Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 603/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 603/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/2017/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 3 về Kế hoạch đầu tư công năm 2017,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 21/TTr-SKHĐT ngày 03/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Vốn Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài (ODA)) thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và thể hiện chi tiết tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND). Chi tiết điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
NGUỒN VỐN: VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)
(Kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục

Kế hoạch năm 2017

Ghi chú

 

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

1,366,406

1,156,406

 

 

I

Ngành Cấp thoát nước - Môi trường

1,366,406

1,156,406

 

 

1

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - Giai đoạn II

1,270,000

1,120,000

 

 

2

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An

96,406

36,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 603/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114