Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 78/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 78/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31/1/2003 của Chính phủ về việc Ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 13/01/2006 của UBND Thành phố về việc Ban thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 524/TTr-KH&ĐT ngày 05/05/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận - Huyện; Nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

QUY CHẾ

KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 4 SAO VÀ 5 SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu.

- Thu hút vốn đầu tư, từng bước giải quyết nhu cầu về cơ sở lưu trú có chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thủ đô theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

2.1/ Phạm vi

Bản quy định này áp dụng đối với việc xây dựng các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2.2/ Đối tượng

- Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài (gọi chung là Nhà đầu tư) thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn Thành phố.

- Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1/ Khách sạn 4, 5 sao là các khách sạn đạt các tiêu chuẩn do Tổng cục Du lịch quy định.

3.2/ Nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của luật pháp Việt Nam, đảm bảo có ngành nghề kinh doanh phù hợp, có năng lực về tài chính (Số vốn chủ sở hữu ít nhất phải đảm bảo chi trả cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng), có năng lực thực tế về quản lý kinh doanh khách sạn. Bao gồm:

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo luật doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật Doanh nghiệp;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, thông qua việc thành lập DN tại Việt Nam;

3.3/ Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Nhà đầu tư. Tuy nhiên tuỳ theo quy mô của dự án, sẽ thực hiện theo các quy định cụ thể như sau:

- Những dự án nhóm A (có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ VN đồng) do Nhà đầu tự thẩm định dự án và quyết định đầu tư. Nhưng trước khi quyết định đầu tư phải được UBND Thành phố thẩm tra và Thủ tướng chính phủ cho phép đầu tư.

- Những dự án nhóm B và C (dưới 200 tỷ VN đồng) Nhà đầu tư tự thẩm định dự án và quyết định đầu tư.

Điều 4. Yêu cầu về xây dựng và quản lý xây dựng.

- Việc xây dựng khách sạn 4, 5 sao được thực hiện theo dự án và tuân thủ theo các qui định của Nhà nước và Thành phố về qui hoạch, sử dụng đất, quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định có liên quan khác.

- Thực hiện việc cho các nhà đầu tư thuê đất đối với diện tích đất đã đền bù và giải phóng xong mặt bằng, việc quản lý dự án được thực hiện theo luật đất đai và các văn bản có liên quan khác.

- Để khuyến khích các thành phần kinh tế huy động vốn đầu tư xây dựng khách sạn 4, 5 sao, Thành phố thực hiện cơ chế thẩm định nhu cầu sử dụng đất để cho các tổ chức và cá nhân thuê, theo quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố (Không thực hiện việc giao đất theo cơ chế đấu thầu dự án có sử dụng đất).

Chương 2.

NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 5. Những ưu đãi về đất đai.

- Nhà đầu tư được thuê đất theo cơ chế thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Theo quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố), mà không phải tham gia đấu thầu.

- Nhà đầu tư không phải trực tiếp thực hiện các thủ tục về đền bù, giải phóng mặt bằng, việc giải phóng mặt bằng sẽ do Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của Thành phố, UBND các Quận - Huyện và các Sở - Ngành thực hiện.

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn thuê đất tối đa là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu Nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và các quy định khác, mà có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

Điều 6. Ưu đãi về tài chính

- Được Thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật (Đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước) đến ranh giới của dự án. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo dự án riêng và bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố.

- Được hưởng các ưu đãi về thuế, khấu hao tài sản cố định, được quy định tại luật đầu tư ngày 29/11/2005.

Điều 7. Những ưu đãi khác.

- Được lựa chọn hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án.

- Được cung cấp các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành và các thông tin có liên quan khác, khi nhà đầu tư có yêu cầu.

Điều 8. Hồ sơ, nội dung, trình tự và thủ tục thực hiện

- Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Nhà đầu tư, được thực hiện theo điều 3, điều 4 và điều 5 Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố.

- Việc lập, thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư được thực hiện theo Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31/1/2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ.

Điều 9. Nghĩa vụ của Nhà đầu tư.

- Tiếp nhận thông tin về Quy hoạch cơ sở lưu trú từ Sở Du lịch và Sở Quy hoạch kiến trúc.

- Xây dựng dự án, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

- Gửi đơn xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, hồ sơ về đất (nếu có)... tới Sở tài nguyên môi trường và Nhà đất để được thẩm định nhu cầu sử dụng đất xây dựng khách sạn.

- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Thành phố về trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sử dụng đất đúng mục đích.

- Nhà đầu tư phải thanh toán tiền thuê đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và các khoản chi phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất, Nhà đầu tư phải tiến hành xây dựng theo nội dung dự án đầu tư đã được phê duyệt. Nếu chậm tiến độ xây dựng mà không được phép của UBND Thành phố, thì UBND Thành phố sẽ thu hồi diện tích đất đã cho thuê và bố trí cho Nhà đầu tư khác thay thế, mà không có sự bồi hoàn những chi phí mà Nhà đầu tư đã chi phí cho dự án.

- Thực hiện các nghĩa vụ và quy định của Nhà nước và Thành phố về tài chính, bảo hiểm, quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện

1/ Sở Du lịch chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Sở, Ngành liên quan xây dựng và trình UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố (Đặc biệt là đối với các khách sạn 4, 5 sao), để làm căn cứ cho các Nhà đầu tư có nhu cầu lập dự án đầu tư theo quy định. Công bố quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc cung cấp trực tiếp cho Nhà đầu tư khi Nhà đầu tư có nhu cầu.

2/ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định trình Thành phố phê duyệt quy hoạch cơ sở lưu trú và các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tới ranh giới dự án. Bố trí vốn ngân sách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật tới ranh giới dự án, Chủ trì thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A trình Thủ tướng chính phủ cho phép đầu tư và hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền liên quan.

3/ Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Sở Du lịch xây dựng quy hoạch cơ sở lưu trú. Ra văn bản thoả thuận về quy hoạch đối với những dự án chưa có trong quy hoạch đã được phê duyệt, để nhà đầu tư có căn cứ xây dựng dự án.

4/ Căn cứ Quy hoạch cơ sở lưu trú đã được phê duyệt (hoặc văn bản thoả thuận của Sở quy hoạch kiến trúc) và các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND các Quận, Huyện tổ chức việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

5/ Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất chủ trì tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Nhà đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định giao đất theo quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố.

6/ Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở - Ngành có liên quan thực hiện việc đánh giá xác định về mặt tài chính đối với các nội dung có liên quan.

7/ Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8/ Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và các Sở, Ngành có liên quan thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các Ngành, các Cấp báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để điều chỉnh và bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2006/QĐ-UBND ngày 25/05/2006 về quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.670

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!