Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4592/QĐ-UBND 2017 thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà huyện Đông Anh Hà Nội

Số hiệu: 4592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4592/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ: Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành ph Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ- UBND;

Căn cứ văn bản số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương về thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tại Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 18/9/2015 và của Sở Công Thương tại T trình số 2506/TTr-SCT ngày 26/5/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Liên Hà.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh.

3. Địa điểm: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Quy mô: 2,8522ha.

5. Phạm vi ranh giới:

- Phía Tây: giáp cánh đồng xã Liên Hà.

- Phía Đông: giáp đường vào thôn Giao Tác.

- Phía Nam: giáp đường Nam Hà.

- Phía Bắc: giáp thôn Giao Tác xã Liên Hà.

6. Mục tiêu thành lập:

a) Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh.

b) Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

c) Góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương.

7. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Sản xuất, chế biến lâm sản, trang trí nội thất đồ gỗ,..).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Liên Hà theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp.

3. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông-vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: PCVP
TV Dũng; KT, TKBT.
- Lưu: VT, KT (Vân, Vũ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4592/QĐ-UBND ngày 14/07/2017 về thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26