Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 39/2021/QĐ-TTg nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương

Số hiệu: 39/2021/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2021/-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu s và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mc phân b vn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Thng Chính ph quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân b vn ngân sách trung ương và t lệ vốn đi ng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiu s và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngàn sách trung ương và tỷ l vốn đối ng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tt là Chương trình); là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình cho các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện, xã và các đơn vị s dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là bộ, cơ quan trung ương và địa phương).

2. Cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn

1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và đnh mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Bám sát các mục tiêu và ch tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nhm hoàn thành các mục tiêu, ch tiêu đề ra; bo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đ nguồn lực thực hiện đã được tích hợp tại nội dung Chương trình; các địa phương chỉ đạo điểm được Thủ tướng Chính ph hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiu scòn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù; ưu tiên cho các địa bàn còn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu; phân bổ vốn đu tư Chương trình tập trung, không phân tán, dàn trải, bo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4. Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương đầu tư các công trình giao thông cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được ri nhựa hoặc bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối (hệ thống cu, đường giao thông), công trình điện lưới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các huyện nghèo có nhiều xã biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu s sinh sống, có nhiều xã đặc biệt khó khăn nhưng chưa có địa điểm hoặc phải thuê địa điểm hoạt động.

5. Đáp ứng yêu cầu qun lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của Chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện Chương trình trên cơ sở nội dung, định hưng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tim năng lợi thế từng địa phương, từng vùng theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, dthực hiện.

6. Ngân sách trung ương phân bổ vốn kế hoạch hằng năm cho các địa phương thực hiện Chương trình theo kết quả giải ngân của năm trước năm kế hoạch; ưu tiên phân bổ cho các địa phương, các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình bo đảm tiến độ giải ngân.

7. Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và các tnh: Quảng Nam, Qung Ngãi, Khánh Hòa.

8. Phân bổ vốn của Chương trình bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, dễ áp dụng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 4. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương trung hạn và hằng năm

1. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương trung hạn và hng năm để thực hiện Chương trình phân b cho các cơ quan trung ương và địa phương theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bn hướng dẫn v nội dung này.

2. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Chương trình căn cứ kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định mc tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

3. Nguồn vốn phân bổ hằng năm của Chương trình phải phù hợp với kế hoạch trung hạn được cấp có thẩm quyền thông qua và kh năng cân đối ngân sách hng năm; ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các chương trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm trước sang năm sau; ưu tiên các địa phương giải ngân nhanh để tạo điều kin sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Điều 5. Tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương

Tiêu chí, định mức và phương pháp tính toán, xác định nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện Chương trình được quy định chi tiết theo 10 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Tổng số vốn phân b cho địa phương th k (Tk) được tổng hp từ vn phân bổ của các dự án, tiu dự án thành phần thứ i (Vk,i) của địa phương đó:

Trong đó:

- i là dự án, tiểu dự án th i

- k là tnh thứ k

Phương pháp tính toán, xác định vốn phân bổ của địa phương (k) theo tiêu chí của từng dự án, tiểu dự án thành phn (i):

Vk,i = Qi.Xk,i

Trong đó:

- Vk,i: Vốn phân bổ của dự án, tiểu dự án th i cho địa phương th k.

- Xk,i: Số điểm dự án, tiu dự án thứ i của địa phương th k.

- Qi: Vốn định mức cho 01 điểm phân b của dự án, tiểu dự án thứ i

Gi: Vốn ngân sách trung ương để phân bổ cho dự án, tiểu dự án thứ i.

Điều 6. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình

1. Quy định chung:

a) Tổng vốn đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương của các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025 phải bảo đảm mc quy định tại Nghị quyết s 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình.

b) Các địa phương bố trí đủ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các địa phương không bố trí đủ vốn đối ứng trong năm kế hoạch theo quy định, khi phân bổ kế hoạch năm sau, ngân sách trung ương sẽ trừ tương ứng với s vốn đối ứng còn thiếu của địa phương.

