Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 719/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 09/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 719/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU: TƯ VẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ văn bản số 1166/TTg-QHQT ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2177/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/8/2010 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ văn bản số 3926/BNN-HTQT ngày 25/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý kết quả đàm phán Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc;
Căn cứ Hiệp định vay 2682/2683-VIE(SF) ký ngày 23/02/2011 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kèm theo Biên bản đàm phán Hiệp định vay từ 9-10/9/2010;
Căn cứ sổ tay hướng dẫn quản lý dự án (PAM) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ADB thống nhất ngày 10/9/2010;
Căn cứ thư không phản đối Kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn thực hiện dự án của ADB gửi Ban quản lý các dự án Nông nghiệp ngày 09/3/2011.
Xét Tờ trình số 461/TTr-DANN-KHKT ngày 23/3/2011 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kèm Báo cáo thẩm định số 309/XD-CĐ ngày 05/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ với nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án.

2. Giá gói thầu: 04 triệu USD (Bốn triệu đô la Mỹ).

3. Nguồn vốn:

- ADB: 3.895.800 USD (bao gồm cả dự phòng 523.000 USD).

- Đối ứng Chính phủ: 105.400 USD (chi cho thuế và phí các loại).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh Quốc tế, lựa chọn tư vấn dựa trên Chất lượng và chi phí (QCBS) theo tỷ lệ 80:20, với đề xuất kỹ thuật đầy đủ (FTP).

Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: trong năm 2011.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng được ký kết đến khi kết thúc dự án tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có trách nhiệm phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết theo quy định, triển khai tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của ADB và các quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, khẩn trương trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể phần việc do Ban được quản lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác Quốc tế; Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Ban QLTƯDAPTCSHTNT;
- Lưu: VT, XD (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 719/QĐ-BNN-XD ngày 09/04/2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74