Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 639/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 22/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG THCS NAY DER, XÃ CHƯ MỐ, HUYỆN IA PA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Văn bản số 62/HĐND-VP ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và phân bổ vốn năm 2016 để chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đưa vào khi công mới năm 2017, năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai;

Xét Báo cáo s 286/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án Trường THCS Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1330/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Trường THCS Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn.

3. Quy mô đầu tư:

- Nhà hiệu bộ: 01 tầng, diện tích xây dựng: 290m2.

- Các hạng mục phụ: Nhà bảo vệ; sân bê tông; cổng, hàng rào.

- Trang thiết bị.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư: 3.000,0 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tnh (vốn xổ số kiến thiết).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2016: Phê duyệt dự án đầu tư.

- Năm 2017: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công; hoàn thành xây dựng và thanh quyết toán công trình.

9. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chư M, huyện Ia Pa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Ia Pa chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án Trường THCS Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Ia Pa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. SKế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện Quyết định này báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- N điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP: các PCVP. UBND t
nh;
- Lưu VT-KT-CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188