Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4702/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 16/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4702/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TAM GIÁC TRẦN HƯNG ĐẠO - PHẠM NGŨ LÃO - NGUYỄN THÁI HỌC, QUẬN 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 9 năm 2007 và Quyết định số 4595/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố tại Tờ trình số 005/TTr-HĐĐTLCNĐT, ngày 12 tháng 10 năm 2007 về trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6606/TTr-SKHĐT, ngày 15 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 do Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư làm Bên mời thầu, nội dung như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

a) Giá tổng mức đầu tư làm thông tin để xác định giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm cam kết thực hiện dự án, xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết tín dụng (khả năng vay) khoảng: 4.700 tỷ đồng (bao gồm: giá trị tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, giá trị dự kiến vốn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác nếu có).

Giá trị hỗ trợ cho ngân sách thành phố (nếu có) do nhà đầu tư tự tính toán.

b) Nguồn tài chính: nhà đầu tư tự thu xếp các nguồn vốn để thực hiện đầu tư và quản lý dự án.

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

d) Phương thức áp dụng: một túi hồ sơ.

e) Thời gian tổ chức đấu thầu: căn cứ hồ sơ mời thầu được duyệt, Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố tự xác định thời gian cụ thể cho từng giai đoạn.

g) Loại thỏa thuận: quy định trong hồ sơ mời thầu.

h) Thời gian thực hiện thỏa thuận:

- Thời gian lập dự án: không quá 12 tháng kể từ khi ký Bản thỏa thuận.

- Thời gian xây dựng công trình: không quá 05 năm kể từ khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. HỒ SƠ MỜI THẦU:

Nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt theo Quyết định này là Hồ sơ mời thầu do Bên mời thầu trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của dự án và quy định hiện hành.

Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 gồm các nội dung:

1. Chỉ dẫn đối với nhà đầu tư:

- Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp với nhà đầu tư tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai, quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu. Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo cung cấp tài chính đúng tiến độ để thực hiện giải tỏa, hỗ trợ di dời (đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007).

- Nhà đầu tư phải tìm được địa điểm cụ thể theo quy hoạch tại phường Cô Giang hoặc phường Cầu Kho, quận 1, để xây dựng mới Trường Phổ thông trung học Ten-lơ-man trước khi thực hiện đầu tư dự án và xây dựng trường mới phải có quy mô lớn hơn, chất lượng tốt hơn Trường Phổ thông trung học Ten-lơ-man hiện hữu (đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007).

2. Bảng dữ liệu đấu thầu.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

4. Phạm vi của dự án.

5. Tiến độ thực hiện dự án.

6. Yêu cầu của dự án.

7. Các bản đồ đính kèm.

8. Các biểu mẫu dự thầu:

Mẫu số 1. Thông báo mời thầu

Mẫu số 2. Đơn dự thầu

Mẫu số 3. Báo cáo danh mục các dự án tương tự đã thực hiện

Mẫu số 4. Báo cáo danh mục các dự án tương tự đang thực hiện

Mẫu số 5. Báo cáo năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực quản lý dự án của nhà đầu tư

Mẫu số 6. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Mẫu số 7. Bảo đảm dự thầu

Mẫu số 8. Bảo đảm cam kết thực hiện dự án

Mẫu số 9. Giấy ủy quyền

Mẫu số 10. Thư chào giá tăng thêm

Mẫu số 11. Bảng giá chi tiết

Mẫu số 12. Bản thỏa thuận giữa đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và đại diện nhà đầu tư trúng thầu.

Mẫu số 13. Cam kết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU:

1. Nội dung Tiêu chuẩn đánh giá được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

2. Tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm, năng lực quản lý dự án, năng lực tài chính của các nhà đầu tư được đánh giá theo 02 tiêu thức “đạt” hoặc “không đạt”; thang điểm 100 điểm tương ứng với nội dung các tiêu chuẩn để đánh giá mức đáp ứng các yêu cầu chi tiết của hồ sơ mời thầu.

3. Nhà đầu tư được đề nghị trúng thầu là nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, có giá đánh giá lớn hơn hoặc bằng giá sàn và có tổng giá trị cam kết hỗ trợ cho ngân sách thành phố lớn nhất.

Trong trường hợp không có nhà đầu tư nào cam kết hỗ trợ, nhà đầu tư được đề nghị trúng thầu là nhà đầu tư có giá đánh giá lớn hơn hoặc bằng giá sàn và có tổng số điểm đánh giá cao nhất.

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ là:

- Căn cứ pháp lý để Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu, theo dõi thực hiện bản thỏa thuận về sau.

- Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Điều 2. Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp và các yêu cầu của dự án trong hồ sơ mời thầu trình duyệt ; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 theo đúng quy định hiện hành và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4702/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71