Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 56/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vương Văn Thành
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2005/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2004/QĐ-UB NGÀY 15/9/2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/ 2003 qui định nhiêm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh.

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số: 316/KHĐT-ĐKKD ngày 06/6/2005 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 về việc Ban hành quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 3, chương II như sau:

"+ Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với tứ cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

+ Miễn tiền thuê đất trong suốt thời gừm thục hiện dự án đối với các dự án đầu tư quy định tại Danh mục A tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002".

2- Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1, khoản 2, điều 5, chương II như sau:

"-Mức giá tính thuế xuất, nhập khẩu được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính".

Điều 2: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp không phù hợp báo cáo UBND Tỉnh để điều chỉnh lại phù hợp với Luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Cục thuế Tỉnh và thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VT-CN./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140