Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 626/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 626/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;
Căn cứ các Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1998 và số 710/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại các văn bản số 07/TT-UB ngày 28 tháng 02 năm 2003 và số 13/TT-UB ngày 25 tháng 3 năm 2003 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1684 BKH/VPTĐ ngày 27 tháng 3 năm 2003, số 2421 BKH/KCN ngày 23 tháng 4 năm 2003 và số 3238 BKH/VPTĐ ngày 30 tháng 5 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định tại các Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1998 và số 710/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ từ Công ty Xây dựng phát triển đô thị Bình Định sang cho Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bình Định trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án giữa Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bình Định với Công ty Xây dựng phát triển đô thị Bình Định theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Cho phép thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng, tỉnh Bình Định. ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xem xét, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bình Định được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định, Giám đốc Công ty Xây dựng phát triển đô thị Bình Định, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ,
Tài nguyên và Môi Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Bình Định,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban QL KCN Bình Định,
- Công ty XD PT đô thị Bình Định,
- Công ty PT Hạ tầng các KCN Bình Định,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ : KTTH, TH, PC, NN, ĐP, IV, TTBC,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 626/2003/QĐ-TTg ngày 11/06/2003 về việc thay đổi chủ đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!