Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 623/QĐ-UBND điều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 623/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ TRONG KẾ HOACH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán mua xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn mới theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016-2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 304/TTr-SKHĐT-KTN ngày 08/3/2017, theo Công văn số 25/VPĐP ngày 01/3/2017 của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 20/12/2016, cụ thể như sau:

Danh mục

Chủ đầu tư

Đã phê duyệt tại Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

Điều chỉnh

Trả nợ mua xi măng của Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lập danh mục chi tiết, Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN;
-Lưu: VT, (B-16/3).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 623/QĐ-UBND điều chỉnh chủ đầu tư trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177