Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 401/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư Gia Lai 2016

Số hiệu: 401/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của B Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Công văn số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016;

Căn cứ Công văn số 1472/BKHĐT-ĐTNN ngày 07/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 127/TTr- SKHĐT ngày 07/6/2016; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1023/STC-QLNS ngày 27/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí là 625.125.000 đồng (sáu trăm hai mươi lăm triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo: Htrợ chi phí thu thập tài liệu, viết chuyên đề, báo cáo: 15.000.000 đồng.

- Thu thập, hệ thống hóa các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư để làm đĩa CD quảng bá: 100.000.000 đồng.

- Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư: 20.000.000 đồng.

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư: 70.000.000 đồng.

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: 200.125.000 đồng.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư: 100.000.000 đồng.

- Công tác phí cho đối tượng tham gia tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư (do Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức): 30.000.000 đồng.

- Kiểm tra tiến độ các dự án sau cấp phép, giấy chứng nhận đầu tư: 50.000.000 đồng.

- Tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương: 40.000.000 đồng.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Nguồn kinh phí:

+ Nguồn vốn sự nghiệp đã cấp trong dự toán đầu năm: 240.000.000 đồng.

+ Nguồn chi khác ngân sách năm 2016: 385.125.000 đồng.

4. Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

DANH MỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh)

Stt

Kế hoạch hoạt động

Kinh phí hoạt động (triệu đồng)

01

Thu thập thông tin, nghiên cứu, tng hợp xây dựng các đề án, báo cáo: Hỗ trợ chi phí thu thập tài liệu, viết chuyên đề, báo cáo

15

02

Thu thập, hệ thống hóa các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư để làm đĩa CD quảng bá

100

03

Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư

20

04

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

70

05

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

200,125

06

Các hoạt động tuyên truyn, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

100

07

Công tác phí cho đối tượng tham gia tập hun tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư (do Cục Đầu tư Nước ngoài tổ chức)

30

08

Kiểm tra tiến độ các dự án sau cấp phép, giấy chứng nhận đầu tư

50

09

Tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của các Bộ ngành Trung ương và các địa phương

40

 

Tng cộng

625,125

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 401/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư ngày 15/06/2016 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.127

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!