Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THU HỒI NỢ CHO NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2004/QĐ-UB NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Thủy sản, Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ;
Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 193/HTPT-TDĐP ngày 22 tháng 02 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2, Điều 5, Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước các dự án thuộc các Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) :

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 của Quy chế như sau :

“Trực tiếp thực hiện việc định giá, tổ chức đấu giá hoặc ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ”.

2. Bổ sung tại Điều 3 của Quy chế như sau :

“Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được thay mặt Hội đồng và sử dụng con dấu của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh để ký kết các hợp đồng ủy quyền định giá, hợp đồng ủy quyền bán đấu giá, hợp đồng quảng cáo bán đấu giá các con tàu của các dự án thuộc các chương trình đánh bắt hải sản xa bờ đã được Hội đồng phân loại đưa ra bán đấu giá để thu hồi nợ”.

3. Bổ sung tại Điều 5 của Quy chế như sau :

“Giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng mở tài khoản của Hội đồng tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh để quản lý số tiền bán đấu giá các con tàu”.

4. Sửa đổi Điều 7 của Quy chế như sau :

“Nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến việc định giá, bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định hiện hành khác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, các đơn vị có liên quan, Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước thuộc Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM, ĐT
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ CNN, ĐT, TM
- Lưu (CNN/Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ kèm theo Quyết định 57/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!