Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 726/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 726/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 726/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG A-B VÀ B-C KHU NHÀ Ở SỐ 2, NAM TL282 - THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 08/TT-BXD ngày 06.5.2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07.2.2005;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại tờ trình số 48/TT-DA ngày 29.3.2006, của Sở Kế hoạch - Ðầu tư tại báo cáo thẩm định số 350/KH-XDCB ngày 12.5.2006 về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm quy hoạch dô thị nông thôn Bắc Ninh.

7. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

7.1 Quy mô:

- Tổng chiều dài 623,02m.

+ Tuyến A-B dài 224,17m, mặt cắt ngang đường rộng 14,0m(7,5 + 3,25x2).

+ Tuyến B-C dài 398,85m, mặt cắt ngang đường rộng 19,5m (10,5 + 4,5x2).

7.2 Giải pháp xây dựng:

- Đường: Bóc bỏ toàn bộ lớp đất hữu cơ dưới nền đường, đắp nền đường bằng cát đen, đầm chặt K = 0,95, lớp trên cùng dày 30cm, đầm chặt K = 0,98. Vỏ bao bên ngoài dắp bằng đất Á sét, độ dốc mái ta luy 1/1,5.

+ Tuyến A-B: Thiết kế với xe có tải trọng trục Q = 9,5tấn/trục. Cường độ mặt đường Ey/c1.200daN/cm2. Kết cấu mặt đường gồm:

• Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày : 5cm.

• Lớp bê tông nhựa hạt thô dày : 5cm.

• Lớp tưới nhựa bám dính : 1,0kg/m2.

• Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày : 15cm.

• Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày : 20cm.

• Lớp đáy áo đường dùng cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, đầm chặt Ey/c450daN/cm2.

+ Tuyến B-C: Thiết kế với xe có tải trọng trục Q = 10tấn/trục. Cường độ mặt đường Ey/c1.500daN/cm2. Kết cấu mặt đường gồm:

• Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày : 5cm.

• Lớp bê tông nhựa hạt thô dày : 5cm.

• Lớp tưới nhựa bám dính : 1,0kg/m2.

• Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày : 15cm.

• Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày : 25cm.

• Lớp đáy áo đường dùng cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, đầm chặt Ey/c450daN/cm2.

Độ dốc ngang đường i = 2%, hè phố i = 1,5%. Cao độ mặt đường theo quy hoạch được duyệt, tại các diểm dấu nối theo thoả thuận của Sở Xây dựng tại công văn số 99/XD-QH ngày 10.5.2006.

Ngăn cách giữa hè phố và lòng đường bằng tấm vỉa vát bê tông đúc sẵn mác 200#. Mặt hè lát gạch Blok xi măng tự chèn hình sao, dưới đệm cát gia cố xi mang 6%. Trên hè xây các hố trồng cây bằng gạch chỉ mác 50#, vữa XM-C mác 50#, mặt ốp gạch thẻ hoặc lá dừa, khoảng cách giữa các hố 7 ÷ 8m.

+ Hệ thống thoát nước:

Thoát nước mua, tiêu nước mặt đường bằng hệ thống cống tròn BTCT 600 ÷ 1250, đặt trên các gối dỡ BTCT, dưới đệm cát, thu vào các hố ga thu nước kiểu hàm ếch, thoát vào hệ thống thoát chung theo quy hoạch.

Tải trọng thiết kế cho các công trình trên tuyến H30-XB80.

Hệ thống cọc tiêu biển báo theo đúng điều lệ quy định.

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Tuyến chiếu sáng đặt trên vỉa hè, sử dụng cột thép côn liền cần 1 nhánh mạ kẽm H=11m (tuyến có lòng đường rộng 10,5m), H=8m (tuyến có lòng đường rộng 7,5m), bóng dèn có ánh sáng màu vàng. Thiết kế ánh sáng phân bố đồng dều trên mặt đường đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm 3x16 + 1x10, có đai thép bảo vệ, đảm bảo tổn thất điện áp =5%. Điều khiển đóng cắt tự động bằng role thời gian.

(Nội dung đầu tư và giải pháp xây dựng nhu trong báo cáo thẩm định)

8. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 6.322 triệu đồng (Sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu đồng), trong đó:

+ Xây lắp : 4.270 triệu đồng.

+ Chi khác : 1.477 triệu đồng.

+ Dự phòng : 575 triệu đồng.

( Nội dung các khoản chi như trong báo cáo thẩm định).

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách dịa phuong, vốn từ dấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và các nguồn vốn khác.

10. Phân chia gói thầu: Chủ đầu tư căn cứ vào thực tế về vốn đầu tư để phân chia gói thầu hợp lý và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

11. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Quản lý thực hiện dự án theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Chỉ dạo cơ quan tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án theo báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch - Đầu tư.

12. Hình thức lựa chọn Nhà thầu: dấu thầu rộng rãi.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2006 - 2007.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 726/2006/QĐ-UBND-BN ngày 29/05/2006 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250