Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 525/QĐ-TTg 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 525/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 525/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 01 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 554/BKHĐT-KTDV ngày 22 tháng 01 năm 2020; văn bản s 1580/BKHĐT-KTDV ngày 22 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 1146/BNN-TCLN ngày 25 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn FLC.

2. Tên Dự án: Sân golf Đak Đoa.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.

5. Quy mô dự án: Diện tích khu đất là 174,01 ha; trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 1.142,075 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 172,912 tỷ đồng (chiếm 15,14% tổng vốn đầu tư);

- Vốn vay: 969,163 tỷ đồng (chiếm 84,86% tổng vốn đầu tư).

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Chuẩn bị thủ tục đầu tư: Từ quý IV năm 2020 đến quý I năm 2021;

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Từ quý I năm 2021 đến quý II năm 2021;

- Khảo sát lập dự án đầu tư, thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng: Từ quý II năm 2021 đến quý III năm 2021;

- Thực hiện đầu tư xây dựng: Từ quý III năm 2021 đến quý IV năm 2024;

- Khai thác đi vào sử dụng: Quý IV năm 2024.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc đã lựa chọn Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) thực hiện Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm Nhà đầu tư có đủ năng lực, điều kiện để thực hiện Dự án theo tiến độ đã đăng ký;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, việc đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các pháp luật liên quan khác thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

4. Công ty cổ phần tập đoàn FLC:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi hường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần tập đoàn FLC; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: K
HĐT, TC, TNMT, XD, VHTTDL, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Công ty cổ phần tập đoàn FLC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, NN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 525/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!