Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 806/QĐHC-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 806/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND huyện, thành phố đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố:

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sau khi có văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, mức vốn hỗ trợ cụ thể;

- Đối với các công trình phải lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết đối với từng dự án cụ thể tùy theo quy mô, tính chất của dự án đó.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn: giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, quy định thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 2. Quy định về việc thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình:

1. Đối với các công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của chủ đầu tư và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể như sau:

- Sở Công Thương thẩm định đối với các dự án hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đối với các dự án thủy lợi, đê điều và các công trình nông nghiệp chuyên ngành khác.

- Sở Giao thông Vận tải thẩm định đối với các dự án giao thông.

- Sở Xây dựng thẩm định đối với các dự án dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì thẩm định là một trong các Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án.

2. Đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư (kể cả các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh):

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

b) Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc được cơ quan có thẩm quyền quy định để giao nhiệm vụ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

Điều 3. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan và Quy định này.

Điều 4. Quyết định này thay thế các nội dung sau:

- Quyết định số 541/QĐHC-CTUBND ngày 13/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Điểm 2 và 3 Công văn số 1877/CTUBND-HC ngày 18/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này.

- Theo dõi, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện hoặc khi có quy định mới của các Bộ ngành Trung ương, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời Quy định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TT TU, TT. HĐND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- Kho bạc nhà nước;
- TT Công báo;
- Lưu: NC, LT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/QĐHC-CTUBND ngày 29/06/2009 Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.709

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!