Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 841/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 - km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 841/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Tấn Viên
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 841/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN NAM TUYẾN TRÁNH TP HÀ TĨNH KM517+950 - KM536+400 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh Tp. Hà Tĩnh km517+950 - km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP , Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT .

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban QLDA ATGT;
- Sở GTVT Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, Ban ĐTCT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 


DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN NAM TUYẾN TRÁNH TP HÀ TĨNH KM517+950 - KM536+400 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)
(Kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, thành phố)

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Dự án đầu tư mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP Hà Tĩnh Km517+950-Km536+400

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Tỉnh Hà Tĩnh

Chiều dài khoảng 18,45km; Quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp

1.300

Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 841/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 - km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.294
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87