2. Quy định cụ thể:

a) Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách (trừ 03 địa phương có huyện nghèo và nhiều xã, thôn, bn đặc biệt khó khăn gồm: Qung Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa): 100% vốn thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, đảm bảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 05 năm và hng năm của Ủy ban nhân dân cấp tnh theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó định mức đầu tư, hỗ trợ đối với từng dự án, tiểu dự án không thấp hơn định mức bình quân của Chương trình.

b) Đối với các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương:

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên: Hằng năm, ngân sách địa phương b trí đi ứng tối thiểu bng 05% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho địa phương.

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% đến dưới 70%: Hằng năm, ngân sách địa phương b trí đối ứng tối thiểu bng 10% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho địa phương.

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 50% và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa: Hng năm, ngân sách địa phương bố trí đối ứng tối thiểu bng 15% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho địa phương.

c) Danh sách các địa phương tự cân đối được ngân sách và tỷ l hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương được căn cứ trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của từng địa phương đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương trung hạn và hằng năm thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo đúng nguyên tc, tiêu chí và định mc quy định tại Quyết định này.

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, s liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án, tiểu dự án thành phần do Ủy ban Dân tộc được phân công chủ trì, quản lý.

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu sa đi, bổ sung cho phù hợp.

2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc đề xuất phương án cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hng năm cho Chương trình.

b) Tổng hợp phương án phân b vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trung hạn và hng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện Chương trình trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Dân tộc, bảo đảm đúng nguyên tc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

a) Tổng hợp phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hằng năm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện Chương trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trung hạn và hng năm giai đoạn 2021-2025 của Chương trình.

4. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương trung hạn và hằng năm thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình do bộ, cơ quan trung ương quản lý theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này, gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp;

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, s liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án, tiểu dự án thành phần do bộ, cơ quan trung ương được giao chủ trì, quản lý.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ng của ngân sách địa phương được quy định tại Quyết định này, đặc đim tình hình thực tế của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hng năm cho các ngành, các cấp của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hng năm thuộc Chương trình theo đúng các nguyên tc, tiêu chí và định mức do địa phương quy định;

c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, s liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thuộc Chương trình do địa phương quản lý.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban nh.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các P
Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- H
ĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đ
ng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám s
át tài chính Quc gia;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân h
àng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn v trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

PHỤ LỤC I

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1
GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT
(Kèm theo Quyết định s 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phân bổ vốn đầu tư

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

S điểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Cứ 1 hộ được hỗ trợ đất

0,4

a

0,4 x a

2

Cứ 1 hộ được hỗ trợ nhà ở

0,4

b

0,4 x b

3

C 1 hộ được hỗ trợ đất sn xuất

0,225

c

0,225 x c

4

C 1 công trình nước sinh hoạt tập trung

30

d

30 x d

Tổng cộng

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cu khả thi của Chương trình.

2. Phân b vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđiểm

Slượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1 hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngh

0,1

a

0,1 x a

2

Cứ 1 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

0,03

b

0,03 x b

Tổng cộng

Xk,i

Số lượng (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu cn hỗ trợ thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình.

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2
QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phân bổ vốn đầu tư

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Ni dung tiêu chí

S đim

1

Mỗi dự án có quy mô vốn đầu tư đến 01 t đồng được tính 10 đim

10

2

Dự án có quy mô trên 01 tỷ đồng, cứ tăng thêm vốn đầu tư 100 triệu đồng được tính thêm

01

3

Mi dự án tại xã biên giới được tính thêm

5

Tổng cộng điểm

Xk,i

Nguồn số liệu căn cứ nhu cầu thực tế của từng địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình.

2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân b vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

1

Mỗi dự án có quy mô vốn sự nghiệp đến 10 triệu đồng được tính 0,1 điểm; phần còn lại c tăng thêm vốn sự nghiệp 10 triệu đồng được tính thêm

0,1

Tổng cộng điểm

Xk,i

Nguồn s liệu căn cứ nhu cầu thực tế của từng địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình.

PHỤ LỤC III

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 3
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

1.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Sng (ha)

Tổng số điểm

1

Mỗi ha rừng được h trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

0,004

a

0,004 x a

2

Mỗi ha rừng được hỗ trợ bo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình.

