Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77 QĐ/UB-TC năm 1997 về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng

Số hiệu: 77/QĐ/UB-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đặng Đức Lợi
Ngày ban hành: 16/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ/UB-TC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số: 01BKH-TCCB/TTLB ngày 2/1/1996 của Liên Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kế hoạch Đầu tư thuộc UBND địa phương;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 01/TT-KH ngày 02/1/1997 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy ban chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng và tình hình thực tế tại địa phương;

Theo đề nghị của Ban TCCQ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ của sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Mọi quyết định trước đây trái với quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện; thị xã; thành phố Đà Lạt và Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Lợi

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 77/QĐUB-TC ngày 16 tháng 1 năm 1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A - Chức năng: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Lâm Đồng làm tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đề ra các chủ trương biện pháp quản lý đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại địa phương, làm đầu mối phối hợp giữa các Sở, ngành thuộc tỉnh, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

B - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng có nhiệm vụ:

1- Tổ chức nghiên cứu tổng hợp trình UBND tỉnh các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên, các danh mục về phát triển kinh tế-xã hội, cân đối chủ yếu: Tài chính, Ngân sách, Vốn đầu tư xây dựng, các nguồn vốn tài trợ và hợp tác đầu tư với nước ngoài, lựa chọn các đối tác ký kết đàm phán hợp đồng, Kế hoạch nhập khẩu của địa phương một cách thiết thực và hiệu quả.

2- Phối hợp với Sở Tài chính Vật giá xây dựng dự toán ngân sách tỉnh trình UBND tỉnh:

Theo dõi nắm tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế trên địa bàn lãnh thổ để gắn với kế hoạch kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo dõi chương trình, dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh.

3- Hướng dẫn cơ quan các cấp trong tỉnh, xây dựng quy hoạch, kế hoạch các chương trình, dự án có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh, là đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước muốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, những kiến nghị, khiếu nại của các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài.

4- Theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án phát triển trình UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu kế hoạch của địa phương.

Trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch đối với một số lĩnh vực theo sự phân công của UBND tỉnh.

5- Tham gia nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế của toàn quốc, kiến nghị với UBND tỉnh xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc điểm của địa phương và những nguyên tắc chung đã quy định.

6- Theo sự phân công của UBND tỉnh, làm nhiệm vụ Thường trực hoặc Chủ tịch hội đồng về xét duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật, thẩm định các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước: thẩm định xét thầu và việc thành lập các doanh nghiệp; làm đầu mối quản lý sử dụng các nguồn ODA và các nguồn viện trợ khác.

7- Quản lý và cấp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, theo quy định hiện hành. Xem xét trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

8- Hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo cho UBND tỉnh và bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch của địa phương và hoạt động của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kiến nghị việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư của tỉnh.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

C- Chức năng, nhiệm vụ kế hoạch và đầu tư ở các huyện, thị xã, thành phố:

Huyện, thị xã, thành phố có tổ chức phòng (hoặc bộ phận Kế hoạch & Đầu tư thuộc phòng Tài chính Kế hoạch) trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch & Đầu tư; Phòng hoặc Bộ phận Kế hoạch Đầu tư ở : huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ phối hợp các tổ chức của huyện, thị xã, thành phố lập và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự án ngân sách của huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng và nông thôn : theo dõi nắm tình hình các cơ sở kinh tế của tỉnh và Trung ương trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, giúp UBND huyện, thị xã, thành phố xét cấp đăng ký kinh doanh theo sự phân cấp của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện thông tin giữa tỉnh và huyện, thị xã, thành phố.

D- Về tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng:

A - LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ CÓ:

Giám đốc, giúp giám đốc có các Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc do UBND tỉnh quyết định; Theo Thông tư liên Bộ số: 01/BKH-TCCP ngày 02/01/1996 của liện Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

B - SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ CÓ 8 PHÒNG GỒM:

1- Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

2- Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành;

3- Phòng Xây dựng cơ bản và thẩm định;

4- Phòng Kinh tế đối ngoại;

5-Phòng quản lý Doanh nghiệp;

6- Phòng Quy hoạch và Kế hoạch;

7- Phòng Kế hoạch Văn hoá - xã hội;

8- Phòng Tổ chức và hành chính;

Các phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng; Việc bổ nhiệm Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư căn cứ vào văn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương để quy định; Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77 QĐ/UB-TC năm 1997 về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110