Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4643/2009/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 4643/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 24/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4643/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2010-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 21 tháng 11 năm 2005; Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, mặt nước; số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 thnags 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mở gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi hỗ trợ: Các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Dự án đầu tư phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh Thú y, Điều 46 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

- Công suất giết mổ ( số lượng gia súc, đại gia súc, gia cầm/ngày) tối thiểu của một cơ sở phải đạt 1 trong 3 loại vật nuôi quy định cụ thể như sau:

+ Xây dựng tại địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: Gia cầm 500 con/ngày; gia súc 70 con/ ngày; đại gia súc 40 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyện: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy: Gia cầm 300 con/ngày; gia súc 70 con/ngày; đại gia súc 30 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập: Gia cầm 200 con/ngày; gia súc 50 con/ngày; đại gia súc 20 con/ngày.

3. Nội dung hỗ trợ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được hưởng các hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra còn được hỗ trợ cụ thể như sau:

a, Về đất đai:

- Đối với nhà đầu tư là các tổ chức cá nhân (trừ Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm) được hỗ trợ 10% tiền thuê đất trên diện tích xây dựng cơ sở.

- Đối với Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên diện tích đất xây dựng CSGMGSGC tập trung.

b, Về vốn: Được hỗ trợ 50% lãi xuất vốn vay với thời gian không quá 2 năm kể từ khi được nhận khoản vay lần đầu để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị cho cơ sở; số tiền vay được hỗ trợ lãi suất không vượt quá 70% gía trị đầu tư. Mức hỗ trợ lãi xuất vốn vay tối đa không vượt quá 500 triệu đồng/dự án.

c, Về cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ 1 lần 30% kinh phí đầu tư hạng mục xử lý môi trường, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và PTNN: Lập quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đề nghị hỗ trợ từ ngân sách; cân đối nguồn, bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

3. Sở Tài chính: Thực hiện cấp phát, quản lý chặt chẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ; chủ trì phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNN kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ nêu trên.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, cam kết bảo vệ môi trường; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều kiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

5. Sở Y tế, Sở Công Thương phối hợp với Sở nông nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các các cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc trên địa bàn theo quy định.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn và xác nhận hỗ trợ lãi xuất vốn vay cho từng dự án cụ thể làm cơ sở hỗ trợ từ nhân sách.

7. Các sở, ngành khác: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành nêu trên để thực hiện các nội dung có liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện thành thị: Lập kế hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn; quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và có lộ trình sắp xếp các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và các địa điểm tập trung theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức và cá nhân căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4643/2009/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.367
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56