0,004

b

0,004 x b

3

Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng b sung.

0,016

c

0,016 x c

4

Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

0,1

d

0,1 x d

5

Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng phòng hộ.

0,3

đ

0,3 x đ

6

Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rng cho hộ nghèo tham gia trng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ.

0,12

e

0,12 x e

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d, đ, e) căn cứ s liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và số liệu báo cáo tình hình thực tế của các địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khi s kinh doanh, khi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.1. Phân bổ vốn đầu tư:

a) Phân bổ cho Ủy ban Dân tộc: Không quá 17% tổng số vốn của tiểu dự án.

b) Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđiểm

Số lượng

Tng s điểm

1

Mỗi tỉnh thực hiện dự án trng dược liệu quý

290

a

290 x a

2

Mỗi Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao

300

b

300 x b

Tng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

- Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không quá 09% tổng số vốn của tiểu dự án để xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiu s và miền núi (Ủy ban Dân tộc không quá 3,8%; Bộ Công Thương không quá 0,7%; Bộ Y tế không quá 03%; các cơ quan: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, mỗi cơ quan không quá 0,5%).

- Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

* Phân bổ vốn hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Không quá 10% tổng vốn sự nghiệp của tiểu dự án.

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi tỉnh thực hiện dự án trồng dược liệu quý

310

a

310 x a

2

Mỗi tnh thực hiện xây dựng trung tâm giống cây dược liệu quý

270

b

270 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi ca Chương trình.

* Phân bổ vn phát triển sản xuất theo chui giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư.

+ Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

28

a

28 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (S thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã)

5

b

5 x b

Tổng cộng điểm

Ak,i

+ Nhóm tiêu chí ưu tiên đối với xã ĐBKK hơn:

. Tiêu chí xã ĐBKK đng thời là xã ATK hoặc xã biên giới đất liền:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lưng

Tổng s điểm

1

Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên giới đất liền

2

a

2 x a

Tng cng điểm

Bk,i

. Tiêu chí t lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,15

a

0,15 x a

Tổng cộng điểm

Ck,i

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu s và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg) và các Quyết định sửa đổi, b sung (nếu có); xã ATK, biên giới được xác định theo Quyết định của cp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT) và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ k được xác định trên cơ sở cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i

3. Tiu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bn vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi

3.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không.

3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ cho Bộ Quốc phòng: 100% vốn sự nghiệp (Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ chi tiết).

b) Phân bổ cho các địa phương: Không.

PHỤ LỤC IV

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 4
ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA LĨNH VỰC DÂN TỘC

(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân b vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

- Nhóm tiêu chí cơ bn: Xã ĐBKK, thôn ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

100

a

100 x a

2

Xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135)

90

b

90 x b

3

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III

(Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

15

c

15 x c

4

Cứ 1 km cứng hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa

16

d

16 x d

5

Cứ xây mới 1 trạm y tế

40

e

40 x e

6

C cải tạo sửa chữa 1 trạm y tế

8

f

8 x f

7

Cứ xây mới 1 chợ vùng dân tộc thiểu số và min núi

44

g

44 x g

8

Cứ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 1 chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

8

h

8 x h

9

Mỗi công trình giao thông m mới đường giao thông đến trung tâm xã (dành cho các xã chưa có đường tới trung tâm xã)

3.430

i

3.430 x i

10

Cứ mỗi nhà hỏa táng điện

225

k

225 x k

11

Mỗi công trình cầu giao thông kết nối các xã biên gii, xã khu vực III, thôn đc biệt khó khăn

500

l

500 x l

12

Mỗi công trình hạ tầng lưới điện cho các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đc biệt khó khăn

1.000

m

1.000 x m

Tổng cộng điểm

Ak,i

- Nhóm tiêu chí ưu tiên:

. Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên giới đất liền:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Xã ĐBKK đồng thi là xã ATK hoặc xã biên giới đất liền

10

a

10 x a

Tổng cng điểm

Bk,i

. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,3

a

0,3 x a

Tổng cộng điểm

Ck,i

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã ATK, xã biên giới được xác định theo Quyết đnh của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); t lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo s liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Số liệu chợ; trạm y tế căn cứ số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và s liệu báo cáo tình hình thực tế của các địa phương.

