Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 65/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 08/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8511/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án như sau:

- Thời gian hoàn thành thi công: Cuối quý IV/2023.

- Thời gian kết thúc dự án: Từ 2024-2028, gồm:

+ Thời gian thông báo khiếm khuyết (bảo hành công trình xây dựng) của các nhà thầu: Từ năm 2024 đến hết năm 2025.

+ Thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng: Từ năm 2024 đến hết năm 2028.

- Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

- Căn cứ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả; thực hiện Dự án theo đúng tiến độ.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc; số liệu tính toán; bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho Dự án; đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn được phê duyệt, chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.

- Khẩn trương rà soát nhu cầu, hoàn thành thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc đàm phán, ký kết Hiệp định vay lần 4 cho Dự án.

- Khẩn trương gửi văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký nhu cầu kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại của Dự án theo quy định.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


209

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!