đô thị tại một số khu dân cư tập trung.

9. Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

10. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Điều 2. Căn cứ Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Lào Cai nêu tại Điều 1, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Hàng năm Quỹ có trách nhiệm rà soát các danh mục lĩnh vực dự án đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, thoả thuận với HĐND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Các Sở, ngành: XD, CT, NN&PTNT, VHTT&DL, Y tế, GD&ĐT, BQL KKT;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KT, QLĐT1,3,4, TH1,2,3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Lào Cai được đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125