S km cứng hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa, nhà hỏa táng điện, công trình cầu giao thông kết nối, hạ tầng lưới điện cho các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn căn cứ số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và số liệu báo cáo tình hình thc tế của các địa phương.

Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ k được xác định trên cơ s cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không

b) Phân bổ vốn cho các địa phương:

- Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

- Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã ĐBKK, thôn ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III)

9

a

9 x a

2

Xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135)

8

b

8 x b

3

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III

(S thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

1,8

c

1,8 x c

4

Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới và cải tạo

2,5

d

2,5 x d

5

C mi nhà ha táng điện

225

e

225 x e

Tổng cng điểm

Ak,i

- Nhóm tiêu chí ưu tiên:

. Tiêu chí xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên giới đất liền:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên gii đất lin

1

a

1 x a

Tổng cộng điểm

Bk,i

. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

S lượng

Tổng số điểm

1

Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK

0,03

a

0,03 x a

Tổng cng điểm

Ck,i

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết đnh sa đổi, bổ sung (nếu có); xã ATK, xã bn giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyn; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế xây mới và cải tạo, nhà hỏa ng điện căn cứ s liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và sliệu báo cáo tình hình thực tế của các địa phương.

Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ i được xác định trên cơ s cộng điểm theo các tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i

2. Tiểu Dự án 2: Đầu tư cơ s vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập ca lĩnh vực công tác dân tộc

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

- Ủy ban Dân tộc thực hiện đầu tư các Trường: Phổ thông Vùng cao Việt Bc, Hữu Nghị T78, Hữu Nghị T80, Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Dự b Đại học Dân tộc Nha Trang, Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh): Kinh phí phân bổ không quá 59% tổng số vốn tiu dự án.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầu tư các Trường Đại học Tây Bắc, Đại học Tây Nguyên: Kinh phí phân b không quá 33% tổng số vốn tiu dự án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện đầu tư Trường Đại học Tân Trào: Kinh phí phân bổ không quá 9% tổng s vốn tiểu dự án.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp: Không

PHỤ LỤC V

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 5
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiểu d án 1: Đổi mới hoạt động, củng c phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh ở bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không

b) Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số ng

Tổng số điểm

1

Mỗi phòng công vụ giáo viên bổ sung, nâng cấp

1,446

a

1,446 x a

2

Mỗi phòng ở cho học sinh bán trú, ni trú bsung, nâng cp

1,446

b

1,446 x b

3

Mỗi phòng qun lý cho học sinh bán trú, nội trú bổ sung, nâng cấp

1,446

c

1,446 x c

4

Mỗi nhà ăn + nhà bếp b sung, nâng cấp

5,784

d

5,784 x d

5

Mỗi nhà kho chứa lương thực bổ sung, nâng cấp

4,5

đ

4,5 x đ

6

Mỗi công trình vệ sinh, nước sạch bổ sung, nâng cấp

4,5

e

4,5 x e

7

Mỗi nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc bổ sung, nâng cấp

4,5

g

4,5 x g

8

Mỗi phòng học thông thường và phòng học bộ môn bổ sung, nâng cấp

3,759

h

3,759 x h

9

Mỗi công trình phụ trợ khác (sân chơi, bãi tập, vườn ươm cây...) bổ sung, nâng cấp

2

k

2 x k

10

Mỗi trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu s sinh sống nhưng chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm đ hoạt động

450

l

450 x l

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d, đ, e, g, h, k, l) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương, được tổng hp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ vốn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không quá 10 % vốn sự nghiệp tiểu dự án.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Slượng

Tổng số điểm

1

Mỗi người học xóa mù ch

0,5

a

0,5 x a

2

Mi lớp học xóa mù chữ

10

b

10 x b

3

Mỗi b tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phân phát cho người học

0,05

c

0,05 x c

4

Mỗi đơn vị mua sm trang thiết bị

500

d

500 x d

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi ca Chương trình.

