Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ, KHÁCH SẠN CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015, về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 2 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 5 năm 2004;

Thực hiện Thông báo số 70-TB/TU ngày 01/12/2015 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về kết luận cuộc họp của Ban thường vụ tỉnh ủy tại phiên họp ngày 23/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 216/2015 /NQ-HĐND17 ngày 09.12.2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện hưởng hỗ trợ đầu tư:

1. Các doanh nghiệp đầu tư dự án mới hoặc mở rộng quy mô thuộc lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Quy mô đầu tư:

- Áp dụng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

- Tiêu chuẩn khách sạn đạt 4 sao trở lên.

II. Nội dung và mức hỗ trợ đầu tư:

Nhà đầu tư được hưởng hỗ trợ với tổng số kinh phí được hưởng tối đa không quá 5% tổng mức đầu tư và không quá 30 tỷ đồng/dự án theo các hình thức hỗ trợ sau:

1. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: Hỗ trợ 0,2%/tháng (2,4%/năm) lãi suất sau đầu tư. Thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.

2. Cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Cho vay không quá 30% tổng mức đầu tư của dự án và không quá 100 tỷ đồng, với mức lãi suất 0%. Thời gian cho vay không quá 5 năm.

3. Hỗ trợ về tính giá thuê đất: Giá đất tính tiền thuê đất bằng 30% giá đất ở cùng vị trí đối với khu đất thực hiện dự án.

III. Thời điểm hỗ trợ:

1. Đối với hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; Khi doanh nghiệp đã trả nợ vay đầu tư cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng và khế ước vay.

2. Đối với hình thức cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc :

Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Ngay sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư (nếu có), được bàn giao đất để thực hiện dự án; phù hợp theo quy định về điều kiện cho vay tại Khoản 2 Điều 12, Quyết định 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015.

3. Đối với hình thức hỗ trợ về tính giá thuê đất:

Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; sau thời gian được miễn, giảm ưu đãi theo quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Xem xét thẩm định, cấp hạng sao cho cơ sở lưu trú theo thẩm quyền được quy định.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xét hỗ trợ đầu tư; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc quản lý về quy hoạch, xây dựng theo đúng quy định.

6. UBND huyện, thị xã, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện dự án và được hưởng hỗ trợ đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2016.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Văn hoá thể thao và du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh, Cục thuế, Quỹ đầu tư phát triển; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU,TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, TH.

TM.UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255