Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 489/QĐ-BNN-KH giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước năm 2013 cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 489/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 12/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU GIẢI NGÂN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ các Hiệp định đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức tài trợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị tại các văn bản: số 383/DANN-KHKT ngày 25/02/2013 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp; số 19/DALN-KHKT ngày 04/01/2013 của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, số 234/BC-CPO-KHTH ngày 26/02/2013 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi; số 48/BQL9-KH ngày 31/01/2013 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước năm 2013 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập tiến độ thực hiện của từng tiểu dự án theo chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước đã giao, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án theo Hiệp định vay.

- Tổ chức quản lý tiến độ, vốn các dự án đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, các nhà thầu theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo Bộ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết.

- Hàng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

Điều 3. Giám đốc các Ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân vốn ngoài nước năm 2013 và tiến độ chung theo các Hiệp định vay đã cam kết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ có liên quan và các Ban có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp;
- Các Vụ: HTQT, TC;
- Cục: QLXDCT;
- Các Ban QLDA: NN, LN, TL; Ban QLĐT&XDTL;
- Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 489/QĐ-BNN-KH giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước ngày 12/03/2013 cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219