2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại hc và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đng bào dân tộc thiểu số.

2.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Nội dung 1. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Phân bổ vốn cho các bộ, cơ quan trung ương: Không quá 42%, tổng số vốn nội dung 1 của tiểu dự án (Ủy ban Dân tộc không quá 16%, B Công an không quá 9%, Bộ Quốc phòng không quá 9%, Học viện chính tr quốc gia Hồ Chí Minh không quá 8%)

- Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số đim

Slượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu s

0,204

a

0,204 x a

Tổng cộng

Xk,i

Xã vùng đồng bào dân tộc thiu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có)

b) Nội dung 2. Đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học

- Đào tạo Dự bị đại học không quá 20% số vốn nội dung 2 của tiểu dự án: (Dự bị đại học n tộc Trung ương không quá 8%; Dự bị đại học thành ph Hồ Chí Minh không quá 4%; Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang không quá 4%; Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn không quá 4%)

- Đào tạo đại học, sau đại học: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

S điểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Mỗi xã đào tạo đại học

1,6

a

1,6 x a

2

Mỗi tnh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

16,5

b

16,5 x b

Tổng cộng

Xk,i

Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có), tnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa tự cân đối được ngân sách.

3. Tiểu dự án 3: Dự án phát trin giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và gii quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiu số và miền núi

3.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không

3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ cho các bộ, ngành trung ương: Không quá 2,5% tổng vốn tiểu dự án.

b) Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tng sđiểm

1

Mỗi học viên được đào tạo nghề

0,035

a

0,035 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

Sợng học viên được đào tạo nghề (a) được sử dụng làm căn cứ phân bổ vốn cho các địa phương.

Số lượng học viên và nội dung chi cụ thể theo thực tế đã được tổng hợp theo Báo cáo nghiên cứu kh thi của Chương trình.

4. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cng đồng và cán bộ trin khai Chương trình các cấp

4.1. Phân bổ vốn vốn đầu tư: Không

4.2 Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân b vốn cho Ủy ban Dân tộc: Không quá 20% tổng vốn phân bổ tiểu dự án.

b) Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính đim theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III), xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cp có thẩm quyn công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu CT135)

15

a

15 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (Số thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

1,5

b

1,2 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã ATK, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

PHỤ LỤC VI

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 6
BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phân bổ vốn đầu

a) Phân bổ cho B Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Không quá 5% vốn đầu tư dự án.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Theo phương pháp tính điểm của các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđiểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Hỗ tr đầu tư xây dựng cho mỗi một điểm đến du lịch tiêu biểu.

7

a

7 x a

2

Hỗ trợ đầu tư bo tồn mỗi một làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số.

60

b

60 x b

3

H trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiu s và min núi

2

c

2 x c

4

Hỗ trợ xây dựng mỗi một mô hình bo tàng sinh thái nhm bo tàng hóa di sn văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cng đồng và phát triển du lịch.

60

d

60 x d

5

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho mỗi di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biu của các dân tộc thiu s

60

e

60 x e

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d, e) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương đã được Tổng hợp trong Báo cáo nghn cứu khả thi của Chương trình.

2. Phân bổ vốn s nghiệp

a) Phân bổ cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Không quá 20% tổng vốn sự nghiệp của dự án.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Theo phương pháp tính điểm của các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđim

Số lượng

Tổng số điểm

1

Khôi phục, bảo tồn và phát triển bn sắc văn hóa truyền thng cho mỗi dân tộc có khó khăn đặc thù

50

a

50 x a

2

Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu s cho mỗi tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi

10

b

5 x b

3

Tổ chức bo tồn các loại hình văn hóa phi vật th(mỗi l hội; mỗi mô hình văn hóa truyền thng; mỗi dự án nghiên cứu, phục dng, bảo tồn; mỗi làng văn hóa truyền thống; mỗi chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số...)

3,5

c

3,5 x c

4

Htr mỗi nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưng những người kế cận

0,6

d

0,6 x d

5

Tổ chức mi lớp tập huấn, truyền dạy, câu lạc bộ (mỗi lớp tập huấn; mỗi câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian...)

