Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 844/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 14/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ NĂM 2023 CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀ NHÀ TRUNG TÂM KHOA KHÁM BỆNH VÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BỆNH VIỆN XÂY DỰNG GIỮA BỘ XÂY DỰNG VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 780/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3962/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 5 năm 2023, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5858/BTC-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của Bộ Xây dựng, đồng thời, tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội:

a) Thông báo hoặc quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 được điều chỉnh bổ sung cho dự án bảo đảm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

b) Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 được bổ sung theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng.

3. Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của các thông tin, số liệu của dự án và mức vốn phân bổ cho dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

PHỤ LỤC I

THÔNG TIN DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỪ BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Mã dự án (Mã trên Hệ thống, không điều chỉnh cột này)

Danh mục dự án

Thông tin quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã giao

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021, 2022 đã bố trí

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW còn lại

Thời gian

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Khởi công

Hoàn thành

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

1

Dự án đầu tư xây dựng toà nhà Trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ bệnh viện xây dựng

2021

2023

967/QĐ- BXD ngày 27/8/2021

540,953

540,000

540,000

435,000

105,000

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Bộ ngành

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết nghị

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Bộ Xây dựng

3,006,900

105,000

2,901,900

Ngành y tế, dân số và gia đình

540,000

105,000

435,000

Đại học Quốc gia Hà Nội

2,234,600

105,000

2,339,600

Ngành y tế, dân số và gia đình

105,000

105,000

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Bộ ngành

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW năm 2023 đã được Quốc hội quyết nghị và Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sau điều chỉnh

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Bộ Xây dựng

550,500

105,000

445,500

Đại học Quốc gia Hà Nội

434,500

105,000

539,500

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 844/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và ngày 14/07/2023 của Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.191

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!