Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 522/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 (NGUỒN VỐN CỦA TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3688/QĐ-BQP ngày 08/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 5;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 06/TTr-SKHĐT ngày 21/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất cấp tỉnh như Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

KH 2017

Điều chỉnh: tăng(+), giảm(-)

Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

Đầu mối giao kế hoạch

Ghi chú

 

NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 

Phân bổ chi tiết

 

 

 

 

 

1

Trụ sở Xã đội (14 xã trọng điểm quốc phòng an ninh)

2.450

 

2.450

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

(1)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn An Lão

 

 

180

UBND Huyện An Lão

Hỗ trợ 100% xây lắp

(2)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã An Toàn

 

 

250

UBND Huyện An Lão

Hỗ trợ 100% xây lắp

(3)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh

 

 

180

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hỗ trợ 100% xây lắp

(4)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Sơn

 

 

240

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hỗ trợ 100% xây lắp

(5)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vân Canh

 

 

180

UBND huyện Vân Canh

Hỗ trợ 100% xây lắp

(6)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Hòa

 

 

180

UBND huyện Vân Canh

Hỗ trợ 100% xây lắp

(7)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Tăng Bạt Hổ

 

 

120

UBND huyện Hoài Ân

Hỗ trợ 70% xây lắp

(8)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Giang

 

 

120

UBND huyện Tây Sơn

Hỗ trợ 70% xây lắp

(9)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Sơn

 

 

180

UBND huyện Tuy Phước

Hỗ trợ 50%xây lắp

(10)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Ngô Mây

 

 

180

UBND huyện Phù Cát

Hỗ trợ 50% xây lắp

(11)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Cát Thành

 

 

100

UBND huyện Phù Cát

Hỗ trợ 50% xây lắp

(12)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Quan Bắc

 

 

180

UBND huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ 50% xây lắp

(13)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Bồng Sơn

 

 

180

UBND huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ 50% xây lắp

(14)

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Định

 

 

180

UBND huyện thị xã An Nhơn

Hỗ trợ 50% xây lắp

2

Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B) (HM: Km 130+00 - Km 137+580

50.000

 

50.000

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

(1)

- Các công việc do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện

 

 

10.000

BQL DA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

 

(2)

- Các công việc do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện

 

 

40.000

Ban GPMB tỉnh

 

3

Đường trục Khu kinh tế nối dài (giai đoạn 1)

50.000

 

50.000

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

(1)

- Các công việc do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện

 

 

10.000

BQL DA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

 

(2)

- Các công việc do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện (GPMB)

 

 

40.000

Ban GPMB tỉnh

 

Ghi chú: Giao các BQL dự án phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 522/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235