Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 64/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 64/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính ph về giám sát và đánh giá đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4281/SKHĐT-TĐGS ngày 23/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục đích và yêu cầu:

1. Mục đích:

- Giám sát, đánh giá đầu tư là công việc thường xuyên nhằm theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đặt ra của các chủ thể đầu tư và mục tiêu đặt ra của các chủ thể đầu tư và các cấp quản lý;

- Thông qua hoạt động giám sát giải ngân nhằm giúp cơ quan quản lý đầu tư các cấp quản lý tốt và đánh giá đúng tình hình và kết quả hoạt động, tiến độ thực hiện đầu tư; đồng thời, nắm bắt được những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện giải ngân Chương trình, Dự án đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

2. Yêu cầu:

- Giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục trong các khâu, các bước nhằm giải ngân hết nguồn vốn được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 2020;

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung được giao giám sát, đánh giá đầu tư;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư thông qua kết quả công tác giám sát và đánh giá đu tư;

- Đxuất, kiến nghị kịp thời, cụ thể và khả thi các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của Chương trình, Dự án.

II. Nội dung kế hoạch giám sát:

1. Nội dung giám sát:

a) Việc chấp hành quy định về: Giám sát và đánh giá đầu tư; lập thm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); lập, thẩm định, quyết định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và quyết định điều chnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có); tổ chức lựa chọn nhà thầu; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu dự án đưa vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường;

b) Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án;

c) Tiến độ thực hiện dự án;

d) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng;

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

2. Kế hoạch giám sát:

Số thtự

Tên chủ đầu tư

Hình thức giám sát

Thi gian thc hiện

1

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

Giám sát, đánh giá dự án Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016-2020.

Quý I-II/2020

2

Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

Đánh giá kết thúc dự án Trường trung cấp nghề tỉnh.

3

Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận.

Giám sát, đánh giá dự án Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường mẫu giáo.

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám sát, đánh giá kết thúc dự án đường đi bộ ven biển Khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

5

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh.

Giám sát, đánh giá dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Miền Trung - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Quý III - IV/2020

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Giám sát, đánh giá dự án Đường tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.

7

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Giám sát, đánh giá dự án Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020.

8

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

Đánh giá kết thúc dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân.

Điều 2. Tổ chức thc hin.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Giao các Chủ đầu tư có trách nhiệm thường xuyên báo cáo, cung cấp đầy đủ các nội dung giám sát theo Điều 1 Quyết định này và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư trong phạm vi quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT; các Phó CT
UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, Ban TCDNC, KTTH;
- Lưu: VT. Đạt-XD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169