Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5366/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5366/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT DỰ ÁN DI DỜI, THÁO DỠ VÀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN CÙ LAO NGUYỄN KIỆU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC, ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 2626/BXD-KTTC, ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm quyền xét duyệt và định mức chi phí tư vấn khảo sát, lập dự án đối với loại dự án “Bồi thường thiệt hại, thu hồi đất”;
Xét Tờ trình số 497/TT-QLDA ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 4 về việc trình duyệt dự án đầu tư Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu và ý kiến về dự án của Ủy ban nhân dân quận 4 tại Công văn số 35/TTr-UBND, ngày 08 tháng 8 năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu số 5541/BC-SKHĐT, ngày 06 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu

1. Tên dự án: Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 4.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn khảo sát thiết kế Thăng Long.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Phạm Thu Nguyệt.

5. Mục tiêu đầu tư: dự án Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu là dự án thành phần của dự án xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu. Do vậy, phương hướng quy hoạch và sử dụng đất công viên Cù lao Nguyễn Kiệu trước mắt công tác chủ yếu sẽ tiến hành di dời, tháo dỡ và thu hồi đất toàn bộ diện tích đất của khu quy hoạch công viên Cù lao Nguyễn Kiệu.

6. Nội dung chính của dự án:

6.1. Diện tích đất thu hồi: 27.273,2 m2

- Trong đó:

+ Diện tích đất bồi thường: 19.910,7 m2

+ Diện tích đất giao thông: 7.362,5 m2

- Tổng số nhà ở, công trình phải di dời toàn bộ là 494 trường hợp, gồm:

+ Hộ dân: 491 trường hợp

+ Cơ quan: 03 trường hợp.

- Tổng diện tích để tính bồi thường: 19.910,7 m2 (trong đó: 18.066,2 m2 đất + 1.844,5 m2 đất rạch).

6.2. Khối lượng hạng mục chủ yếu:

- Di dời 491 hộ dân có nhà xây dựng trong khu vực quy hoạch xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu.

- Di dời 03 cơ quan.

7. Địa điểm đầu tư: phường 1, quận 4.

8. Phương án tái định cư: Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu sẽ bố trí tái định cư tại chung cư phường 1, quận 4 và các chung cư đang xây dựng trên địa bàn quận 4.

9. Tổng mức đầu tư: 180.522 triệu đồng

(Một trăm tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu đồng).

+ Chi phí giải phóng mặt bằng : 161.005 triệu đồng

+ Chi phí phục vụ công tác bồi thường : 3.220 triệu đồng

+ Chi phí khác (tạm tính) : 197 triệu đồng

+ Dự phòng phí : 16.100 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện: 2006 - 2007.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 4 chỉ đạo chủ đầu tư chủ động xây dựng phương án tái định cư cụ thể cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo hướng bố trí tái định cư tại địa bàn quận 4, hạn chế tối đa việc tạm cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định được cuộc sống sau khi bị di dời, giải tỏa.

Điều 3.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các chính sách hỗ trợ của thành phố trong quá trình bồi thường thiệt hại, thu hồi đất của người dân; đặc biệt là công tác tái định cư nhằm ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Chi phí khác trong dự án chỉ là tạm tính. Chi phí thực tế mà chủ đầu tư được phép sử dụng được thực hiện theo ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2626/BXD-KTTC ngày 21 tháng 12 năm 2005 về hướng dẫn thẩm quyền xét duyệt và định mức chi phí tư vấn khảo sát, lập dự án đối với loại dự án “Bồi thường thiệt hại, thu hồi đất” và theo nguyên tắc chi phí của các phần việc không được trùng lắp dẫn đến phải thanh toán chi phí hai lần ở bước lập phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 4, Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5366/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 phê duyệt dự án Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.089

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!