2

e

2 x e

6

Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đi văn nghệ truyền thống

0,5

g

0,5 x g

7

Xây dựng nội dung, xuất bn mỗi ấn phm xuất bản sách, đĩa, đĩa phim tư liệu vvăn hóa truyền thng đng bào dân tộc thiu s

20

h

20 x h

8

Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiu s

10

i

10 x i

9

Tổ chức mỗi hoạt động thi đu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu s

3

k

3 x k

10

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cng đồng cho mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0,3

l

0,3 x l

11

Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0,3

m

0,3 x m

12

Hỗ trợ chống xuống cấp cho mỗi di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biu của các dân tộc thiểu s

5

n

5 x n

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a, b, c, d, e...) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương đã được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu kh thi của Chương trình.

PHỤ LỤC VII

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 7
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THỂ TRẠNG, TẦM VÓC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ; PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM

(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phân bổ vốn đầu tư

a) Phân bổ cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Phân bổ vốn cho các địa phương theo phương pháp tính điểm của các tiêu chí sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo

300

a

300 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng (a) căn cứ s liệu báo cáo tình hình như cầu thực tế của các địa phương và Báo cáo nghiên cứu kh thi của Chương trình.

2. Phân bổ vốn s nghiệp

a) Phân bổ cho Bộ Y tế: Không q 10% tng vốn sự nghiệp.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Theo phương pháp tính điểm của các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđiểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Mỗi xã khu vực III

50

a

50 x a

2

Mỗi xã khu vực II

30

b

30 x b

3

Mỗi xã khu vực I

15

c

15 x c

Tổng cộng

Xk,i

Xã khu vực I, II, III được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

PHỤ LỤC VIII

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 8
THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phân bổ vốn đầu tư: Không

2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Không quá 12% tổng vốn sự nghiệp của dự án.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Theo phương pháp tính điểm ca các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng s điểm

1

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III), xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chun NTM, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135)

10

a

10 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (S thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III)

2

b

2 x b

3

Mỗi xã ĐBKK là xã biên giới được tính thêm

1

c

1 x c

Tổng cộng điểm

Xk,i

ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); xã ATK, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cp có thẩm quyền; thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

PHỤ LỤC IX

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 9
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN VÀ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ

(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiểu Dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiu s còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

1.1. Phân bổ vốn đầu tư

a) Phân b vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không

b) Phân bổ vốn cho các địa phương:

- Đầu tư phát triển bền vng người Đan Lai tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An: Phân bổ không quá 4,5% tổng s vốn tiểu dự án.

- Phân bvốn theo tiêu chí: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sng thành cộng đồng thuộc diện đầu tư

82

a

82 x a

Tổng cộng điểm

Xk,i

Thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sống thành cộng đồng được xã định theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ cho Ủy ban Dân tộc: Không quá 1,0% tổng số vốn sự nghiệp.

b) Phân bổ cho các địa phương:

- Phân b vốn hỗ trợ phát triển bền vững người Đan Lai sinh sống tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An: Không quá 0,1%.

- Vốn cho sửa cha các công trình cơ sở hạ tầng không quá 10% vốn tiểu dự án phân bổ cho địa phương.

- Phân bổ vốn theo tiêu chí: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi hộ DTTS còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù thuộc địa bàn đầu tư

0,15

a

0,15 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sống thành cộng đồng thuộc diện đầu tư

19

b

19 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Số lượng hộ DTTS còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù thuộc địa bàn đầu tư (a) căn cứ số liệu tổng hợp trình Th tướng Cnh phban hành Quyết định s 1227/QĐ-TTg ; thôn ĐBKK có DTTS có khó khăn đặc thù sống thành cộng đồng được xác định theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg .

2. Tiu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cn huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2.1. Phân bổ vốn đầu tư: Không

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho Ủy ban Dân tộc: Không quá 16% vốn sự nghiệp tiểu dự án.

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Sng

Tổng số điểm

1

Mỗi tỷ lệ tảo hôn + Tỷ lệ hôn nhân cận huyết

5

a

5 x a

2

Mỗi xã khu vực I

1

b

1 x b

3

Mỗi xã khu vực II

1,5

c

1,5 x c

4

Mỗi xã khu vực III

3

d

3 x d

5

Mỗi mô hình được thực hiện

2

đ

2 x đ

Tổng số

Xk,i

Tỷ lệ to hôn, t lệ hôn nhân cận huyết (a) của tỉnh/thành phố căn cứ s liệu điều tra thống kê thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019.

Xã khu vực I, II, III (b, c, d) của tỉnh/thành phố được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Số mô hình thực hiện (đ) là 20% của tổng số xã khu vực III, II của tỉnh/ thành phố được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

PHỤ LỤC X

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 10
TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; ph biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng th và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

1.1. Phân bổ vốn đầu tư:

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không.

b) Phân bổ cho các địa phương:

TT

Nội dung tiêu chí

Sđiểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi Đài Phát thanh - Truyền hình

1.000

a

1.000 x a

Tổng cộng

Xk,i

Số lượng (a) căn cứ số liệu nhu cầu thực tế của các địa phương, được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu kh thi của Chương trình.

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không quá 67% tổng vn sự nghiệp (Ủy ban Dân tộc không quá 61%, Bộ Quốc phòng không quá 02%, Bộ Tư pháp không quá 01%, Bộ Thông tin và Truyền thông không quá 03%).

b) Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tng số điểm

1

Mỗi xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiu số

27

a

27 x a

Tổng cộng

Xk,i

Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu s của tỉnh/thành phố được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Tiểu dự án 2: ng dụng công ngh thông tin hỗ trợ phát trin kinh tế - xã hội và đảm bo an ninh trật t vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Phân bổ vốn đầu tư

- Phân b cho bộ, cơ quan trung ương: Không quá 25% tổng vốn đầu tư của tiểu dự án (Ủy ban Dân tộc không quá 24,5%, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam không quá 0,5%).

- Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

30

a

30 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (s thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 4 thôn/xã)

0,5

b

0,5 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Xã thuộc vùng đng bào dân tộc thiu s được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sa đi, bổ sung (nếu có).

b) Phân bổ vốn sự nghiệp

* Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không quá 67% tổng vốn sự nghiệp (Ủy ban Dân tộc không quá 50%, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam không quá 15%, Bộ Thông tin và Truyền thông không quá 2%).

*Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc thiu số

30

a

30 x a

2

Mỗi thôn ĐBKK không thuộc xã khu vực III (s thôn ĐBKK được tính điểm phân bổ vn không quá 4 thôn/xã)

0,5

b

0,5 x b

Tổng cộng điểm

Xk,i

Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Tiểu dự án 3: Kim tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

a) Phân bổ vốn đầu tư: Không

b) Phân bổ vốn sự nghiệp

* Phân bổ vốn cho bộ, cơ quan trung ương: Không quá 55% tổng vốn sự nghiệp tiểu dự án (Ủy ban Dân tộc không quá 23,5%, Bộ ng nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 2,5%, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quá 01%, Bộ Quốc phòng không quá 01%, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 01%, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kng quá 01%, Bộ Y tế không quá 01%, Hội Ln hiệp Phụ nữ Việt Nam không quá 01%, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không quá 01%, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không quá 10%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không quá 01%, Bộ Giao thông vận ti không quá 01%, Bộ Công Thương không quá 01%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quá 01%, Ngân hàng Chính sách xã hội không quá 01%, Bộ Nội vụ không quá 01%, Bộ Công an không quá 01%, Ban Dân vận Trung ương không quá 01%, Bộ Tư pháp không quá 01%, Bộ Thông tin và Truyền thông không quá 01%, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam không quá 01%, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam không quá 01%).

* Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

TT

Nội dung tiêu chí

Số điểm

Số lượng

Tổng số điểm

1

Mỗi xã khu vực III

5

a

5 x a

2

Mỗi xã khu vực II

2

b

2 x b

3

Mỗi xã khu vực I

1

c

1 x c

Tổng cộng

Xk,i

Xã khu vực I, II, III (a, b, c) được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ ngày 30/12/2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!